Planowana inwestycja a miejsca postojowe dla samochodów

Pytanie:

Czy przy projektowaniu i budowie inwestor musi uwzględnić miejsca postojowe dla samochodów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zastosowanie w tej sytuacji znajdą przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ponieważ zgodnie z nim:

§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2.

§ 18. 1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

2. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Z powyższego jasno wynika, iż inwestor ma obowiązek przygotować odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla planowanej inwestycji. Warto przy tym przywołać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2007 r. (II OSK 1498/2006), w którym stwierdzono: „Zarówno gramatyczna (literalna), jak i celowościowa (funkcjonalna) wykładnia par. 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż miejsca parkingowe muszą być zaprojektowane i urządzone na terenie należącym do inwestora, na którym dana inwestycja ma być realizowana, jak też mają one mieć charakter trwały, a więc nie mogą to być miejsca parkingowe np. tylko na czas budowy, lub na pewien tylko okres początkowy użytkowania obiektu budowlanego”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zmiany w projektowaniu budynków

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać (...)

 • VAT 2014r. Vat od samochodów z kratką

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zawieszone dotychczas przepisy dotyczące odliczania podatku VAT od samochodów oraz paliwa wykorzystywanego do napędu tych samochodów.

 • Kto otrzyma świadczenie postojowe?

  Dzięki rozwiązaniom przewidzianym w tzw. tarczy antykryzysowej osoby samozatrudnione i pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nie zostaną bez pomocy. Postojowe to jednorazowa wypłata (...)

 • Niebezpieczne weksle inwestycyjne

  Konsumencie, uważaj na tzw. inwestycyjne weksle nieruchomościowe. Gdy wystawca weksla ogłosi upadłość, możesz nie odzyskać pieniędzy. Jest to nowy sposób na pozyskanie kapitału, (...)

 • VAT od miejsca parkingowego

  Ze względu na osłabienie koniunktury w budownictwie deweloperzy kuszą klientów niskimi cenami, bądź miejscem parkingowym dodawanym do każdego z mieszkań. Kupując mieszkanie wraz z takim (...)

NA SKÓTY