Pozew przeciwko byłemu przedsiębiorcy

Pytanie:

"Osoba fizyczna zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej wykreślając się jednocześnie z ewidencji działalności gospodarczej w swoim urzędzie gminy. Nie zapłaciła jednak zobowiązań z tytułu dostaw i usług, które dotyczyły okresu w którym prowadziła działalność gospodarczą. Czy pozew powinnam skierować do sądu gospodarczego, czy może sądu cywilnego? Czy możliwe jest uzyskanie przeciwko niej nakazu zapłaty? "

Odpowiedź prawnika: Pozew przeciwko byłemu przedsiębiorcy

Zgodnie ze zmienionymi w dniu 20 marca 2007 r. art. 4791  postępowania kodeksu cywilnego, przepisy postępowania w sprawach gospodarczych stosuje się w sprawach ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (sprawy gospodarcze). Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez którąkolwiek ze stron stosunku cywilnego po jego powstaniu nie wyłącza zastosowania przepisów dotyczących postępowania gospodarczego. Zatem, pomimo zaprzestania prowadzenia działalności, sprawa będzie rozpoznawana w postępowaniu gospodarczym.

Z uzasadnienia wprowadzanych zmian wydaje się, że intencją ustawodawcy było, aby sprawy pomiędzy byłymi przedsiębiorcami były rozpoznawane przez sąd gospodarczy. W uzasadnieniu nowelizacji czytamy: "(...)proponowane w art. 4791 § 1 rozwiązanie, zmieniając istniejącą w tym zakresie praktykę orzeczniczą upraszcza tym samym zagadnienie wyznaczenia kognicji sądu gospodarczego. Wyłącznym kryterium gospodarczego charakteru sprawy staje się, w świetle nowego brzmienia art. 4791 § 1, fakt powstania stosunku cywilnoprawnego, stanowiącego przedmiot sporu w danej sprawie, w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez strony(...)" Jednakże, należy zwrócić uwagę na to, że fakt iż sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu gospodarczym nie oznacza, że automatycznie jest ona rozpoznawana w przez sąd gospodarczy. Kompetencje sądu gospodarczego określa bowiem ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych, znowelizowana wraz z kodeksem postępowania cywilnego. Ustawa ta definiuje pojęcie sprawy gospodarczej na własny użytek, stwierdzając, że sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, po czym ustawa wylicza również inne sprawy uznawane za sprawy gospodarcze (wśród tego wyliczenia nie znajdują się sprawy pomiędzy byłymi przedsiębiorcami). Użyte w przepisie sformułowanie "prowadzącymi działalność gospodarczą" sugeruje, iż chodzi nie o byłych przedsiębiorców, lecz o przedsiębiorców którzy nadal kontynuują prowadzenie działalności. W związku z powyższym, naszym zdaniem, pozew należy skierować do sądu cywilnego, który powinien sprawę tą rozpoznać wg przepisów postępowania gospodarczego (dlatego też należy zachować wymogi postępowania gospodarczego). Zastrzegamy jednak, że ponieważ nowelizacja weszła w życie stosunkowo niedawno, może wykształcić się inna praktyka postępowania w sądach. Jeżeli zostaną spełnione warunki do wydania nakazu w postępowaniu nakazowym, bądź upominawczym, nakaz taki zostanie wydany. Pamiętać również należy, że wydanie nakazu w postępowaniu nakazowym następuje na wniosek powoda wyrażony w pozwie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • pliszkin 2017-01-11 10:33:04

    No, to p. Wojciechu, należało przedstawić Pana zdaniem prawidłowe stanowisko, a nie pisać "wiem, ale nie powiem". Autor artykułu rzetelnie powołał się na konkretne unormowania prawne, a Pan tylko je bez żadnej wiarygodnej argumentacji tylko zakwestionował.

  • Wojciech 2013-05-17 21:31:00

    Błędna analiza. Piszący zapomniał o ustawie o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych, która definiuje pojęcie sprawy gospodarczej. Zdawało się, że profesjonalny portal, a autorzy orzeczeń SN nie czytają. Pozdrawiam i zapraszam do lektury.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika