Podrobienie podpisu na pełnomocnictwie

Pytanie:

Czy pełnomcnik popełnił przestępstwo sporządzając pismo, podając w tytule nazwisko i dokument tożsamości mocodawcy, podpisując ten dokument nieczytelnie.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W zależności od okoliczności sprawy mówić w tym wypadku można o popełnieniu przestępstwa z art. 270. § 1 kk: kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Podkreślić przy tym należy, iż być może zachodzą przesłanki do tego by mówić w tej sprawie o popełnieniu przestępstwa z art. 286. § 1kk: kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, lub z art. 296. § 1kk: kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: