Podatek od wynajmu mieszkania w Polsce

Pytanie:

"Jestem w Szwajcarii od 13 lat, tutaj pracuję i płacę podatki. Od niedawna wynajmuję mieszkanie w Polsce. Przeczytałam Państwa odpowiedź i nasuwa się pytanie, czy ja muszę mój dodatkowy przychód z wynajmu mieszkania w Polsce koniecznie opodatkowywać w kraju obywatelstwa, czy też w kraju zamieszkania? Drogą "ustnej propagandy" dowiedziałam się, że moim obowiązkiem jest płacić podatek w kraju, gdzie mieszkam, pracuję i mam główny dochód. Przebywam tutaj też większą część roku. Czy podatek z wynajmu mieszkania muszę płacić w kraju, czy za granicą (miejsce zamieszkania). Gdzie i jak szukać umowy, którą Polska zawarła ze Szwajcarią, w której przebywam i pracuję?"

Odpowiedź prawnika: Podatek od wynajmu mieszkania w Polsce

Sposób opodatkowania podatnika mającego miejsce zamieszkania w Szwajcarii lub w Polsce z dochodów osiąganych na terytorium drugiego Państwa reguluje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Bernie dnia 2 września 1991 r., opublikowana w Dzienniku Ustaw z 1993 r., Nr 22, pozycja 92. We wskazanym Dzienniku Ustaw, pod podanym numerem i pozycją należy też szukać tekstu Konwencji. Tekst Konwencji można również odnaleźć w Internetowym Systemie Informacji Prawnej Sejmu RP (http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html).

Odnośnie dochodu z wynajmu nieruchomości w Polsce osiąganego przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Szwajcarii należy zauważyć, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie (Szwajcarii) z majątku nieruchomego, położonego w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce), może być opodatkowany w tym drugim Państwie (w Polsce).

Jak stanowi art. 6 ust. 3 Konwencji, postanowienia ustępu 1 stosuje się do dochodów z bezpośredniego użytkowania, najmu, jak również każdego innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego.

Zatem dochód z wynajmu nieruchomości w Polsce – nawet przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Szwajcarii (rezydenta szwajcarskiego) – będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, na takich samych zasadach, jak podatników mających miejsce zamieszkania w Polsce. Przepis Konwencji wskazuje również, że dochód ten może być opodatkowany również w Szwajcarii, nie mniej jednak w tym zakresie należałoby zasięgnąć opinii szwajcarskiego doradcy podatkowego. Zgodnie z art. 23 ust. 2 lit a) Konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Szwajcarii osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w Polsce, to Szwajcaria zwolni, z uwzględnieniem postanowień wymienionych pod literą b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania. Szwajcaria zobowiązała się więc w tej umowie do stosowania tzw. metody wyłączenia z progresją jako metody unikania podwójnego opodatkowania, która polega na tym, że Szwajcaria zwalnia z opodatkowania dochód osiągnięty w Polsce, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Szwajcarii stosuje się stopę podatkową obliczoną dla całego dochodu (tj. od sumy dochodów z Polski i Szwajcarii).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Korzeniowska Z 2015-02-27 15:43:19

    Jestem obywatelką polską, mam mieszkanie na terenie Polski,którego nie wynajmuje. Od czerwca 2012 r pracuje w Szwajcarii. Czy zgodnie z Konwencją dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania muszę przy rozliczaniu podatku w Szwajcarii zgłaszać fakt posiadania mieszkania? Gdyby tak było to jaką wartość tego mieszkania przyjąć (wartość z aktu notarialnego,czy inną).Gdy narazie nie wynajmuje to wykazać przychód zerowy?Gdzie jestem rezydentem?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika