Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

Pytanie:

Co to znaczy, że wymiar składki zdrowotnej zus od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosi 8% od kwoty zadeklarowanej, a jednocześnie podstawą wymiaru jest dochód? Czy może taka osoba zadeklarować mniejszą podstawę wymiaru składki niż wynosi jej dochód?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosownie do treści art. 21 Ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1, art. 24 i 199. Art. 199 Ustawy precyzuje zaś, iż wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 21, wynosi:

  1. od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2003 r. - 8% podstawy wymiaru;
  2. od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. - 8,25% podstawy wymiaru;
  3. od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - 8,5% podstawy wymiaru;
  4. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. - 8,75% podstawy wymiaru.

Z powyższego wynika zatem, iż w 2005 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia wynosi 8,50 % podstawy wymiaru.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą lub osób z nimi współpracujących stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego wynagrodzenia. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Wedle zaś danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło:

  • w 2004 r. – 2.289,57 zł,
  • w I kwartale 2005 r. – 2.415,45 zł,
  • w II kwartale 2005 r. – 2.318,53 zł.

W przypadku zatem osób prowadzących działalność pozarolniczą podstawą obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie 75 % przeciętnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wskaźników, o których mowa powyżej. Wynika z tego ponadto, iż osiągnięty przez przedsiębiorcę faktyczny dochód nie ma istotnego znaczenia dla ustalenia wysokości składki, związany jest on bowiem z możliwością odliczenia od niego tej składki (7,75 % składki).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: