Windykacja należności: Pozew - Porady prawne

Odpisy pozwu i załączników

Składam do sądu pozew i załączniki, którymi są oryginalne dokumenty. Czy odpis pozwu i załączników dostarczanych stronie przeciwnej musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez notariusza, (...)

Zapłata częściowa a naliczanie odsetek

Jak powinnam rozpisać w pozwie do sądu fakturę, która była zapłacona częściowo w 5 ratach i jeszcze pozostała część do zapłacenia, tzn. czy mam dochodzić odsetek od każdej zapłaconej (...)

Treść wniosku dowodowego o powołanie świadka

Jak sformułować wniosek dowodowy na sprawę rozwodową, chodzi o świadków?

Zaokrąglenie roszczenia w pozwie i odsetki

Dochodząc zwrotu pożyczki w kwocie 25 tys. euro, ograniczyłem roszczenie do kwoty 13686 euro. Po przeliczeniu na złotówki według obowiązującego na dany dzień kursu średniego NBP, dało to kwotę (...)

Zwrot uiszczonego wpisu przed złożeniem pozwu

Uiściłem wpis od pozwu i następnie miałem wysłać pozew (wraz z potwierdzeniem przelania wpisu) ale akurat pozwany dokonał zapłaty w wyniku czego całkowicie spłacił roszczenie i pozwu oczywiście (...)

Przedsądowe dochodzenie należności

Chodzi o zaległość w zapłacie za wykonaną usługę wg pisemnej umowy, podpisanej przez obydwie strony. Faktura była wystawiona w lutym (bez podpisu odbiorcy/nabywcy), spóźnienie z płatnością (...)

Pozew o zapłatę a wniosek o ogłoszenie upadłości

Niebawem moja kancelaria złoży przeciwko spółce jawnej pozew o zapłatę (jestem powodem). Jeżeli dodatkowo ja lub kancelaria złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki, to czy ten dłużnik (...)

Ograniczenie roszczenia w post. uproszczonym

O ile mi wiadomo, sąd grodzki rozpatruje pozwy o zapłatę w postępowaniu uproszczonym, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa od 10 tys. zł. Ja szykuję do sądu dwie sprawy, jedna w sprawie niespłaconej (...)

Ugoda sądowa a ugoda cywilnoprawna

Wniosłam do sądu pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Pozwany skutecznie wniósł sprzeciw, motywując go tym, że towar, który ode mnie kupił jest wadliwy co w konsekwencji powoduje roszczenie (...)

Zaokrąglanie kwot w pozwach

Dłużnik zalega mi pewną sumę. Dokładnie wyliczona kwota wynosi 5986,30 zł. Wiem, że w pozwie na formularzu urzędowym powinienem podać wartość przedmiotu sporu w zaokrągleniu w górę do pełnego (...)

Opłata w postępowaniu upominawczym-zwrot pozwu

Złożyłem pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi 10.200,00 zł Roszczenie wynika z tego, ze pozwany przyjął zaliczkę w tej wysokości na (...)

Pozew przeciwko byłemu przedsiębiorcy

Osoba fizyczna zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej wykreślając się jednocześnie z ewidencji działalności gospodarczej w swoim urzędzie gminy. Nie zapłaciła jednak zobowiązań (...)

Skarga pauliańska przeciwko kolejnemu nabywcy

Mamy zamiar złożyć skargę pauliańską przeciwko pewnej osobie, która uzyskała korzyść majątkową (w postaci samochodu) od naszego dłużnika z pokrzywdzeniem nas - wierzyciela, łącznie z wnioskiem (...)

Pozew i pozew wzajemny

Przesłany został do mnie pozew o dochodzenie wierzytelności kredytowych. W pouczeniu napisano: Pozwany może złożyć odpowiedź na pozew, jak również pozew wzajemny. Odpowiedź na pozew i pozew (...)

Połączenie spraw przeciw kilku pozwanym

W sądzie w miejscu mojego zamieszkania złożyłem powództwo wobec wielu banków. Powództwo dotyczy przyznawania mi kredytów w stanie chorobowym uniemożliwiającym świadome podejmowanie decyzji. (...)

Pozwany mający siedzibę w Rosji

Wierzycielem jest firma w B. w Polsce, dłużnikiem jest firma w Rosji (której właścicielem jest skarb państwa Rosji). Roszczenie wynika z przekazania zaliczki na towar, którego dłużnik nie dostarczył (...)

Łączenie roszczeń w pozwie

Zamierzam skierować do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty. Dysponuję 17 fakturami, których dłużnik nie zapłacił, wszystkie z tytułu dostawy tego samego towaru. Faktury są podpisane przez dłużnika. (...)

Wniosek o cofnięcie pozwu

Wysłałem do sądu wniosek - cofnięcie pozwu, ale tylko w jednym egzemplarzu (tylko dla sądu). Czy sąd uwzględni ten wniosek skoro brak jest odpisu wniosku? Czy powinienem wysłać raz jeszcze ten (...)

Tryb zwykły i upominawczy

Składam pozew do sądu gospodarczego o zwrot pieniędzy od leasingodawcy, który nie rozliczył się ze mną z umowy leasingowej po jej zakończeniu, tj. wziął pieniądze za skradziony samochód od (...)

Cesja i zmiana właściwego sądu

Prowadzę działalność gospodarczą w Warszawie. Mój kontrahent (także z Warszawy) winien jest mi ponad 10 tysięcy złotych. Mam złe doświadczenia w prowadzeniu sporów sądowych w Warszawie ze (...)

Pozwanie spadkobierców

Jestem wierzycielem spadkodawcy. Wnoszę o zabezpieczenie spadku. Jeśli wniosę o zabezpieczenie spadku po zmarłym, który był moim dłużnikiem, przez spisanie i oddanie pod dozór majątku ruchomego (...)

Formalna podstawa roszczenia

Klient uniemożliwił realizację umowy rezultatu w jej środkowej fazie. Wystawiłem mu fakturę pro-forma za niezrealizowane prace na podstawie art. 639 kc. Chciałem złożyć pozew o zapłatę w trybie (...)

Nakaz zapłaty przeciwko dłużnikom solidarnym

Jestem właścicielem nieruchomości, w której wynajmuję mieszkania. Jakiś czas temu wyprowadził się z mojej nieruchomości lokator, który miał zadłużenie. Mieszkał wspólnie z małżonkiem. (...)

Wartość przedmiotu sporu a odsetki

Jak sformułować pozew o nakaz zapłaty w przypadku, gdy część kapitału i odsetek została spłacona w różnych ratach w rożnych terminach, odsetki są kapitalizowane miesięcznie, pożyczka miała (...)

Prawidłowe oznaczenie pozwanego

W imieniu jednego współwłaścicieli, który posiada ponad 50 % udziału, zarząd nad nieruchomością domu prowadzi pani adwokat z kancelarii adwokackiej, która nie rozlicza się od kilku lat z prowadzonego (...)

Pozwanie obywatela polskiego przez cudzoziemca

Czy osoba zamieszkała na stałe za granicą i będąca obywatelem innego kraju może wystąpić z pozwem cywilnym w stosunku do obywatela polskiego na terenie Polski, jeżeli zobowiązanie powstało poza (...)

Wezwanie do zapłaty a bezskuteczność egzekucji

Dłużnik - spółka z o.o. nie ogłosiła upadłości tylko zawiesiła działalność. Egzekucja okazała się bezskuteczna, postępowanie egzekucyjne umorzono. Chcę więc uzyskać tytuł wykonawczy (...)

Pozwanie wspólników spółki cywilnej

Złożyliśmy pozew o wydanie nakazu zapłaty od spółki cywilnej (dwóch wspólników), następnie dostaliśmy pismo z sądu, aby wskazać aktualny adres jednego z pozwanych lub przedłożyć aktualne (...)

Wniesienie wniosku po zarządzeniu jego zwrotu

Dostałem pismo z Sądu o uzupełnienie braków formalnych wniosku tj. miałem dokonać opłaty w wysokości 30 zł w terminie 7 dni. W nakreślonym terminie tj. do 7 dni odpowiedziałem Sądowi pismem (...)

Doręczenie wezwania i nakazu zapłaty

W celu wyegzekwowania należności za faktury Vat wysłałem do dłużnika wezwanie do zapłaty, którego w 14 dniach nie odebrał. Na kopertach widniały pieczęcie "adresata nie zastałem w domu ", (...)

Zawiadomienie pozwanego o powództwie

W jaki sposób mogę się dowiedzieć, czy został wniesiony przeciwko mnie pozew? Czy istnieje dostępny rejestr pozwów? Podobnie, czy istnieje analogiczny rejestr dotyczący działalności komorników?

Właściwość sądu w sprawie o odszkodowanie

Gdzie należy złożyć pozew o odszkodowanie (z wypadku samochodowego, potrącenie na przejściu dla pieszych), jeżeli powód mieszka w Warszawie, pozwany w Elblągu, zajście miało miejsce w Sopocie (...)

Zdolność sądowa jednostek komunalnych

Sprawa toczy się w Sądzie Cywilnym. Sąd wzywa powoda do usunięcia braku formalnego, a dokładnie do wykazania zdolności sądowej pozwanych: 1) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 2) (...)

Pozew w postępowaniu nakazowym o zapłatę częściową

Wystawiłem fakturę na kwotę 10000 zł, którą dłużnik podpisał. Zapłacił mi z tego 5000 zł. Wysłałem do niego ostateczne wezwanie o zapłatę pozostałej kwoty. Ponieważ dłużnik nie uregulował (...)

Odpowiedź na pismo procesowe

Czy po wniesieniu sprzeciwu do nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, pozwany jest zobowiązany do odpowiedzi na pismo procesowe powoda, czy taką odpowiedź może udzielić w dniu rozprawy? Czy (...)

Właściwość miejscowa dla dochodzenia praw z weksla

Jednym pozwem chcę dochodzić zapłaty weksla solidarnie od wystawcy weksla i poręczyciela. Kwota należności głównej z weksla wynosi 290.000,-zł, pozwani mają siedziby w różnych miejscowościach (...)

Co to jest sprawa gospodarcza?

Powód (os. fizyczna) jest przedsiębiorcą. Pozwana jast fundacją nie prowadzącą działalności gospodarczej. Przedmiotem sporu jest zapłata za wykonaną usługę i dostarczone towary. Pozwana na (...)

Dochodzenie odszkodowania za krzywdy moralne

Posiadam dowód pisemny, w którym firma handlowa, gdzie byłem pracownikiem parę miesięcy temu oskarża mnie o szantaż i kradzież dokumentów bankowych firmy, co jest nieprawdą. Na moją prośbę (...)

Połączenie trzech spraw w jednym pozwie

Czy sędzia sądu może zażądać rozdzielenia pozwu dotyczącego trzech roszczeń, dochodzonych w postępowaniu nakazowym, wynikających z trzech różnych faktur?

Koszty dochodzenia należności przed sądem

Mój kontrahent nie zamierza zapłacić za towar, który kupił na fakturę z odroczonym terminem płatności. Miesiąc temu zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, lecz jest zatrudniony na (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika