Postępowanie komornicze i zbieg egzekucji

Pytanie:

Nastąpił zbieg egzekucji komorniczej i skarbowej. Urząd skarbowy na mocy postanowienia sądu przekazał sprawę do egzekucji komornikowi. Zanim urząd skarbowy przekazał dokumenty dotyczące sprawy komornikowi nastąpiła spłata większej części zadłużenia na konto US. W dokumentach przekazanych przez US komornikowi nie uwzględniono tej wpłaty. Komornik przysłał postanowienie o wszczęciu egzekucji ponad tydzień po tym jak wpłata została dokonana wskazując już niepoprawną kwotę długu oraz naliczył od niej koszty egzekucji. Od kiedy liczony jest czas rozpoczęcia egzekucji komorniczej? Od chwili dostarczenia postanowienia dłużnikowi czy od jakiejś innej daty? Co w przypadku gdy kwota podana w postanowieniu egzekucyjnym nie odpowiada stanowi faktycznemu. Jak naliczane są koszta egzekucji w postępowaniu skarbowym. Komornik doliczył 15% kosztów egzekucji. Dlaczego komornik ponownie pobiera opłatę egzekucyjną jeżeli US już ją raz naliczył i pobrał?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przekazanie egzekucji komornikowi jest liczone od chwili uprawomocnienia się postanowienia sądowego rozstrzygającego o zbiegu egzekucji. Sąd rozstrzyga też które czynności dokonane przez organ skarbowy pozostają w mocy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego przez komornika powinno być doręczone dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej ale doręczenie go nie oznacza chwili wszczęcia egzekucji. Według art 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji opłatę egzekucyjną komornik pobiera również w wypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela. Ale po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2005 r. (P. 6/2004) istnieje możliwość kwestionowania opłaty pobranej przez komornika (w drodze skargi na czynności komornika), która powinna odnosić się do wyegzekwowanego przez komornika roszczenia. Oznacza to, że jeżeli wierzyciel umorzył postępowanie u komornika, z powodu tego, że dłużnik zapłacił całość roszczenia bezpośrednio do wierzyciela to komornik nie może pobrać swojej opłaty w ogóle. W razie innego działania organu egzekucyjnego można złożyć skargę na czynności komornika z powołaniem się na to orzeczenie.

Komornik związany jest tylko treścią orzeczeń sądowych i zarządzeń sądu przy którym ma siedzibę. Postępuje w granicach wniosku egzekucyjnego. Nie ma obowiązku badać innych pism, prowadzić dochodzenia w celu ustalenia stanu wierzytelności i in. Działa on za wierzyciela, który zawnioskował o przeprowadzenie postępowania, choć wiąże go z nim stosunek publicznoprawny, a sam komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Jeżeli wierzyciel nie zawiadomił komornika o spłacie, komornik będzie egzekwował należność. W takiej sytuacji dłużnik  ma  możliwość skorzystania z powództwa przeciwegzekucyjnego. W drodze powództwa dłużnik może żądać ograniczenia wykonalności tytułu wykonawczego jeżeli częściowo spełnił świadczenie (art. 840 par. 1 pkt 2 kpc). Pozwanym będzie wierzyciel. W razie przegrania sprawy ponosi on koszty postępowania.

Koszty egzekucji w postępowaniu skarbowym naliczane są za dokonane czynności egzekucyjne w wysokości określonej ustawą. Organ egzekucyjny pobiera opłaty za czynności egzekucyjne, jeżeli nie później niż po upływie 14 dni od dnia dokonania pierwszego zajęcia nieruchomości, rzeczy lub prawa majątkowego nadał w placówce pocztowej za pokwitowaniem lub doręczył zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego lub zawiadomienie o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

Opłaty za czynności egzekucyjne, oblicza się oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego, który był podstawą dokonania czynności egzekucyjnych. Opłaty za zajęcia, pobiera się tylko raz w toku postępowania egzekucyjnego, chociażby takie same czynności były następnie ponawiane. Organ egzekucyjny pobiera też opłatę manipulacyjną z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych. Opłata wynosi 1 % kwoty egzekwowanych należności objętych każdym tytułem wykonawczym, nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr. Zapłata egzekwowanej należności po dokonaniu czynności egzekucyjnych nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej oraz opłat za czynności egzekucyjne i wydatków egzekucyjnych. Na koszty egzekucyjne składają się też wydatki poniesione przez organ egzekucyjny.

Po przekazaniu sprawy do komornika rozstrzyga on również o kosztach czynności egzekucyjnych dokonanych przez drugi organ egzekucyjny (Urząd Skarbowy) przed postanowieniem sądu, chociażby te czynności nie zostały utrzymane w mocy.

Komornik pobiera swoją opłatę (15 %) na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Pobranie opłaty przez Urząd Skarbowy według w/w zasad nie powoduje, że komornik nie jest uprawniony do pobrania opłaty komorniczej od wyegzekwowanego przez niego roszczenia w razie zbiegu egzekucji. Tak wynikało by z wyroku TK, chociaż należy też wziąć pod uwagę Uchwałę Sądu Najwyższego - Izba Cywilna (III CZP 61/2002) Komornik, który na podstawie art. 773 kpc przejął dalsze prowadzenie egzekucji świadczenia pieniężnego stwierdzonego administracyjnym tytułem wykonawczym, pobiera od dłużnika całą opłatę egzekucyjną w wysokości przewidzianej w art. 49 tej ustawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: