e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek od nieruchomości

Pytanie:

Jesteśmy samorządową instytucją artystyczną, której Organizatorem jest samorząd miejski.Na podstawie umowy użyczenia Organizator (Prezydent Miasta Ł.) przekazał nam w użytkowanie obiekt z salą koncertową. W umowie użyczenia nie został sprecyzowany zapis, kto powinien opłacać podatek od nieruchomości. Na jej podstawie zostaliśmy zobowiązani jedynie do ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem i utrzymaniem przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym. Ponadto 85% naszego przychodu to dotacje budżetowe przekazywane przez Organizatora na prowadzenie działalności statutowej. W tym wypadku ponosimy dodatkowy koszt opłaty podatku od nieruchomości i de facto przekazujemy go Organizatorowi, który jest właścicielem nieruchomości. Czy istnieje prawna możliwość, aby Organizator (właściciel) zwolnił nas z płacenia podatku od nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podatek od nieruchomości

12.11.2012

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości.

Z powyższego przepisu wynika, że podatnikami podatku od nieruchomości są podmioty będące posiadaczami nieruchomości stanowiących własnosć Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem.

Zaznaczyć jednak należy, że z treści art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

Opowiadając na zadane pytanie należy stwierdzić, że rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić we wskazanym zakresie zwolnienie przedmiotowe z opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ