Opłata w postępowaniu upominawczym-zwrot pozwu

Pytanie:

Złożyłem pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi 10.200,00 zł Roszczenie wynika z tego, ze pozwany przyjął zaliczkę w tej wysokości na poczet wykonania umowy w postaci zabudowy kuchni, jednak ani umowy nie wykonał, ani pieniędzy nie zwrócił. Przed złożeniem pozwu, w kasie sądu, uiściłem wpis w wysokości 128,00 zł, który wyliczyłem tak, że od wartości przedmiotu sporu wyliczyłem 5% i otrzymaną w ten sposób kwotę podzieliłem przez cztery i zaokrągliłem. Po jakimś czasie otrzymałem jednak z sądu wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu "...poprzez uiszczenie wpisu w kwocie 282 zł", oczywiście pod rygorem zwrotu pozwu. Nadmieniam, ze nie napisano, iż chodzi o brakującą kwotę wpisu, tylko o uiszczenie wpisu. Odpisałem na to wezwanie w terminie, informując, że wpis uiściłem, na co posiadam dowód oraz że na pozwie powinna również znajdować się adnotacja kasjerki (gdyż zawsze takowej dokonuje). Napisałem też, dlaczego uiściłem wpis w kwocie 128 zł (po zaokrągleniu), przedstawiając sposób obliczenia. Nadmieniam, że na tym wezwaniu jest sygnatura akt o początku I Nc (a więc postępowanie nakazowe lub upominawcze, jak rozumiem). Ku mojemu zdumieniu i zdenerwowaniu wkrótce otrzymałem kolejne wezwanie do usunięcia braków formalnych pozwu (z taką samą sygnaturą akt), w którym sąd wzywa mnie, cytuję: "...do uiszczenia wpisu w kwocie 382 zł (w poprzednim wezwaniu błędnie wezwano o 282 zł.)..." oczywiście znów pod rygorem zwrotu pozwu. Nadmieniam, ze znów i w tym wezwaniu nie wzywa się mnie do uiszczenia brakującej części wpisu, tylko do uiszczenia wpisu. W odpowiedzi wystosowałem pismo o takiej treści:" W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu - pismo z datą 10 kwietnia 2007 r. informuję, że w dniu złożenia pozwu dokonałem opłaty wpisowej w kasie Sądu, w kwocie 128,00 zł, na dowód czego załączam oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty (jeżeli dobrze pamiętam, to na pozwie również powinna być stosowna adnotacja). Dlatego wnoszę niniejszym o poinstruowanie mnie, czy mam uiścić brakującą część wpisu, tj. różnicę pomiędzy kwotą 382,00 zł i 128,00 zł, czyli 254,00 zł, czy jednak kwotę 382,00 zł i całość wpisu wynosi 510,00 zł w takim wypadku". Dzisiaj jednak otrzymałem zarządzenie o zwrocie pozwu z uzasadnieniem: "... został on wezwany ponownie do uiszczenia kwoty 382 zł tytułem brakującej (nieprawda, nie było napisane wcześniej nigdzie, że "brakującej", przyp. autora pytania) części opłaty od pozwu, albowiem w poprzednim wezwaniu błędnie wezwano o kwotę 282 zł. Ustawowy termin dla uiszczenia opłaty minął dnia 20 kwietnia 2007 r. Powód nie uiścił opłaty w zakreślonym terminie". Oczywiście bezwzględnie złożę skargę na to zarządzenie. Jak wspomniałem, nigdzie w wezwaniach nie pisano o brakującej części wpisu tylko po prostu o wpisie, więc miałem uzasadnione podstawy, aby sądzić, ze referendarz przeoczył uiszczenie wpisu w kwocie 128 zł, tym bardziej, że 510,00 zł wpisu za wartość przedmiotu sporu w wiadomej kwocie i w tej sprawie (Nc) jest wszak błędnym wyliczeniem. Czy mogę kwestionować jedynie samo zarządzenie o zwrocie pozwu i jak, czy: wnosząc o przywrócenie terminu do dokonania brakującej opłaty do wpisu wyliczonego na 520zł? Czy też mam prawo skutecznie zwrócić uwagę, ze ten urzędnik pomylił się i wnieść o nie żądanie ode mnie uzupełnienia wpisu?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sygnatura "Nc" jest zarezerwowana dla postępowania nakazowego jak i upominawczego.  Z przedstawionego pytania i wysokości opłaty, której żąda się w wezwaniu o uzupełnienie braków formalnych, wynika, że sąd nie uwzględnił Pana wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym i skierował sprawę do postępowania upominawczego. W pierwszej kolejności należy bowiem się zastanowić, jaką opłatę powinien Pan uiścić przy założeniu, że sprawa została skierowana do postępowania upominawczego. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od 10.03.207 r., w postępowaniu upominawczym (inne zasady dotyczą trybu uproszczonego) wnosi się całą opłatę stosunkową, a ¾ uiszczonej opłaty zwraca się powodowi, w sytuacji gdy nakaz zapłaty się uprawomocnił. W niniejszej sprawie cała opłata stosunkowa powinna więc wynosić 510 zł. Skoro wniósł już Pan kwotę 128 zł, to sąd powinien Pana wezwać do uiszczenia kwoty 382 zł.

Zgodnie z przepisami kpc, jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do opłacenia go w terminie tygodniowym. Z brzmienia tego przepisu nie wynika, ażeby obowiązkiem sądu było wskazywanie, że należna opłata jest opłatą brakującą. Oczywiście, w praktyce bardzo często się zdarza, że sądy wskazują, iż chodzi o brakującą opłatę.

Na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwrotu pozwu (zakładamy bowiem, że zarządzenie wydał referendarz) służy skarga na orzeczenie referendarza sądowego. Wnosi się ją do sądu w terminie tygodniowym od dnia doręczenia stronie postanowienia referendarza sądowego. Skargę wnosi się np. w sytuacji, gdy powód nie zgadza się z wysokością obliczonej opłaty.  Z sytuacji przedstawionej w pytaniu nie wynika, ażeby ostatecznie sąd referendarz pomylił się w obliczaniu opłaty w wysokości 510 zł. Niemniej jednak, jeżeli uważa Pan, że wezwanie o uzupełnienie braków formalnych było niejasno sformułowane, może Pan wnieść zażalenie, choć należy zauważyć, że miałoby ono większą szansę na uwzględnienie w sytuacji, gdyby w terminie uiścił Pan różnicę pomiędzy sumą określoną w wezwaniu a wniesiona uprzednio już opłatą (wskazując sądowi, że część opłaty została już uiszczona).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.7.2016

  Koszty i czas dochodzenia wierzytelności

  Z punktu widzenia wierzycieli, w procesie dochodzenia wierzytelności, najistotniejsze są koszty, jakie wierzyciele muszą ponieść, by odzyskać należne im kwoty oraz czas odzyskiwania wierzytelności. (...)

 • 17.4.2012

  Kiedy można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Postępowanie upominawcze pozwala na dochodzenie roszczenia pieniężnego lub innego. W tym drugim przypadku, jeśli szczególny przepis to umożliwia. Jeżeli kwota, z którą zalega dłużnik nie przekracza (...)

 • 12.8.2016

  Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Jeśli dochodzisz od dłużnika roszczenia pieniężnego, to możesz liczyć na szybkie załatwienie sprawy w sądzie przez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Niekiedy jednak nie będzie (...)

 • 8.5.2018

  Nowe zwolnienia z opłaty od pozwu

  Nowelizacja dotyczy rozszerzenia katalogu pism, które nie będą podlegać opłacie. Opłata od pozwu nie będzie pobierana od kombatantów i ich zstępnych, od osób prawnych oraz jednostek (...)

 • 20.9.2017

  Umowna właściwość sądu

  Chcąc wystąpić z roszczeniem przeciwko naszemu dłużnikowi, musimy najpierw ustalić sąd do którego nasz pozew zostanie złożony. Często przy wyznaczeniu sądu według właściwości miejscowej (...)