Postępowanie przed sądem: Koszty sądowe - Porady prawne

Koszty uczestników postępowania nieprocesowego

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności w przypadku, gdy jeden współwłaściciel domaga się podziału na drodze sądowej, nie proponując wcześniej rozsądnego podziału i negując (...)

Wzajemne zniesienie kosztów

Co to znaczy, że koszty sądowe znosi się wzajemnie? Czy art. 101 kpc ma zastosowanie w sprawach dotyczących stosunku prawnego, który może być ukształtowany tylko wyrokiem?

Orzeczenie o kosztach procesu pzy solidarności

Sąd wydał nakaz zapłaty przeciwko dwóm pozwanym (solidarnie). Czy orzeczenie o kosztach procesu na nakazie powinno obejmować całą kwotę, którą zapłacił powód czy sąd rozdziela kwotę po połowie?

Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową

Pracownik otrzymał wezwanie z sądu w sprawie spadkowej. Stawiennictwo było obowiązkowe. W związku z tym nie przyszedł do pracy. Wydaje się, że jego nieobecność była usprawiedliwiona. Czy pracownikowi (...)

Koszty adwokackie

Zapłaciłem adwokatowi znaczną kwotę jako pełnomocnikowi w toczącym się procesie z mojego powództwa , sąd wydał dla mnie wyrok pozytywny zasądzając od pozwanego wszystkie koszty sądowe wraz (...)

Zwolnienie od kosztów sądowych a zabezpieczenie

Zostałam poszkodowana przez członków zarządu spółki z o.o., którzy dopuścili się oszustwa. W chwili obecnej toczy się postępowanie przygotowawcze p-ko dwóm z nich. Zastanawiam się nad wytoczeniem (...)

Przedawnienie odsetek zasądzonych wyrokiem

Sąd w wyroku zasądzającym zasądził należność główną wraz z odsetkami liczonymi od daty wskazanej w orzeczeniu do dnia zapłaty. Po upływie jakiego okresu czasu zasądzone odsetki ulegną przedawnieniu? (...)

Uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy

Można wnieść o szczegółowe uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy wraz z tenorem, formułą rozstrzygnięcia wniosków i zarzutów. Na czym to polega? Jak Sąd sporządzi takie uzasadnienie (...)

Zwrot kosztów postępowania

Nie uwzględnienie wniosku uczestnika postępowania o zwrot kosztów postępowania przez wnioskodawczynię w związku z bezprawnymi działaniami wywołanymi żądaniem zasądzenia spłaty od uczestnika (...)

Pozew o przysposobienie dziecka

Chciałbym wnieść do sądu pozew o przysposobienie dziecka. Jak duża jest opłata sądowa w takich sprawach?

*zwolnie z kosztów sądowych przyu połączeniu spraw

W sprawie o zasiedzenie wytoczonej w 2006r. odmówiono zwolnienia z kosztów sądowych i w związku z tym został wniesiony wpis. W kolejnej sprawie o zasiedzenie, tego samego wnioskodawcy wniesionej w (...)

Koszty procesu prowadzonego osobiście

Co można zaliczyć do kosztów procesu prowadzonego osobiście?

Zwrot kosztów od strony przegrywającej

Czy można żądać zwrotu kosztów procesowych od strony przegranej?

Rozłożenie na raty należności z tytuły kosztów sądowych

Czy można ubiegać się o odroczenie, morzenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów sądowych?

Stanowisko orzecznictwa w kwestii zwolnienia osoby bezrobotnej od kosztów sądowych

Jakie są poglądy orzecznictwa w kwestii zwolnienia osoby bezrobotnej od kosztów sądowych?

W jakich sytuacjach można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym?

W jakich sytuacjach można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym?

Wysokość opłat, dotyczących kosztów sądowych w procesie cywilnym

Jaki akt prawny reguluje wysokość opłat, dotyczących kosztów sądowych w procesie cywilnym?

Koszty sądowe a koszty procesu

Czy pojęcie kosztów procesu jest równoznaczne z pojęciem kosztów sądowych?

Ponoszenie kosztów procesu sądowego

Kto, według przepisów Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest do poniesienia kosztów procesu?

Zwolnienie strony przegranej od obowiązku zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika strony przeciwnej

Czy możliwe jest zwolnienie strony przegranej od obowiązku zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika strony przeciwnej, po zakończonym już postępowaniu?

Koszty procesu prowadzonego przez adwokata

Co można zaliczyć do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata?

Zasady cofnięcia złożonego wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Jakie zasady cofnięcia złożonego wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem, przewidują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego?

Koszty ponoszone przez stronę w postępowaniu cywilnym

Jakie elementy wchodzą w skład kosztów, ponoszonych przez stronę w postępowaniu cywilnym?

Żądanie zwrotu kosztów poniesionych przez stronę postępowania cywilnego

Czy strona, która chce uzyskać zwrot poniesionych kosztów w postępowaniu cywilnym, zobowiązana jest do wystosowania określonego żądania?

Koszty postępowania w sprawie rozwodowej

Obecnie jestem w trakcie postępowania rozwodowego bez orzekania o winie. Jak może wyglądać kwestia ponoszenia kosztów postępowania w tej sprawie?

Koszta postępowania cywilnego a jego umorzenie

Co dzieje się z kosztami postępowania cywilnego w sytuacji, gdy nastąpiło umorzenie postępowania I instncji, które wcześniej zostało zawieszone na zgodny wniosek stron?

Wniosek o zasądzenie alimentów a koszty postępowania sądowego

Czy osoba, która składa wniosek o zasądzenie alimentów, jest zwolnienia od kosztów postępowania alimentacyjnego?

Przegrana sprawa cywilna a zwrot kosztów sądowych

Czy pozwany, który przegrał sprawę cywilną, może ubiegać się od zwrot kosztów sądowych?

Opłata sądowa w sprawach cywilnych dotyczących spraw majątkowych

Jak wysoka, na podstawie ustawy o kosztach sądowych, jest opłata sądowa w sprawach cywilnych dotyczących spraw majątkowych?

Opłaty sądowe w postępowaniach: nakazowym i upominawczym

Jakie mechanizmy dotyczące opłat sądowych w sprawach majątkowych stosowane są w postępowaniach: nakazowym i upominawczym, prowadzonych przy zastosowaniu Kodeksu postępowania cywilnego?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika