e-prawnik.pl Porady prawne

Ograniczenie powództwa a koszty procesu

Pytanie:

Wytoczyłem dłużnikowi powództwo o zapłatę. W trakcie procesu uznałem, że należy mi się mniej od kwoty, jakiej żądałem w pozwie. Czy gdybym ograniczył powództwo to może to być uznane przez Sąd za cofnięcie powództwa w tym zakresie? Czy w razie przegranej mogę być obciążony kosztami sądowymi i adwokackimi przeciwnika od kwoty pierwotnej, czy też od wartości sporu już po ograniczeniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ograniczenie powództwa a koszty procesu

24.4.2009

Ograniczenie powództwa oznacza cofnięcie powództwa w danym zakresie. Jeżeli ograniczy Pan powództwo, sąd orzeknie w odniesieniu do pozostałej części o umorzeniu w tym zakresie postępowania. Proszę jednak pamiętać, że pozew może być cofnięty (także częściowo) bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.
Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.
Jak wskazał w wyroku SA w Katowicach: „Nie zasługuje na podzielenie zarzut, że uregulowanie art. 203 § 2 kpc, uzależnia możliwość przyznania pozwanemu zwrotu kosztów procesu od tego, czy wyraził on zgodę na cofnięcie pozwu czy też nie. W odniesieniu do odpowiedzialności z tytułu kosztów procesu, cofnięcie pozwu traktowane jest jako przegranie sprawy, chyba że wywołane było zaspokojeniem roszczenia powoda w toku procesu" (tak SA w Katowicach, w orzeczeniu z dnia 15 stycznia 2003 r., sygn. akt I ACz 6/2003). Powyższe rozważania można odnieść również do ograniczenia powództwa, w części dotyczącej tego ograniczenia. Tak więc przeciwnikowi,  o ile tego zażąda, będą się należeć koszty liczone również od kwoty co do której nastąpiło cofnięcie pozwu. Jeżeli natomiast chodzi o opłatę sądową to cała opłata jest zwracana, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a połowę jeżeli cofnięcie nastąpiło przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana. W pozostałych przypadkach opłata nie jest zwracana.
Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd na zasadzie art. 102 kpc  może nie obciążyć obciążenie strony przegrywającej częścią kosztów albo nie obciążyć jej w ogóle kosztami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ