Postanowienie umowy o bezzwrotności wpłat na rzecz szkoły a klauzule niedozwolone

Pytanie:

"Szkoła języków obcych podpisała umowę z uczniem, gdzie zawarła m. in. postanowienie, iż wpłaty dokonane na rzecz szkoły są bezzwrotne. Czy takie postanowienie jest zgodne z prawem?"

Odpowiedź prawnika: Postanowienie umowy o bezzwrotności wpłat na rzecz szkoły a klauzule niedozwolone

Poniżej przedstawimy przykładowe klauzule niedozwolone, które wyszczególnił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wśród nich znajduje się klauzula, o której Pan wspomina. Proszę prześledzić całą umowę, celem weryfikacji czy nie znajdują się niej któreś z pozostałych wymienionych klauzul niedozwolonych. Pamiętać należy, iż klauzule te należy brać pod uwagę przez pryzmat konkretnych przepisów materialnych. Wśród niedozwolonych klauzul dotyczących stricte branży edukacyjnej, wyszczególnił między innymi następujące klauzule niedozwolone:

1. „Płatność za kurs: po dokonaniu wpłaty pieniądze nie ulegają zwrotowi"
2. „Wszelkie wniesione przez Kursanta opłaty nie podlegają zwrotowi"
3. „Uiszczone wpłaty nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem sytuacji w których kurs nie dochodzi
do skutku z winy CNJO TRANSLATOR"
4. „Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez Klienta z zachowaniem
trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia, pod warunkiem opłacenia wszystkich określonych
w § 4 należności wobec „The Point" do dnia upływu okresu wypowiedzenia oraz wniesienia
jednorazowej opłaty w wysokości 650 zł w terminie 14 dni od dnia upływu przedmiotowego okresu"
5. „W przypadku wypowiedzenia, kwoty wpłacone za kurs zgodnie z wybranym wariantem
płatności nie podlegają zwrotowi"
6. „W przypadku niedokonania przez słuchacza odpowiedniej wpłaty w terminie przewidzianym
niniejszą umową Impuls School naliczać będzie odsetki karne w wysokości 1% (jednego procenta)
wartości zaległej zapłaty za każdy dzień zwłoki"
7. „Wpłaty dokonane przez słuchacza na rzecz Impuls School mają charakter bezzwrotny"
8. „Za sąd właściwy do rozpoznania spraw spornych strony uznają Sąd miejscowo właściwy dla Impuls School"
9. „Nie dokonanie przez Kursanta wpłaty za kurs w ustalonym terminie powoduje naliczenie
odsetek karnych w wysokości 1,5 % za każdy dzień zwłoki"
10. „Zleceniodawca zobowiązuje się uregulować pełną kwotę w całości lub w terminach § 4 bez
względu na fakt czy uczęszcza na zajęcia, czy z nich zrezygnował"
11. „Wpłacona w momencie zapisu kwota 150 zł jest przeznaczona na pokrycie kosztów
administracyjnych i dystrybucyjnych i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji"
12. „W przypadku wzrostu inflacji powyżej 15% KSP-KJO zastrzega sobie możliwość
podwyższenia opłaty za świadczenie usług w wysokości nie wyższej jednak niż 25%"
13. „Za rezerwację miejsca na kursie pobierana jest opłata w kwocie 250 zł., która automatycznie
staje się częścią opłaty za kurs za ostatni miesiąc nauki. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w
kursie lub przerwania uczestnictwa w zajęciach kwota ta nie podlega zwrotowi"
14. „W przypadku przekroczenia czasu trwania kursu zajęcia przepadają"
15. „W przypadku opóźnienia w regulowaniu należności za kurs szkoła każdorazowo naliczy
słuchaczowi karę umowną w wysokości 0,50 zł za każdy dzień zwłoki"
16. „Akademia Języków Obcych i Kultur Narodów zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć"
17. „Student będzie akceptował zmiany grup i nauczycieli, nawet jeżeli nie będą one odpowiadać jego indywidualnym preferencjom"
18. „Jeżeli rezygnacja nastąpi po rozpoczęciu zajęć, wówczas uczestnik kursu (lub jego opiekun
prawny) zobowiązany jest do zapłaty za zajęcia przeprowadzone do chwili rezygnacji. W
powyższym przypadku uczestnik kursu (lub jego opiekun prawny) zobowiązany jest do zapłaty
odszkodowania w wysokości pełnej kwoty za semestr, przy czym wpłacona już kwota zostanie zaliczona w poczet w/w odszkodowania"
19. „(...) W przypadku zwłoki w zapłacie II raty naliczane będą odsetki w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki"
20. „Po 13.10.2005 r. zwrot dokonanej wpłaty jest możliwy w przypadku złożenia do sekretariatu
Szkoły Języków pisemnego powiadomienia o rezygnacji z kursu i po potrąceniu opłaty wpisowej
w wysokości 29,9% wartości kursu. Dodatkowo Szkoła potrąci należność za każdy rozpoczęty
tydzień nauki w wysokości 14% za pierwszy, 13 % za drugi, 12% za trzeci. 11% za czwarty itd.
tydzień nauki licząc od 14.10.2005 r. do momentu wpłynięcia powiadomienia do sekretariatu szkoły Języków"
21. "Słuchacz ma prawo do zwrotu części opłaty za niewykorzystane zajęcia po potrąceniu opłaty
rejestracyjnej oraz kary umownej stanowiącej równowartość 25% niewykorzystanej kwoty.
Słuchacz rezygnujący z kursu w czasie jego trwania traci prawo do przyznanych rabatów"
22. "Pisemna rezygnacja złożona w innych terminach niż wymienione wyżej (par. 5 pkt 1) nakłada
obowiązek zapłaty kary umownej. Wysokość kary jest uzależniona od okresu uczęszczania do
szkoły i wynosi: a) 3/4 opłaty rocznej w przypadku rezygnacji w 3 pierwszych miesiącach
nauczania, b) 1/2 opłaty rocznej w przypadku rezygnacji między 3 a 6 miesiącem nauczania, c) 1/4
opłaty rocznej w przypadku rezygnacji po 6 miesiącach nauczania"
23. "Właściciel zastrzega sobie prawo pobierania w ciągu roku szkolnego dodatkowej opłaty w
przypadku wyższych kosztów prowadzenia placówki niż założono na początku roku szkolnego
(np. większa inflacja, duża ilość rezygnacji słuchaczy z dalszej nauki)."
24. "Po tym terminie w przypadku rezygnacji z kursu będą potrącane następujące opłaty - w
pierwszym tygodniu trwania kursu 40% całości opłaty za kurs."


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika