Koszty sądowe

Koszty uczestników postępowania nieprocesowego

Koszty uczestników postępowania nieprocesowego

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności w przypadku, gdy jeden współwłaściciel domaga się podziału na drodze sądowej, nie proponując wcześniej rozsądnego podziału i negując (...)

Wzajemne zniesienie kosztów

Wzajemne zniesienie kosztów

Co to znaczy, że koszty sądowe znosi się wzajemnie? Czy art. 101 kpc ma zastosowanie w sprawach dotyczących stosunku prawnego, który może być ukształtowany tylko wyrokiem?

Orzeczenie o kosztach procesu pzy solidarności

Orzeczenie o kosztach procesu pzy solidarności

Sąd wydał nakaz zapłaty przeciwko dwóm pozwanym (solidarnie). Czy orzeczenie o kosztach procesu na nakazie powinno obejmować całą kwotę, którą zapłacił powód czy sąd rozdziela kwotę po połowie?

Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową

Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową

Pracownik otrzymał wezwanie z sądu w sprawie spadkowej. Stawiennictwo było obowiązkowe. W związku z tym nie przyszedł do pracy. Wydaje się, że jego nieobecność była usprawiedliwiona. Czy pracownikowi (...)

Koszty adwokackie

Koszty adwokackie

Zapłaciłem adwokatowi znaczną kwotę jako pełnomocnikowi w toczącym się procesie z mojego powództwa , sąd wydał dla mnie wyrok pozytywny zasądzając od pozwanego wszystkie koszty sądowe wraz (...)

Zwolnienie od kosztów sądowych a zabezpieczenie

Zwolnienie od kosztów sądowych a zabezpieczenie

Zostałam poszkodowana przez członków zarządu spółki z o.o., którzy dopuścili się oszustwa. W chwili obecnej toczy się postępowanie przygotowawcze p-ko dwóm z nich. Zastanawiam się nad wytoczeniem (...)

Przedawnienie odsetek zasądzonych wyrokiem

Przedawnienie odsetek zasądzonych wyrokiem

Sąd w wyroku zasądzającym zasądził należność główną wraz z odsetkami liczonymi od daty wskazanej w orzeczeniu do dnia zapłaty. Po upływie jakiego okresu czasu zasądzone odsetki ulegną przedawnieniu? (...)

Uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy

Uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy

Można wnieść o szczegółowe uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy wraz z tenorem, formułą rozstrzygnięcia wniosków i zarzutów. Na czym to polega? Jak Sąd sporządzi takie uzasadnienie (...)

Zwrot kosztów postępowania

Zwrot kosztów postępowania

Nie uwzględnienie wniosku uczestnika postępowania o zwrot kosztów postępowania przez wnioskodawczynię w związku z bezprawnymi działaniami wywołanymi żądaniem zasądzenia spłaty od uczestnika (...)

Pozew o przysposobienie dziecka

Pozew o przysposobienie dziecka

Chciałbym wnieść do sądu pozew o przysposobienie dziecka. Jak duża jest opłata sądowa w takich sprawach?

*zwolnie z kosztów sądowych przyu połączeniu spraw

*zwolnie z kosztów sądowych przyu połączeniu spraw

W sprawie o zasiedzenie wytoczonej w 2006r. odmówiono zwolnienia z kosztów sądowych i w związku z tym został wniesiony wpis. W kolejnej sprawie o zasiedzenie, tego samego wnioskodawcy wniesionej w (...)

Koszty procesu  prowadzonego osobiście

Koszty procesu prowadzonego osobiście

Co można zaliczyć do kosztów procesu prowadzonego osobiście?

Zwrot kosztów od strony przegrywającej

Zwrot kosztów od strony przegrywającej

Czy można żądać zwrotu kosztów procesowych od strony przegranej?

Rozłożenie na raty należności z tytuły kosztów sądowych

Rozłożenie na raty należności z tytuły kosztów sądowych

Czy można ubiegać się o odroczenie, morzenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów sądowych?

Stanowisko orzecznictwa w kwestii zwolnienia osoby bezrobotnej od kosztów sądowych

Stanowisko orzecznictwa w kwestii zwolnienia osoby bezrobotnej od kosztów sądowych

Jakie są poglądy orzecznictwa w kwestii zwolnienia osoby bezrobotnej od kosztów sądowych?

W jakich sytuacjach można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym?

W jakich sytuacjach można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym?

W jakich sytuacjach można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym?

Wysokość opłat, dotyczących kosztów sądowych w procesie cywilnym

Wysokość opłat, dotyczących kosztów sądowych w procesie cywilnym

Jaki akt prawny reguluje wysokość opłat, dotyczących kosztów sądowych w procesie cywilnym?

Koszty sądowe a koszty procesu

Koszty sądowe a koszty procesu

Czy pojęcie kosztów procesu jest równoznaczne z pojęciem kosztów sądowych?

Ponoszenie kosztów procesu sądowego

Ponoszenie kosztów procesu sądowego

Kto, według przepisów Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest do poniesienia kosztów procesu?

Zwolnienie strony przegranej od obowiązku zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika strony przeciwnej

Zwolnienie strony przegranej od obowiązku zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika strony przeciwnej

Czy możliwe jest zwolnienie strony przegranej od obowiązku zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika strony przeciwnej, po zakończonym już postępowaniu?

Zasady cofnięcia złożonego wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Zasady cofnięcia złożonego wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Jakie zasady cofnięcia złożonego wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem, przewidują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego?

Koszty procesu prowadzonego przez adwokata

Koszty procesu prowadzonego przez adwokata

Co można zaliczyć do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata?

Koszty ponoszone przez stronę w postępowaniu cywilnym

Koszty ponoszone przez stronę w postępowaniu cywilnym

Jakie elementy wchodzą w skład kosztów, ponoszonych przez stronę w postępowaniu cywilnym?

Żądanie zwrotu kosztów poniesionych przez stronę postępowania cywilnego

Żądanie zwrotu kosztów poniesionych przez stronę postępowania cywilnego

Czy strona, która chce uzyskać zwrot poniesionych kosztów w postępowaniu cywilnym, zobowiązana jest do wystosowania określonego żądania?

Koszty postępowania w sprawie rozwodowej

Koszty postępowania w sprawie rozwodowej

Obecnie jestem w trakcie postępowania rozwodowego bez orzekania o winie. Jak może wyglądać kwestia ponoszenia kosztów postępowania w tej sprawie?

Koszta postępowania cywilnego a jego umorzenie

Koszta postępowania cywilnego a jego umorzenie

Co dzieje się z kosztami postępowania cywilnego w sytuacji, gdy nastąpiło umorzenie postępowania I instncji, które wcześniej zostało zawieszone na zgodny wniosek stron?

Wniosek o zasądzenie alimentów a koszty postępowania sądowego

Wniosek o zasądzenie alimentów a koszty postępowania sądowego

Czy osoba, która składa wniosek o zasądzenie alimentów, jest zwolnienia od kosztów postępowania alimentacyjnego?

Przegrana sprawa cywilna a zwrot kosztów sądowych

Przegrana sprawa cywilna a zwrot kosztów sądowych

Czy pozwany, który przegrał sprawę cywilną, może ubiegać się od zwrot kosztów sądowych?

Opłata sądowa w sprawach cywilnych dotyczących spraw majątkowych

Opłata sądowa w sprawach cywilnych dotyczących spraw majątkowych

Jak wysoka, na podstawie ustawy o kosztach sądowych, jest opłata sądowa w sprawach cywilnych dotyczących spraw majątkowych?

Opłaty sądowe w postępowaniach: nakazowym i upominawczym

Opłaty sądowe w postępowaniach: nakazowym i upominawczym

Jakie mechanizmy dotyczące opłat sądowych w sprawach majątkowych stosowane są w postępowaniach: nakazowym i upominawczym, prowadzonych przy zastosowaniu Kodeksu postępowania cywilnego?

Sposób wnoszenia opłat sądowych

Sposób wnoszenia opłat sądowych

Proszę o radę. Niedługo planuję złożyć pozew cywilny. W jaki sposób powinienem wnieść opłatę sądową?

Zwolnienie od kosztów a opinia biegłego

Zwolnienie od kosztów a opinia biegłego

Zapłaciłem z góry opłaty sądowe z 50% zniżką przyznaną przez sąd. W trakcie procesu sąd powołuje dodatkowo biegłego sądowego. Czy oplata za biegłego będzie pełnopłatna, czy też z 50% (...)

*zażalenie na wezwanie do uiszczenia kosztów

*zażalenie na wezwanie do uiszczenia kosztów

Sąd cywilny wezwał mnie do uiszczenia opłaty sądowej od zażalenia w toku postępowania cywilnego. Uważam, że Kwota jest źle obliczona i chcę złożyć zażalenie na zarządzenie przewodniczącego. (...)

Zwolnienie z kosztów sądowych strony postępowania

Zwolnienie z kosztów sądowych strony postępowania

Sąd obciążył stronę reprezentowaną przez pełnomocnika z urzędu kosztami procesu. Czy i w jakich sytuacjach strona reprezentowana przez pełnomocnika z urzędu i przegrywająca proces może być (...)

Podział kosztów sądowych w sprawie o rozwód

Podział kosztów sądowych w sprawie o rozwód

Chcemy z mężem wnieść zgodny pozew o rozwód, umówiliśmy się co do kosztów postępowania, że każde z nas poniesie je po połowie. Czy sąd może wziąć pod uwagę takie porozumienie?

Wysokośc opłaty od pozwu o rozwód

Wysokośc opłaty od pozwu o rozwód

Ile wynosi opłata od pozwu o rozwód?

Koszt wniesienia pozwu dotyczącego unieważnienia umowy sprzedaży

Koszt wniesienia pozwu dotyczącego unieważnienia umowy sprzedaży

Dłużnik (prawomocny wyrok sądu) w trakcie egzekucji komorniczej stał się posiadaczem samochodu osobowego którego przekazał i przepisał synowi, tym samym ukrył swój majątek. Nie wyjawił tego (...)

Koszt wniesienia pozwu o rozwód

Koszt wniesienia pozwu o rozwód

Ile może mnie kosztować wniesienie pozwu o rozwód?

Zwolnienie z kosztów i prawo pomocy przed WSA/NSA

Zwolnienie z kosztów i prawo pomocy przed WSA/NSA

Nasz podopieczny, osoba uboga wniosła skargę do WSA na wójta o nieudostępnienie jej informacji publicznej w postaci odpisu protokołu z sesji RG. Mimo trudnej sytuacji materialnej, uprawniającej ją (...)

Osoba obowiązana do poniesienia kosztów sądowych w procesie cywilnym

Osoba obowiązana do poniesienia kosztów sądowych w procesie cywilnym

Kto jest obowiązany za zwyczaj do poniesienia kosztów procesu sądowego w sądzie cywilnym?

Koszt wniosku o stwierdzenie nabycia spadku oraz złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku

Koszt wniosku o stwierdzenie nabycia spadku oraz złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku

Ile wynosi koszt złożenia do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku oraz oświadczenia o przyjęciu spadku?

Opłata od wniosku w sprawie zmiany orzeczenia o zakresie władzy rodzicielskiej

Opłata od wniosku w sprawie zmiany orzeczenia o zakresie władzy rodzicielskiej

Ile wynosi opłata od wniosku o zmianę orzeczenia w sprawie zakresu władzy rodzicielskiej?

Osoby obowiązane do zapłaty kosztów postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku

Osoby obowiązane do zapłaty kosztów postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku

Kto ponosi koszty sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku, jeśli uczestnicy postępowania są ze sobą skłóceni?

Wysokość opłaty sądowej w sprawie rozodowej

Wysokość opłaty sądowej w sprawie rozodowej

Jak wysoka jest opłata sądowa w sprawie rozwodowej i w jaki sposób można ją uiścić?

Koszty opłat za poszczególne wniosku do sądu o dział spadku

Koszty opłat za poszczególne wniosku do sądu o dział spadku

Jaką opłatę pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności a jaką od wniosku o dział spadku, który zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności?

Zwolnienie z kosztów sądowych

Zwolnienie z kosztów sądowych

Mężczyzna chce złożyć do sądu pozew o odszkodowanie. Jest bezrobotnym kawalerem bez prawa do zasiłku, dlatego chce się ubiegać o zwolnienie z kosztów sądowych, jednak ma wątpliwości co do (...)

Podział majątku małżonków a opłata sądowa

Podział majątku małżonków a opłata sądowa

Jakiej opłacie podlega wniosek o podział majątku małżonków?

Żądanie zasądzenia kosztów procesowych w postępowaniu o podział majątku

Żądanie zasądzenia kosztów procesowych w postępowaniu o podział majątku

Czy mogę żądać w postępowaniu o podział majątku od byłego męża zwrotu kosztów zastępstwa procesowego?

Wpis od wniosku o podział majątku a pozostałe koszty

Wpis od wniosku o podział majątku a pozostałe koszty

Czy przy podziale majątku między małżonkami będą jakieś inne koszty oprócz wpisu od wniosku?

Wartość przedmiotu sporu i opłata za pozew o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej

Wartość przedmiotu sporu i opłata za pozew o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej

Chcę wnieść pozew o usunięcie służebności gruntowej, która była ustanowiona nieodpłatnie. Jak należy wówczas opłacić pozew i jaka będzie wartość przedmiotu sporu?

1

2

3

4

5

...

8

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne