Pozew

Zapłata częściowa a naliczanie odsetek

Zapłata częściowa a naliczanie odsetek

Jak powinnam rozpisać w pozwie do sądu fakturę, która była zapłacona częściowo w 5 ratach i jeszcze pozostała część do zapłacenia, tzn. czy mam dochodzić odsetek od każdej zapłaconej (...)

Treść wniosku dowodowego o powołanie świadka

Treść wniosku dowodowego o powołanie świadka

Jak sformułować wniosek dowodowy na sprawę rozwodową, chodzi o świadków?

Odpisy pozwu i załączników

Odpisy pozwu i załączników

Składam do sądu pozew i załączniki, którymi są oryginalne dokumenty. Czy odpis pozwu i załączników dostarczanych stronie przeciwnej musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem (...)

Adres pozwanego w przypadku zmiany siedziby

Adres pozwanego w przypadku zmiany siedziby

Przedsiębiorca składa pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Podstawą uwierzytelniającą żądane roszczenie jest faktura VAT. Po wystawieniu faktury przedsiębiorca zmienił (...)

Dochodzenie roszczeń na próbę

Dochodzenie roszczeń na próbę

Powództwo gospodarcze o zapłatę wynikającą z umowy o świadczenie cykliczne przeciwko sp. z o.o. Przedmiot sporu wynosi 90 tys. zł. Powód z uwagi na znaczną wysokość wpisu sądowego od całej (...)

Zaokrąglenie roszczenia w pozwie i odsetki

Zaokrąglenie roszczenia w pozwie i odsetki

Dochodząc zwrotu pożyczki w kwocie 25 tys. euro, ograniczyłem roszczenie do kwoty 13686 euro. Po przeliczeniu na złotówki według obowiązującego na dany dzień kursu średniego NBP, dało to kwotę (...)

Ograniczenie roszczenia w euro

Ograniczenie roszczenia w euro

Muszę złożyć pozew o zwrot pożyczki, której udzieliłem w euro. Jest to kwota 25 tys. euro i postanowiłem ograniczyć roszczenie, aby sprawę rozpatrzył sąd rejonowy a nie okręgowy. Pomyślałem (...)

Zwrot uiszczonego wpisu przed złożeniem pozwu

Zwrot uiszczonego wpisu przed złożeniem pozwu

Uiściłem wpis od pozwu i następnie miałem wysłać pozew (wraz z potwierdzeniem przelania wpisu) ale akurat pozwany dokonał zapłaty w wyniku czego całkowicie spłacił roszczenie i pozwu oczywiście (...)

Powaga rzeczy osądzonej a przelew powierniczy

Powaga rzeczy osądzonej a przelew powierniczy

Na skutek braku profesjonalizmu i zaniedbania kancelarii prawnej, z którą do niedawna współpracowałem, przegrałem sprawę o zapłatę przed sądem gospodarczym. Przy czym, co ważne, prawo do roszczenia (...)

Przedsądowe dochodzenie należności

Przedsądowe dochodzenie należności

Chodzi o zaległość w zapłacie za wykonaną usługę wg pisemnej umowy, podpisanej przez obydwie strony. Faktura była wystawiona w lutym (bez podpisu odbiorcy/nabywcy), spóźnienie z płatnością (...)

Zmiana wspólnika spółki jawnej a długi

Zmiana wspólnika spółki jawnej a długi

Dłużnik prowadził z nami przez długi czas pertraktacje ugodowe spłaty długu. Mamy informację, że dłużnik czyni starania przepisania swojej nieruchomości na osobę trzecią lub przynajmniej na (...)

Pozew o zapłatę a wniosek o ogłoszenie upadłości

Pozew o zapłatę a wniosek o ogłoszenie upadłości

Niebawem moja kancelaria złoży przeciwko spółce jawnej pozew o zapłatę (jestem powodem). Jeżeli dodatkowo ja lub kancelaria złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki, to czy ten dłużnik (...)

Załączniki do pozwu

Załączniki do pozwu

Chcemy wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko naszemu dłużnikowi. Gromadząc dokumenty do pozwu okazało się, że mamy niepodpisaną fakturę VAT oraz zamówienie (...)

Ograniczenie roszczenia w post. uproszczonym

Ograniczenie roszczenia w post. uproszczonym

O ile mi wiadomo, sąd grodzki rozpatruje pozwy o zapłatę w postępowaniu uproszczonym, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa od 10 tys. zł. Ja szykuję do sądu dwie sprawy, jedna w sprawie niespłaconej (...)

Zwrot kosztów procesu

Zwrot kosztów procesu

U dostawcy zamówiliśmy towar, który otrzymaliśmy. Mieliśmy się za to rozliczyć w ciągu 14 dni. Nie byliśmy w stanie tego zrobić i otrzymaliśmy od dostawcy wezwanie do zapłaty. Nie wyrobiłem (...)

Doręczanie pism procesowych w sprawie gospodarczej

Doręczanie pism procesowych w sprawie gospodarczej

Wysłałem do sądu pozew w sprawie gospodarczej. Wskazałem adres zamieszkania przeciwnika (jako adres główny) potwierdzony na zaświadczeniu o wpisie do EDG oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej (...)

Ugoda sądowa a ugoda cywilnoprawna

Ugoda sądowa a ugoda cywilnoprawna

Wniosłam do sądu pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Pozwany skutecznie wniósł sprzeciw, motywując go tym, że towar, który ode mnie kupił jest wadliwy co w konsekwencji powoduje roszczenie (...)

Dochodzenie roszczeń od byłych wspólników

Dochodzenie roszczeń od byłych wspólników

Spółka cywilna wykonała 4 lata temu remont dachu budynku. Udzieliła na wykonane roboty 10 lat gwarancji. W wyniku stwierdzenia występowania przecieków w ramach gwarancji zgłoszono reklamację i (...)

Uzupełnienie pozwu w postępowaniu gospodarczym

Uzupełnienie pozwu w postępowaniu gospodarczym

Wysłałem do sądu pozew w trybie uproszczonym (sprawa gospodarcza). Sąd rozpatruje teraz pozew w sekcji nakazowej. Ostatnio przeciwnik wysłał do mnie pismo z nowymi zarzutami, przeciwko którym z (...)

Zaokrąglanie kwot w pozwach

Zaokrąglanie kwot w pozwach

Dłużnik zalega mi pewną sumę. Dokładnie wyliczona kwota wynosi 5986,30 zł. Wiem, że w pozwie na formularzu urzędowym powinienem podać wartość przedmiotu sporu w zaokrągleniu w górę do pełnego (...)

Opłata w postępowaniu upominawczym-zwrot pozwu

Opłata w postępowaniu upominawczym-zwrot pozwu

Złożyłem pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi 10.200,00 zł Roszczenie wynika z tego, ze pozwany przyjął zaliczkę w tej wysokości na (...)

Pozew przeciwko byłemu przedsiębiorcy

Pozew przeciwko byłemu przedsiębiorcy

Osoba fizyczna zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej wykreślając się jednocześnie z ewidencji działalności gospodarczej w swoim urzędzie gminy. Nie zapłaciła jednak zobowiązań (...)

Kolejność rozpoznawania spraw

Kolejność rozpoznawania spraw

Strona złożyła do sądu gospodarczego kilka pozwów w jednym dniu. Sprawom nadano kolejne sygnatury (jedna po drugiej). Wszystkie pozwy są w sekcji nakazowej sądu u tego samego referendarza. Po jakimś (...)

Skarga pauliańska przeciwko kolejnemu nabywcy

Skarga pauliańska przeciwko kolejnemu nabywcy

Mamy zamiar złożyć skargę pauliańską przeciwko pewnej osobie, która uzyskała korzyść majątkową (w postaci samochodu) od naszego dłużnika z pokrzywdzeniem nas - wierzyciela, łącznie z wnioskiem (...)

Pozew i pozew wzajemny

Pozew i pozew wzajemny

Przesłany został do mnie pozew o dochodzenie wierzytelności kredytowych. W pouczeniu napisano: Pozwany może złożyć odpowiedź na pozew, jak również pozew wzajemny. Odpowiedź na pozew i pozew (...)

Połączenie spraw przeciw kilku pozwanym

Połączenie spraw przeciw kilku pozwanym

W sądzie w miejscu mojego zamieszkania złożyłem powództwo wobec wielu banków. Powództwo dotyczy przyznawania mi kredytów w stanie chorobowym uniemożliwiającym świadome podejmowanie decyzji. (...)

Pozwany mający siedzibę w Rosji

Pozwany mający siedzibę w Rosji

Wierzycielem jest firma w B. w Polsce, dłużnikiem jest firma w Rosji (której właścicielem jest skarb państwa Rosji). Roszczenie wynika z przekazania zaliczki na towar, którego dłużnik nie dostarczył (...)

Łączenie roszczeń w pozwie

Łączenie roszczeń w pozwie

Zamierzam skierować do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty. Dysponuję 17 fakturami, których dłużnik nie zapłacił, wszystkie z tytułu dostawy tego samego towaru. Faktury są podpisane przez dłużnika. (...)

Rozpoznanie zarzutu a powództwo opozycyjne

Rozpoznanie zarzutu a powództwo opozycyjne

Wytoczyłem powództwo przeciwegzekucyjne dotyczące wyroku sądu opatrzonego tytułem wykonalności, gdzie zarzutem był zarzut potrącenia. Sąd nie rozpatrzył powództwa, oddalając je i stwierdzając, (...)

Wniosek o cofnięcie pozwu

Wniosek o cofnięcie pozwu

Wysłałem do sądu wniosek - cofnięcie pozwu, ale tylko w jednym egzemplarzu (tylko dla sądu). Czy sąd uwzględni ten wniosek skoro brak jest odpisu wniosku? Czy powinienem wysłać raz jeszcze ten (...)

Tryb zwykły i upominawczy

Tryb zwykły i upominawczy

Składam pozew do sądu gospodarczego o zwrot pieniędzy od leasingodawcy, który nie rozliczył się ze mną z umowy leasingowej po jej zakończeniu, tj. wziął pieniądze za skradziony samochód od (...)

Cesja i zmiana właściwego sądu

Cesja i zmiana właściwego sądu

Prowadzę działalność gospodarczą w Warszawie. Mój kontrahent (także z Warszawy) winien jest mi ponad 10 tysięcy złotych. Mam złe doświadczenia w prowadzeniu sporów sądowych w Warszawie ze (...)

Dochodzenie roszczeń w sądzie gospodarczym

Dochodzenie roszczeń w sądzie gospodarczym

Dłużnik zakupił towar na faktury w roku 2003 w kwocie 12.000 zł. Do tej pory należności nie spłacił. Od długu się nie wypiera. Sytuacja dłużnika jest taka, że prowadzi działalność dalej, (...)

Pozwanie spadkobierców

Pozwanie spadkobierców

Jestem wierzycielem spadkodawcy. Wnoszę o zabezpieczenie spadku. Jeśli wniosę o zabezpieczenie spadku po zmarłym, który był moim dłużnikiem, przez spisanie i oddanie pod dozór majątku ruchomego (...)

Formalna podstawa roszczenia

Formalna podstawa roszczenia

Klient uniemożliwił realizację umowy rezultatu w jej środkowej fazie. Wystawiłem mu fakturę pro-forma za niezrealizowane prace na podstawie art. 639 kc. Chciałem złożyć pozew o zapłatę w trybie (...)

Nakaz zapłaty przeciwko dłużnikom solidarnym

Nakaz zapłaty przeciwko dłużnikom solidarnym

Jestem właścicielem nieruchomości, w której wynajmuję mieszkania. Jakiś czas temu wyprowadził się z mojej nieruchomości lokator, który miał zadłużenie. Mieszkał wspólnie z małżonkiem. (...)

Opłata od pozwu według nowej ustawy o kosztach

Opłata od pozwu według nowej ustawy o kosztach

Zamierzam skierować do mojego dłużnika (firmy) wezwanie do zapłaty (przed złożeniem nakazu zapłaty). Czy mogę wyznaczyć dłużnikowi siedmiodniowy termin zapłaty, czy może jednak powinien on (...)

Zasadność połączenia roszczeń

Zasadność połączenia roszczeń

Kolejne moje pytanie dotyczy wysokości sumy roszczeniowej. Umowa opiewała na 11 tyś złotych. W trakcie jej realizacji firma podjęła sie wykonania jeszcze jednej usługi o wartości 3 tyś złotych. (...)

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę

Problem naszej firmy jest prosty i prosimy o pomoc w ustaleniu, jakie kroki prawne mamy podjąć z jakich formularzy skorzystać itp.? Podpisaliśmy umowę z klientem, umowa opiewała na kwotę 11 tyś (...)

Pozew na urzędowym formularzu

Pozew na urzędowym formularzu

Pozew o zapłatę faktury należy złożyć na urzędowym formularzu (P). Czy formularz jest taki sam bez względu na to, czy postępowanie będzie uproszczone, czy nakazowe oraz czy opłatę (wpis) należy (...)

Sprzedaż nieruchomości a najem

Sprzedaż nieruchomości a najem

Jestem właścicielem nieruchomości, w której wynajmuję mieszkania. Jakiś czas temu wyprowadził się z mojej nieruchomości lokator, który miał zadłużenie. Nie spisałem z nim nowej umowy najmu, (...)

Wartość przedmiotu sporu a odsetki

Wartość przedmiotu sporu a odsetki

Jak sformułować pozew o nakaz zapłaty w przypadku, gdy część kapitału i odsetek została spłacona w różnych ratach w rożnych terminach, odsetki są kapitalizowane miesięcznie, pożyczka miała (...)

Prawidłowe oznaczenie pozwanego

Prawidłowe oznaczenie pozwanego

W imieniu jednego współwłaścicieli, który posiada ponad 50 % udziału, zarząd nad nieruchomością domu prowadzi pani adwokat z kancelarii adwokackiej, która nie rozlicza się od kilku lat z prowadzonego (...)

Pozwanie obywatela polskiego przez cudzoziemca

Pozwanie obywatela polskiego przez cudzoziemca

Czy osoba zamieszkała na stałe za granicą i będąca obywatelem innego kraju może wystąpić z pozwem cywilnym w stosunku do obywatela polskiego na terenie Polski, jeżeli zobowiązanie powstało poza (...)

Wezwanie do zapłaty a bezskuteczność egzekucji

Wezwanie do zapłaty a bezskuteczność egzekucji

Dłużnik - spółka z o.o. nie ogłosiła upadłości tylko zawiesiła działalność. Egzekucja okazała się bezskuteczna, postępowanie egzekucyjne umorzono. Chcę więc uzyskać tytuł wykonawczy (...)

Pozwanie wspólników spółki cywilnej

Pozwanie wspólników spółki cywilnej

Złożyliśmy pozew o wydanie nakazu zapłaty od spółki cywilnej (dwóch wspólników), następnie dostaliśmy pismo z sądu, aby wskazać aktualny adres jednego z pozwanych lub przedłożyć aktualne (...)

Wniesienie wniosku po zarządzeniu jego zwrotu

Wniesienie wniosku po zarządzeniu jego zwrotu

Dostałem pismo z Sądu o uzupełnienie braków formalnych wniosku tj. miałem dokonać opłaty w wysokości 30 zł w terminie 7 dni. W nakreślonym terminie tj. do 7 dni odpowiedziałem Sądowi pismem (...)

Niezapłacona faktura VAT

Niezapłacona faktura VAT

Kontrahent nie zapłacił mi za fakturę z dnia 4.10.05 na kwotę 50 zł + VAT. Kwota nie jest duża, dlatego nie wiem czy jest sens jej dochodzenia na drodze sądowej. Proszę o informacje, czy istnieje (...)

Skuteczność doręczenia zastępczego

Skuteczność doręczenia zastępczego

Sąd wydał wyrok w postępowaniu nakazowym zaocznie. O wszczęciu postępowania nie wiedziałem, gdyż w tym czasie przebywałem w innym miejscu, poza miejscem zameldowania. Aktualnie zamierzam złożyć (...)

Doręczenie wezwania i nakazu zapłaty

Doręczenie wezwania i nakazu zapłaty

W celu wyegzekwowania należności za faktury Vat wysłałem do dłużnika wezwanie do zapłaty, którego w 14 dniach nie odebrał. Na kopertach widniały pieczęcie "adresata nie zastałem w domu ", (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Idea Bank

16.11.2018 przez: AdamS1977

Postępowanie nakazowe odrzucenie pozwu

20.10.2017 przez: gooskazip