Umorzenie egzekucji a jej koszty

Pytanie:

Umorzenie postępowania przez komornika nastąpiło na zasadzie Art.824 paragraf 1 pkt.3 kpc. Dalej nastąpiła ugoda pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Spłata zadłużenia będzie przekazana bezpośrednio do wierzyciela. Czy poniesione koszty przez wierzyciela na rzecz komornika zgodnie z prawem powinien uregulować dłużnik? Czy słusznie wierzyciel doliczył do wierzytelności koszty wszczętego postępowania komorniczego, które później zostało umorzone?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestię tą rozstrzyga art. 770 kpc: Dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego.

Zgodnie z tym przepisem dłużnik jest zobowiązany do pokrycia poniesionych przez wierzyciela kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji (wg orzecznictwa w skład tych kosztów wchodzą m.in. koszty zastępstwa procesowego, a więc adwokata, bądź radcy prawnego). Jednak zasadą jest, iż są one ściągane przez komornika, nie zaś przez samego wierzyciela. To komornik bowiem musi ustalić wysokość i zasadność poniesienia tych kosztów, nie zaś sam wierzyciel.

W literaturze wyrażony został następujący pogląd: „Zasada unifikacji kosztów pozostaje w związku z uregulowaniem przyjętym w art. 824 § 1 pkt 3, zgodnie z którym postępowanie egzekucyjne podlega z urzędu umorzeniu, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Ich egzekucja (kosztów egzekucji - przyp. red.) dopuszczalna jest dopiero po wydaniu przez organ egzekucyjny postanowienia o ustaleniu kosztów. Niedopuszczalne jest więc prowadzenie odrębnej egzekucji w celu ściągnięcia kosztów egzekucyjnych. Nie dotyczy to jednak kosztów egzekucji świadczeń niepieniężnych, a także opłaty egzekucyjnej w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz z powodów wskazanych w art. 823 (a zatem nie 824 kpc)" (Pietrzkowski Henryk, Ereciński Tadeusz , Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 632).

Podsumowując, co do zasady wierzyciel może domagać się także kosztów celowego dochodzenia przez niego swoich praw, jednak egzekucja tych kosztów może nastąpić tylko po wydaniu postanowienia organu egzekucyjnego, który rozstrzyga o ich zasadności, celowości. Wydaje się, iż nie jest dopuszczalne doliczenie przez wierzyciela kosztów egzekucji do kwoty roszczenia głównego, które ma zostać uiszczone przez dłużnika po zawarciu ugody, jeśli koszty takie nie zostały mu przyznane w drodze wskazanego wyżej postanowienia organu egzekucyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: