e-prawnik.pl Porady prawne

Koszty porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Opłaty egzekucyjne

  Za jakie czynności w postępowaniu egzekucyjnym komornik ma prawo pobierać opłaty?

  Opłaty egzekucyjne
 • Koszty egzekucji

  Kto jest zobowiązany do poniesienia kosztów egzekucji?

  Koszty egzekucji
 • Zajęcie cudzego mienia przez komornika

  Mieszkam w mieszkaniu ojca. Dowiedziałam się, że niedługo przyjdzie komornik by zająć rzeczy ojca, gdyż nie spłacił on swych długów. Czy może też zająć moje rzeczy?

  Zajęcie cudzego mienia przez komornika
 • Windykacja przez firmę specjalistyczną

  Nasz dług został oddany firmie windykacyjnej która do windykowanej należności oprócz odsetek dopisuje również koszt windykacji w kwocie 300 zł.Pytanie czy firma windykacyjna może obciążać (...)

  Windykacja przez firmę specjalistyczną
 • Zwrot kosztów wierzycielowi przez dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

  Czy dłużnik jest zobowiązany do zwrotu kosztów wierzycielowi w postępowaniu egzekucyjnym?

  Zwrot kosztów wierzycielowi przez dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
 • Zajęcie komornicze

  Dłużnik otrzymał pierwsze pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia za pracę (alimenty). Kilka miesięcy przed otrzymaniem zajęcia dłużnik założył sprawę o zmniejszenie alimentów o 100 zł. (...)

  Zajęcie komornicze
 • Koszty zastępstwa egzekucyjnego

  Prowadząc egzekucję wynająłem adwokata do prowadzenia sprawy. Po jakimś czasie wycofałem pełnomocnictwo informując o tym komornika. Czy w razie pozytywnego zakończenia egzekucji komornik może (...)

  Koszty zastępstwa egzekucyjnego
 • Wypowiedzenie umowy firmie windykacyjnej

  Jestem dłużnikiem. Mój dług został przekazany firmie windykacyjnej która zawarła umowę na okres 2 miesięcy z terminem wypowiedzenia 2 tygodnie z firmą której jestem dłużny pieniądze. Dwa (...)

  Wypowiedzenie umowy firmie windykacyjnej
 • Wynagrodzenie komornika

  Jestem wierzycielem hipotecznym, postępowanie komornicze było przeprowadzane z nieruchomości dłużników, po drugiej nieudanej licytacji, złożyłem wniosek o przejęcie nieruchomości. Czy jeżeli (...)

  Wynagrodzenie komornika
 • Ograniczenie powództwa a koszty procesu

  Wytoczyłem dłużnikowi powództwo o zapłatę. W trakcie procesu uznałem, że należy mi się mniej od kwoty, jakiej żądałem w pozwie. Czy gdybym ograniczył powództwo to może to być uznane przez (...)

  Ograniczenie powództwa a koszty procesu
 • Sposoby uiszczenia opłaty na wezwanie sądu

  Sąd wezwał mnie do opłaty wpisu od zażalenia 30 zł. Czy mogę te opłatę uiścić wysyłając do Sądu pismo z naklejonymi znaczkami sądowymi na tę kwotę?

  Sposoby uiszczenia opłaty na wezwanie sądu
 • Umorzenie egzekucji a jej koszty

  Umorzenie postępowania przez komornika nastąpiło na zasadzie Art.824 paragraf 1 pkt.3 kpc. Dalej nastąpiła ugoda pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Spłata zadłużenia będzie przekazana bezpośrednio (...)

  Umorzenie egzekucji a jej koszty
 • Koszty czynności komornika w asyście policji

  Bezskuteczność wyjazdów komorników w teren do dłużnika jest zaiste irytująca. Albo dłużnika nie ma, albo jest ale po prostu nie otwiera i komornik wraca z niczym. Ile kosztuje wierzyciela siłowe (...)

  Koszty czynności komornika w asyście policji
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego a koszty

  Na mój wniosek komornik wszczął postępowanie egzekucyjne do nieruchomości dłużnika, zajmując ją. Właśnie otrzymałem od jego pełnomocnika propozycję ugody tj. dobrowolnej zapłaty długu w (...)

  Umorzenie postępowania egzekucyjnego a koszty
 • Koszty wniesienia apelacji w sprawie gospodarczej

  Chcę przygotować i wnieść odwołanie od wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy Gospodarczy. Jak będę wnosił te odwołanie to czy muszę wnieść opłatę razem ze złożeniem tego odwołania? Jeśli (...)

  Koszty wniesienia apelacji w sprawie gospodarczej
 • Zwrot uiszczonego wpisu przed złożeniem pozwu

  Uiściłem wpis od pozwu i następnie miałem wysłać pozew (wraz z potwierdzeniem przelania wpisu) ale akurat pozwany dokonał zapłaty w wyniku czego całkowicie spłacił roszczenie i pozwu oczywiście (...)

  Zwrot uiszczonego wpisu przed złożeniem pozwu
 • Interpretacja art. 1037 kpc

  Po przejęciu na własność nieruchomości po drugiej bezskutecznej licytacji i zaliczeniu na jej cenę własnej wierzytelności Sąd zasądził ode mnie na rzecz Komornika opłatę stosunkową w trybie (...)

  Interpretacja art. 1037 kpc
 • Koszty zastępstwa w razie apelacji co do części

  Sąd gospodarczy zasądził na moją rzecz większą część dochodzonego roszczenia. Chciałbym złożyć apelację tak, żeby wyrok uwzględniał powództwo w całości. Oczywiście mogę ją przegrać (...)

  Koszty zastępstwa w razie apelacji co do części
 • Opłata od apelacji

  W sprawie gospodarczej wnosiłem o zasądzenie 30 517 zł. Sąd zasądził 24 085 zł. Chciałbym wnieść apelację od wyroku tak, żeby uwzględniał roszczenie w kwocie 30 507 zł (ponieważ zgadzam (...)

  Opłata od apelacji
 • Koszty zastępstwa dla radcy prawnego

  Z tytułu licznych prowadzonych przez zatrudnionego na etacie radcę prawnego w spółce akcyjnej spraw sądowych i egzekucyjnych przyznano mu koszty zastępstwa . Egzekucje są w toku. Należności ściągnięte (...)

  Koszty zastępstwa dla radcy prawnego
 • Odpis orzeczenia a klauzula wykonalności

  Po uprawomocnieniu się wyroku, wystąpiłam do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności tego wyroku, dołączając jego kserokopię. Niestety oryginał zaginął, po prostu nie mogę go znaleźć. Sąd (...)

  Odpis orzeczenia a klauzula wykonalności
 • Rachunek telefoniczny a rejestr dłużników

  Półtora roku temu sieć telefonii komórkowej, w której posiadałem telefon, zmieniła regulamin. Przysyłając nowy regulamin nie zostałem powiadomiony, że mogę wypowiedzieć umowę, jeżeli się (...)

  Rachunek telefoniczny a rejestr dłużników
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

  Mój dłużnik wniósł apelację od wyroku sądu gospodarczego i właśnie sąd II instancji wydział gospodarczy odwoławczy przysłał mi odpis wyroku oddalającego tę apelację. Czy mam teraz wystąpić (...)

  Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 • Opłata za zabezpieczenie roszczenia pieniężnego

  Komornik zażądał 2500 zł za dokonanie czynności zabezpieczenia roszczenia pieniężnego w kwocie 110 tys. zł w sprawie gospodarczej. To nie jest jeszcze egzekucja. W innym rejonie i w sprawie z innego (...)

  Opłata za zabezpieczenie roszczenia pieniężnego
 • Zasądzenie kosztów w postępowaniu upominawczym

  Wnioskowałem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie gospodarczej, wartość przedmiotu sporu wynosi 9100 zł. Jak dawniej przy takich wysokościach w.p.s., tak i teraz przed (...)

  Zasądzenie kosztów w postępowaniu upominawczym
 • Koszt wpisu hipoteki przymusowej a egzekucja

  Jeżeli od dłużnika komornik wyegzekwuję dług zabezpieczony hipotecznie i dłużnik domaga się wykreślenia wpisu hipoteki przymusowej, to na podstawie czego mogę egzekwować koszt wpisu hipoteki (...)

  Koszt wpisu hipoteki przymusowej a egzekucja
 • Cofnięcie wniosku o egzekucję a koszty

  Wysłałem do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie wyroku zaocznego. Komornik zajął rachunek dłużnika, a ten zadzwonił do mnie z prośbą o cofnięcie wniosku. Jednocześnie zaproponował (...)

  Cofnięcie wniosku o egzekucję a koszty
 • Odpis wniosku o zwrot kosztów

  Chciałbym rozszerzyć wniosek o wyjawienie majątku dłużnika o żądanie zwrotu kosztów procesu (rozprawa została odroczona, nie jest jeszcze zakończona). Czy taki wniosek powinienem wysłać do (...)

  Odpis wniosku o zwrot kosztów
 • Zwrot kosztów nieprofesjonalnego pełnomocnika

  Dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej i komorniczej wiąże się z kosztami, w przypadku gdy reprezentuje mnie adwokat lub radca prawny w pozwie wykazywane są koszty zastępstwa adwokackiego (...)

  Zwrot kosztów nieprofesjonalnego pełnomocnika
 • Ograniczenie roszczenia w post. uproszczonym

  O ile mi wiadomo, sąd grodzki rozpatruje pozwy o zapłatę w postępowaniu uproszczonym, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa od 10 tys. zł. Ja szykuję do sądu dwie sprawy, jedna w sprawie niespłaconej (...)

  Ograniczenie roszczenia w post. uproszczonym
 • Ustalenie kosztów zastępstwa procesowego

  Przeciwko nam został złożony pozew w sądzie w postępowaniu upominawczym. W tym nakazie zapłaty znalazły się oczywiście koszty zastępstwa procesowego w wysokości 2.400,00pln. Pełnomocnik powoda (...)

  Ustalenie kosztów zastępstwa procesowego
 • Koszty komornicze a umorzenie egzekucji na wniosek

  Po zlikwidowanej spółce cywilnej pozostały niezapłacone zobowiązania wobec jej kontrahenta. Komornik sądowy prowadził przez trzy lata nieskuteczną egzekucję. Następnie jeden z byłych wspólników (...)

  Koszty komornicze a umorzenie egzekucji na wniosek
 • Klauzula wykonalności na następcę prawnego

  Pan Y nabywa nieruchomość lokalową od Pana X, Pan X w akcie notarialnym poddaje się rygorowi egzekucji z art. 777 § 1 pkt 4 KPC w zakresie wydania przedmiotowego lokalu w posiadanie kupującemu w (...)

  Klauzula wykonalności na następcę prawnego
 • Koszty postępowania windykacyjnego

  Spóźniliśmy się z zapłatą dla dostawcy za ostatnią dostawę. Dostawca przekazał sprawę do komercyjnej firmy windykacyjnej. Tak się stało, że po otrzymaniu korespondencji od w/w firmy windykacyjnej, (...)

  Koszty postępowania windykacyjnego
 • Zwrot kosztów procesu

  U dostawcy zamówiliśmy towar, który otrzymaliśmy. Mieliśmy się za to rozliczyć w ciągu 14 dni. Nie byliśmy w stanie tego zrobić i otrzymaliśmy od dostawcy wezwanie do zapłaty. Nie wyrobiłem (...)

  Zwrot kosztów procesu
 • Umorzenie opłaty stosunkowej

  Komornik przysłał pismem poleconym zawiadomienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i ustalił opłatę stosunkową z tytułu kosztów komorniczych. Umorzenie postępowania komorniczego nastąpiło (...)

  Umorzenie opłaty stosunkowej
 • Ugoda sądowa a ugoda cywilnoprawna

  Wniosłam do sądu pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Pozwany skutecznie wniósł sprzeciw, motywując go tym, że towar, który ode mnie kupił jest wadliwy co w konsekwencji powoduje roszczenie (...)

  Ugoda sądowa a ugoda cywilnoprawna
 • Podstawa żądania opłaty za kopie z akt komornika

  Na pytanie o prawo żądania od komornika kserokopii z akt egzekucyjnych na podstawie art. 525 Kpc otrzymałem od Państwa odpowiedź, która nie wyjaśnia mi jednak do końca problemu kosztów u komornika. (...)

  Podstawa żądania opłaty za kopie z akt komornika
 • Nowe przepisy o komornikach i egzekucji

  Od kiedy wchodzą w życie nowe przepisy o komornikach i egzekucji i jaki jest numer publikatora ustawy nowelizującej? Czy wg. nich komornik ustala swoją prowizję stosownie do nakładu pracy, a nie (...)

  Nowe przepisy o komornikach i egzekucji
 • Podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

  Załóżmy, że zgłoszę wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika, ale nie jestem lub nie będę wkrótce jedynym wierzycielem w postępowaniu egzekucyjnym. Poniosę niemałe (...)

  Podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

1

2

3