Postępowanie w sprawie działu spadku i zniesienia współwłasności

Pytanie:

Przedłużające się postępowanie sądowe w sprawie o dział spadku i zniesienie współwłasności radykalizuje głos sędziny. Na ostatnim posiedzeniu oznajmiła, że jeżeli do kolejnego posiedzenia uczestnicy postępowania nie zdołają porozumieć się w sprawie zbycia nieruchomości orzeknie egzekucję sprzedaży na drodze licytacji. Wnioskodawca obawia się, że przy braku dobrych ofert kupna może to narazić spadkobierców na duże straty, podejrzewając jednocześnie niektórych spadkobierców o prawdopodobieństwo manipulacji. Czy w związku z tym wnioskodawca może zawiesić bądź wycofać wniosek o zniesienie współwłasności i na jakie koszty będzie narażony w takim przypadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jednym z rozstrzygnięć podjętych przez sąd w trakcie postępowania o zniesienie współwłasności może być postanowienie zarządzające sprzedaż nieruchomości należącej do współwłaścicieli. Podejmowane jest ono w sytuacji, gdy żaden ze współwłaścicieli nie wyraża zgody na przyznanie mu rzeczy będącej przedmiotem współwłasności albo w razie niemożności porozumienia uczestników postępowania. Sąd może orzec wówczas również o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli, bądź tylko zarządzić sprzedaż, odkładając rozstrzygnięcie o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli oraz o podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży, stosownie do wartości udziałów, do czasu jej przeprowadzenia. To rozwiązanie jest stosowane niezmiernie rzadko, ponieważ sprzedaż rzeczy wspólnej następuje zwykle znacznie poniżej jej potencjalnej wartości.

Aby uniknąć tego rozwiązania możliwe jest wycofanie wniosku o zniesienie współwłasności. Zgodnie z art. 512§1 kodeksu postępowania cywilnego po rozpoczęciu posiedzenia lub po złożeniu przez któregokolwiek z uczestników oświadczenia na piśmie, cofnięcie wniosku jest skuteczne tylko wtedy, gdy inni uczestnicy nie sprzeciwili się temu w terminie wyznaczonym. Zatem wycofanie wniosku o zniesienie współwłasności będzie skuteczne po wniesieniu wniosku, który spełnia wymogi pisma procesowego i w przypadku uzyskania zgody wszystkich uczestników postępowania. Sprzeciw któregokolwiek z uczestników wyklucza możliwość cofnięcia wniosku.

W prawie cywilnym nie istnieje instytucja zawieszenia wniosku, możliwe jest tylko zawieszenie postępowania, bądź to z urzędu przez sam sąd na podstawie art. 174 kodeksu postępowania cywilnego, bądź na zgodny wniosek stron z art. 178.  Jednakże w tym stanie faktycznym nie sposób stwierdzić czy istnieją przesłanki do zawieszenia postępowania z urzędu. Natomiast zgodna wola stron doprowadzić może nie tylko do cofnięcia wniosku, lecz również do zawieszenia toczącego się  postępowania (konieczna będzie zgoda sądu).

Złożenie wniosku o wycofanie wniosku o zniesienie współwłasności będzie niosło z sobą obowiązek zapłaty odpowiednich opłat sądowych. Na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych istnieje obowiązek zapłaty 40 zł za wszczęcie postępowania nieprocesowego. Jednocześnie na podstawie art. 520 § 1 każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. W tym przypadku koszty poniesione przez Pana będą się mieściły w tych 40 zł, złożonych na poczet wszczęcia postępowania nieprocesowego.

Wycofanie wniosku o zniesienie współwłasności spowoduje umorzenie postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: