Polisa OC przy darowiźnie

Pytanie:

Moja żona otrzymała używany samochód osobowy w prezencie od swojego ojca na podstawie umowy darowizny. Samochód został przerejestrowany na moją żonę i ubezpieczony w tej samej firmie w której był poprzednio ubezpieczony na nowej polisie z związku z tym, że mój teść nie przekazał mojej żonie aktualnej wówczas polisy. Opłacał tą polisę przez kolejne 1,5 roku po czym zorientował się, że moja żona również i wypowiedział ją nie informując o tym fakcie mojej żony. Obecnie firma ubezpieczeniowa przysłała nam wezwanie do zapłaty z tytułu kolejnej należnej składki (brak wypowiedzenia polisy która była wypowiedziana przez teścia - o tym fakcie nie mieliśmy zielonego pojęcia). Teraz musimy opłacać dwie polisy ponieważ firma ubezpieczeniowa stwierdziła, że każdy może zawrzeć nawet 5 polis na każdy samochód, a wypowiedzieć tę drugą niepotrzebną polisę możemy dopiero po sprzedaży samochodu. Wówczas nowy nabywca będzie musiał wypowiedzieć obydwie polisy lub obydwie kontynuować. Czy to jest prawda według obowiązujących przepisów? W jaki sposób wypowiedzieć jedną z polis nie sprzedając samochodu, który chcemy zatrzymać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niestety, pobieranie składki ubezpieczeniowej z dwóch umów ubezpieczeniowych OC (bo choć Pańskie pytanie nie precyzuje o jakie ubezpieczenie chodzi to zakładam, że właśnie o OC) dotyczących tego samego pojazdu jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych nakłada w art. 23 ust.1 na posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązek zawarcia co najmniej jednej umowy  ubezpieczenia OC,  nie zabraniając jednocześnie zawierania większej ilości takich umów co do tego samego pojazdu.

W sytuacji konieczności opłacania dwóch składek można znaleźć się także niejako przypadkowo w razie nabycia używanego pojazdu, który posiadał aktualną polisę. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 31 ust. 1 wspomnianej ustawy, w momencie nabycia pojazdu prawa i obowiązki z umowy ubezpieczeniowej OC, przechodzą na nabywcę, jeżeli nie skorzysta on z możliwości wypowiedzenia tej umowy w okresie do 30 dni od momentu nabycia pojazdu. Dzieje się to z mocy prawa i fakt przekazania bądź zaniechania przekazania dokumentów nabywcy nie ma tu znaczenia. Taka właśnie sytuacja ma miejsce w przedmiotowym przypadku. Pańska żona nabyła używany samochód i nie wypowiadając umowy ubezpieczycielowi w terminie, kontynuuje jako nowy posiadacz pojazdu dotychczasową umowę ubezpieczeniową, której stroną wcześniej był Pana teść. Dodatkowo żona zawarła kolejną, drugą umowę której przedmiotem jest ten sam samochód. Tym samym państwa samochód jest ubezpieczony z tytułu dwóch umów: tej zawartej jeszcze przed nabyciem samochodu i kontynuowanej przez żonę, jak i nowej zawartej przez żonę już po otrzymaniu samochodu od teścia. Powoduje to konieczność opłacania dwóch składek ubezpieczeniowych wynikających z obu umów. Stanowisko zakładu ubezpieczeń jest zatem słuszne co do twierdzenia o konieczności uiszczania składki z obu umów w czasie, gdy umowy są ważne i wiążące dla stron.

Niesłuszne i pozbawione podstaw są jednak twierdzenia zakładu ubezpieczeń co do braku możliwości wypowiedzenia umowy inaczej jak tylko przez zbycie pojazdu.

Tryb wypowiedzenia umowy ubezpieczeniowej OC jest dość prosty. Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, jedyną czynnością potrzebną do skutecznego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC jest pisemne zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu w odpowiednim terminie, tj. nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy na jakie umowa została zawarta. Wypowiedziana tak umowa ulegnie rozwiązaniu dopiero z upływem terminu na który została zawarta. Do tego czasu umowa wiąże obie strony, czyli w przedmiotowym przypadku Państwa żonę i zakład ubezpieczeń. Zgodnie bowiem z art. 26 wspomnianej ustawy, umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, zatem nie można jej wypowiedzieć po upływie części tego okresu nie płacąc składki za pozostały okres. Pańska żona może w każdym momencie wypowiedzieć umowę, którą sama zawarła z zakładem ubezpieczeniowym. Jak wyżej zostało wspomniane ulegnie ona rozwiązaniu z końcem okresu, na który została zawarta.

W opisanej sytuacji stwierdza Pan, że teść po półtora roku wypowiedział umowę. Należy jednak zauważyć, że po dokonaniu zbycia samochodu na drodze umowy darowizny, Pański teść nie jest osobą uprawnioną do wypowiedzenia tej umowy. Jak zostało wcześniej wspomniane to żonie na mocy art. 31 ust. 1 przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC pojazdu w ciągu 30 dni od nabycia, jednak skoro tego nie uczyniła to umowa ta trwa aż do okresu zakończenia jej obowiązywania.

Jednakże na Pańskim teściu, jako na zbywcy ciążył z mocy art. 32 ust.1 ustawy obowiązek informacyjny wobec zakładu ubezpieczeń co do faktu zbycia jak i o danych osobowych nowego nabywcy. Jeśli tego nie uczynił, należy dokonać tej czynności jak najszybciej.

Podsumowując, choć zakład ubezpieczeń może i zgodnie z prawem pobiera świadczenie z dwóch umów ubezpieczenia OC, to Pańska żona jest uprawniona do wypowiedzenia umowy. Do czasu rozwiązania, którejś z umów, czyli upływu terminu na który została zawarta, istnieje obowiązek uiszczania obu składek.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: