Postępowanie przed sądem: Koszty sądowe - Porady prawne

Odszkodowanie za pomówienia i zniesławienie

Osoba X i Y będąca małżonkami składa zawiadomienia do Prokuratury lub na Policję na osobę Z. Zarzuty stawiane przeciwko sobie Z czynione są złośliwie i nie są prawdziwe. Osoba Z oczyściła (...)

Jak długo czeka się na zwrot kosztów z sądu za rozwód?

W orzeczeniu o rozwodzie sąd przyznał mi zwrot połowy wniesionej przeze mnie opłaty sądowej od męża. W jakim terminie mój były mąż powinien dokonać przekazania mi tej sumy?

Dowód opłat sądowych w przypadku płatności przelewem lub na poczcie

Dokonuję opłaty sądowej przelewem bankowym (lub na poczcie) na rachunek sądu. Jaki dowód wpłaty powinien zostać w aktach sprawy, oryginał czy kopia?

Koszty uczestników postępowania nieprocesowego

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności w przypadku, gdy jeden współwłaściciel domaga się podziału na drodze sądowej, nie proponując wcześniej rozsądnego podziału i negując (...)

Wzajemne zniesienie kosztów

Co to znaczy, że koszty sądowe znosi się wzajemnie? Czy art. 101 kpc ma zastosowanie w sprawach dotyczących stosunku prawnego, który może być ukształtowany tylko wyrokiem?

Orzeczenie o kosztach procesu pzy solidarności

Sąd wydał nakaz zapłaty przeciwko dwóm pozwanym (solidarnie). Czy orzeczenie o kosztach procesu na nakazie powinno obejmować całą kwotę, którą zapłacił powód czy sąd rozdziela kwotę po połowie?

Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową

Pracownik otrzymał wezwanie z sądu w sprawie spadkowej. Stawiennictwo było obowiązkowe. W związku z tym nie przyszedł do pracy. Wydaje się, że jego nieobecność była usprawiedliwiona. Czy pracownikowi (...)

Koszty adwokackie

Zapłaciłem adwokatowi znaczną kwotę jako pełnomocnikowi w toczącym się procesie z mojego powództwa , sąd wydał dla mnie wyrok pozytywny zasądzając od pozwanego wszystkie koszty sądowe wraz (...)

Zwolnienie od kosztów sądowych a zabezpieczenie

Zostałam poszkodowana przez członków zarządu spółki z o.o., którzy dopuścili się oszustwa. W chwili obecnej toczy się postępowanie przygotowawcze p-ko dwóm z nich. Zastanawiam się nad wytoczeniem (...)

Uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy

Można wnieść o szczegółowe uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy wraz z tenorem, formułą rozstrzygnięcia wniosków i zarzutów. Na czym to polega? Jak Sąd sporządzi takie uzasadnienie (...)

Pozew o przysposobienie dziecka

Chciałbym wnieść do sądu pozew o przysposobienie dziecka. Jak duża jest opłata sądowa w takich sprawach?

*zwolnie z kosztów sądowych przyu połączeniu spraw

W sprawie o zasiedzenie wytoczonej w 2006r. odmówiono zwolnienia z kosztów sądowych i w związku z tym został wniesiony wpis. W kolejnej sprawie o zasiedzenie, tego samego wnioskodawcy wniesionej w (...)

Zwrot kosztów od strony przegrywającej

Czy można żądać zwrotu kosztów procesowych od strony przegranej?

Rozłożenie na raty należności z tytuły kosztów sądowych

Czy można ubiegać się o odroczenie, morzenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów sądowych?

Stanowisko orzecznictwa w kwestii zwolnienia osoby bezrobotnej od kosztów sądowych

Jakie są poglądy orzecznictwa w kwestii zwolnienia osoby bezrobotnej od kosztów sądowych?

Koszty sądowe a koszty procesu

Czy pojęcie kosztów procesu jest równoznaczne z pojęciem kosztów sądowych?

Zwolnienie strony przegranej od obowiązku zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika strony przeciwnej

Czy możliwe jest zwolnienie strony przegranej od obowiązku zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika strony przeciwnej, po zakończonym już postępowaniu?

Zasady cofnięcia złożonego wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Jakie zasady cofnięcia złożonego wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem, przewidują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego?

Koszty procesu prowadzonego przez adwokata

Co można zaliczyć do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata?

Koszta postępowania cywilnego a jego umorzenie

Co dzieje się z kosztami postępowania cywilnego w sytuacji, gdy nastąpiło umorzenie postępowania I instncji, które wcześniej zostało zawieszone na zgodny wniosek stron?

Opłaty sądowe w postępowaniach: nakazowym i upominawczym

Jakie mechanizmy dotyczące opłat sądowych w sprawach majątkowych stosowane są w postępowaniach: nakazowym i upominawczym, prowadzonych przy zastosowaniu Kodeksu postępowania cywilnego?

Zwolnienie od kosztów a opinia biegłego

Zapłaciłem z góry opłaty sądowe z 50% zniżką przyznaną przez sąd. W trakcie procesu sąd powołuje dodatkowo biegłego sądowego. Czy oplata za biegłego będzie pełnopłatna, czy też z 50% (...)

*zażalenie na wezwanie do uiszczenia kosztów

Sąd cywilny wezwał mnie do uiszczenia opłaty sądowej od zażalenia w toku postępowania cywilnego. Uważam, że Kwota jest źle obliczona i chcę złożyć zażalenie na zarządzenie przewodniczącego. (...)

Podział kosztów sądowych w sprawie o rozwód

Chcemy z mężem wnieść zgodny pozew o rozwód, umówiliśmy się co do kosztów postępowania, że każde z nas poniesie je po połowie. Czy sąd może wziąć pod uwagę takie porozumienie?

Wysokośc opłaty od pozwu o rozwód

Ile wynosi opłata od pozwu o rozwód?

Koszt wniesienia pozwu dotyczącego unieważnienia umowy sprzedaży

Dłużnik (prawomocny wyrok sądu) w trakcie egzekucji komorniczej stał się posiadaczem samochodu osobowego którego przekazał i przepisał synowi, tym samym ukrył swój majątek. Nie wyjawił tego (...)

Zwolnienie z kosztów i prawo pomocy przed WSA/NSA

Nasz podopieczny, osoba uboga wniosła skargę do WSA na wójta o nieudostępnienie jej informacji publicznej w postaci odpisu protokołu z sesji RG. Mimo trudnej sytuacji materialnej, uprawniającej ją (...)

Koszt wniosku o stwierdzenie nabycia spadku oraz złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku

Ile wynosi koszt złożenia do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku oraz oświadczenia o przyjęciu spadku?

Opłata od wniosku w sprawie zmiany orzeczenia o zakresie władzy rodzicielskiej

Ile wynosi opłata od wniosku o zmianę orzeczenia w sprawie zakresu władzy rodzicielskiej?

Koszty opłat za poszczególne wniosku do sądu o dział spadku

Jaką opłatę pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności a jaką od wniosku o dział spadku, który zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności?

Zwolnienie z kosztów sądowych

Mężczyzna chce złożyć do sądu pozew o odszkodowanie. Jest bezrobotnym kawalerem bez prawa do zasiłku, dlatego chce się ubiegać o zwolnienie z kosztów sądowych, jednak ma wątpliwości co do (...)

Żądanie zasądzenia kosztów procesowych w postępowaniu o podział majątku

Czy mogę żądać w postępowaniu o podział majątku od byłego męża zwrotu kosztów zastępstwa procesowego?

Wartość przedmiotu sporu i opłata za pozew o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej

Chcę wnieść pozew o usunięcie służebności gruntowej, która była ustanowiona nieodpłatnie. Jak należy wówczas opłacić pozew i jaka będzie wartość przedmiotu sporu?

Sąd właściwy dla wniesienia pozwu o zachowek oraz opłata od pozwu

W jaki sposób można złożyć pozew o zapłatę zachowku? Który sąd będzie właściwy i jakiej opłacie podlega taki pozew?

Opłata za pełnomocnictwo w sprawie o alimenty

Aplikant radcowski wykonywał pewne czynności w sprawie za swojego nieobecnego patrona. M.in. przesłał do sądu odpowiedź na pozew w sprawie o alimenty, w której jego patron jest pełnomocnikiem pozwanego (...)

Postępowanie w sprawie działu spadku i zniesienia współwłasności

Przedłużające się postępowanie sądowe w sprawie o dział spadku i zniesienie współwłasności radykalizuje głos sędziny. Na ostatnim posiedzeniu oznajmiła, że jeżeli do kolejnego posiedzenia (...)

Opłata za sprawę rozwodową

Pozew rozwodowy został złożony przez męża a więc on uiścił kwotę 650 zł - opłat sądowych. Przeszło przez okres dwóch lat trwała sprawa rozwodowa. W tym czasie odbyło się kilka rozpraw (...)

Zwrot kosztów procesu

Czy Sąd po wyznaczeniu rozprawy, orzekając na posiedzeniu niejawnym o odrzuceniu pozwu, powinien zasądzić od powoda na rzecz pozwanego koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego? Jak jest (...)

Co wchodzi w skład kosztów sądowych?

W wyniku niekorzystnego wyroku sądu polubownego ( zespołu arbitrów ), wniosłem skargę do sądu okręgowego. Sąd rozstrzygnął sprawę na moją korzyść. W czasie rozprawy wniosłem zasadzenie kosztów (...)

Koszty sądowe w postępowaniu zabezpieczającym

Sąd całkowicie zwolnił mnie z kosztów sądowych w postępowaniu zasiedzeniowym. Po uprawomocnieniu się postanowienia o zwrocie mojego wniosku o zabezpieczenie, uzupełniłem brak w postaci adresu (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika