Skarga na czynności komornika - zwrot opłaty

Pytanie:

Dłużnik wniósł skargę na czynności komornika do sądu rejonowego uiszczając wpis sądowy w wysokości 100 zł. Po doręczeniu komornikowi odpisu skargi dłużnika, komornik zawiadomił sąd, że uwzględnił skargę w całości. Sąd na posiedzeniu niejawnym w związku z pismem komornika umorzył postępowanie. Czy wnoszącemu skargę należy się zwrot kosztów sądowych? Czy powinien żądać zmiany postanowienia i wnosić o zasądzenie zwrotu kosztów od komornika, gdyż w skardze na czynności komornika wniosek taki został podniesiony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 767 kpc, po wniesieniu skargi sąd przesyła jej odpis komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Zgodnie z uchwałą SN z dnia 29 lutego 1996 r.,sygn. akt III CZP 17/96 w sprawie ze skargi na czynności komornika o kosztach postępowania orzeka sąd na podstawie art. 770 kpc, stosując odpowiednio (art. 13 § 2 kpc) w niezbędnym zakresie przepisy o zwrocie kosztów procesu (art. 98 -110).  Zgodnie natomiast z art. 98 kpc, który jest przepisem ogólnym, strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Jak rozumiemy z przedstawionego pytania, składając skargę na czynności komornika zażądał Pan zwrotu kosztów od komornika. Jeżeli to dłużnik składa skargę na czynności komornika, powinien wnosić on o zasądzenie kosztów postępowania od wierzyciela, a nie od komornika. Komornik nie jest bowiem strona postępowania egzekucyjnego. Jeżeli w postanowieniu sąd nie wyrzekł w ogóle o kosztach, można złożyć wniosek o uzupełnienie postanowienia. Strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu - od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Zgodnie z natomiast z art. 361 kpc do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY