Podatek od wynajmu mieszkania w Polsce

Pytanie:

Jestem w Szwajcarii od 13 lat, tutaj pracuję i płacę podatki. Od niedawna wynajmuję mieszkanie w Polsce. Przeczytałam Państwa odpowiedź i nasuwa się pytanie, czy ja muszę mój dodatkowy przychód z wynajmu mieszkania w Polsce koniecznie opodatkowywać w kraju obywatelstwa, czy też w kraju zamieszkania? Drogą "ustnej propagandy" dowiedziałam się, że moim obowiązkiem jest płacić podatek w kraju, gdzie mieszkam, pracuję i mam główny dochód. Przebywam tutaj też większą część roku. Czy podatek z wynajmu mieszkania muszę płacić w kraju, czy za granicą (miejsce zamieszkania). Gdzie i jak szukać umowy, którą Polska zawarła ze Szwajcarią, w której przebywam i pracuję?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sposób opodatkowania podatnika mającego miejsce zamieszkania w Szwajcarii lub w Polsce z dochodów osiąganych na terytorium drugiego Państwa reguluje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Bernie dnia 2 września 1991 r., opublikowana w Dzienniku Ustaw z 1993 r., Nr 22, pozycja 92. We wskazanym Dzienniku Ustaw, pod podanym numerem i pozycją należy też szukać tekstu Konwencji. Tekst Konwencji można również odnaleźć w Internetowym Systemie Informacji Prawnej Sejmu RP (http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html).

Odnośnie dochodu z wynajmu nieruchomości w Polsce osiąganego przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Szwajcarii należy zauważyć, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie (Szwajcarii) z majątku nieruchomego, położonego w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce), może być opodatkowany w tym drugim Państwie (w Polsce).

Jak stanowi art. 6 ust. 3 Konwencji, postanowienia ustępu 1 stosuje się do dochodów z bezpośredniego użytkowania, najmu, jak również każdego innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego.

Zatem dochód z wynajmu nieruchomości w Polsce – nawet przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Szwajcarii (rezydenta szwajcarskiego) – będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, na takich samych zasadach, jak podatników mających miejsce zamieszkania w Polsce. Przepis Konwencji wskazuje również, że dochód ten może być opodatkowany również w Szwajcarii, nie mniej jednak w tym zakresie należałoby zasięgnąć opinii szwajcarskiego doradcy podatkowego. Zgodnie z art. 23 ust. 2 lit a) Konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Szwajcarii osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w Polsce, to Szwajcaria zwolni, z uwzględnieniem postanowień wymienionych pod literą b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania. Szwajcaria zobowiązała się więc w tej umowie do stosowania tzw. metody wyłączenia z progresją jako metody unikania podwójnego opodatkowania, która polega na tym, że Szwajcaria zwalnia z opodatkowania dochód osiągnięty w Polsce, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Szwajcarii stosuje się stopę podatkową obliczoną dla całego dochodu (tj. od sumy dochodów z Polski i Szwajcarii).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Korzeniowska Z

27.2.2013 15:43:19

Re: Podatek w Szwajcarii

Jestem obywatelką polską, mam mieszkanie na terenie Polski,którego nie wynajmuje. Od czerwca 2012 r pracuje w Szwajcarii. Czy zgodnie z Konwencją dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania muszę przy rozliczaniu podatku w Szwajcarii zgłaszać fakt posiadania mieszkania? Gdyby tak było to jaką wartość tego mieszkania przyjąć (wartość z aktu notarialnego,czy inną).Gdy narazie nie wynajmuje to wykazać przychód zerowy?Gdzie jestem rezydentem?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2011

  Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

  Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. (...)

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 26.3.2018

  Rząd pomoże wynajmować mieszkanie

  Od nowego roku ruszy system dopłat do czynszu dla najemców nowych mieszkań i mieszkań na obszarach poddanych rewitalizacji. Dopłaty otrzymają osoby spełniające kryteria dochodowe zapisane (...)

 • 10.4.2015

  Nowe zasady Mieszkania dla młodych (MDM)

  W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

 • 23.3.2018

  Odwołanie od decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej

  Dla podmiotu niemającego siedziby w Polsce, który w dniu rozpoczęcia postępowania kontrolnego był zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce, a który przestał (...)