Podmiot zobowiązany do zapłaty kary za wycinkę drzew

Pytanie:

"Kto jest zobowiązany do zapłaty administracyjnej kary pieniężnej za wycięcie drzew bez zezwolenia, czy jest to tylko właściciel nieruchomości?"

Odpowiedź prawnika: Podmiot zobowiązany do zapłaty kary za wycinkę drzew

Przepis pomija kwestię, kto jest podmiotem na który można nałożyć karę pieniężną. Problem jest więc rozstrzygany przez doktrynę prawniczą i orzecznictwo sądów administracyjnych. Zagadnieniem o charakterze praktycznym wymagającym omówienia przed przejściem do omówienia bardziej szczegółowych rozwiązań jest ustalenie, kto powinien uczestniczyć w postępowaniach w przedmiocie wymierzenia omawianego rodzaju kar pieniężnych. Próbując rozwiązać ten problem w orzecznictwie zaprezentowano pogląd, zgodnie z którym "Podmiotem mającym interes prawny w sprawie wymierzenia kary pieniężnej decyzją administracyjną, a więc stroną postępowania, jest wyłącznie ten podmiot, który dopuścił się czynu, za który ustawodawca przewidział tę karę. Nie może być natomiast uznany za stronę w postępowaniu prowadzonym w sprawie wymierzenia kary inny podmiot (np. ten, na którego gruncie rosły drzewa lub który zawiadomił organ o wycięciu drzewa i wymaga zastosowania kary wobec innego podmiotu" (wyrok NSA z dnia 8 marca 2007 r., II OSK 428/06, Lex, nr 325265)1. Z powyższego można by wywodzić wniosek, że właściciel nie jest jedynym podmiotem zobowiązanym do zapłaty kary pieniężnej, a nawet nie może być on stroną tego postępowania.

Warto jednak zwrócić uwagę, że w orzecznictwie wyrażony został także inny pogląd: Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ administracyjny nakłada karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Przepis ten wprost nie wskazuje adresata nakazu, w kontekście jednak pozostałych regulacji ustawy uprawniony jest wniosek, że odpowiedzialność administracyjną winien ponosić generalnie ten, kto był zobowiązany do uzyskania tegoż pozwolenia i kto zarazem mógł je uzyskać2. Do uzyskania zezwolenia uprawniony jest zaś zgodnie z art. 83 u.o.p. właściciel (jeżeli jest równocześnie posiadaczem) lub posiadacz nieruchomości.

1Krzysztof Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, wyd. II, 2009.10.01

2Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, z dnia 30 listopada 2009 r. II SA/Kr 1352/2009


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • gini 2014-08-03 12:01:45

    Numery z truciem drzew już od kilku lat nie przechodzą. Pobierane i analizowane są próbki z drzewa i wiadomo, jakim środkiem drzewo zostało zatrute. Konsekwencje takie same, jak za wycinkę. Znajomy z niechcianymi drzewami rozprawił się w piątek wieczorem, przez sobotę wszystko uprzątnął (wyrwał korzenie, drewno na opał zabrał gość z innej wioski, gałęzie na ognisko). W niedziele w miejscu drzew rosła już trawa z rolki rozwinięta. Drzewa - jakie drzewa :).

  • Aleks 2014-08-02 22:16:41

    Jeden sędzia uważa że winę za wycinkę drzew ponosi sprawca (o ile jest znany). Inny sędzia uważa, że właściciel terenu na którym wycinki dokonano. Więc dla właściciela terenu najlepszym rozwiązaniem jest stopniowe podlewanie drzew na swoim terenie np. Randapem. Drzewa po pewnym czasie uschną, wydział zieleni uzna to za proces naturalny a właściciel nie będzie się musiał martwić że mu ktoś podczas jego nieobecności wytnie drzewa za które on będzie musiał zapłacić sprzedając np. swój dom. To jest wielki i mądry wkład prawników w proces "szybkiego zazieleniania kraju". A i jeszcze jedno: w prawie wszyscy jesteśmy podmiotami, nie ludźmi. Ludzie to są ale za granicami Polski.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika