e-prawnik.pl Porady prawne

Nadzór wizytacyjny nad sędzią prowadzącym

Pytanie:

Napisałem wniosek do sądu o przydzielenie adwokata z urzędu z racji zachodzących we wniosku o pozbawienie mnie władzy rodzicielskiej fałszerstw, matactw, przedatowany wniosek. Sąd odmówił mi prawa do obrońcy z urzędu. Czy mogę złożyć zażalenie? Gdzie mam skierować i do kogo wniosek o obecność nadzoru wizytacyjnego w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej? Nadmienię tu, że przewodnicząca Wydziału Rodzinnego sama się wycofała z prowadzenie tej sprawy, wobec powyższego przejęła tą sprawę wice-prezes Sądu Rejonowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nadzór wizytacyjny nad sędzią prowadzącym

6.1.2006

Na odmowę ustanowienia adwokata lub radcy prawnego przysługuje zażalenie. Należy zwrócić uwagę na to, że w sprawie cywilnej możliwość ustanowienia pełnomocnika z urzędu występuje dopiero wtedy, gdy dana strona jest zwolniona od kosztów. Samo wystąpienie o ustanowienie pełnomocnika z urzędu bez wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, będzie zawsze skutkował o odmową ustanowienia pełnomocnika.

Co do zasady kontrola wydanego orzeczenia jak również procedury wydania tego orzeczenia następuje w drodze postępowania odwoławczego. Oznacza to, że wydane w sprawie orzeczenie można zaskarżyć w drodze apelacji.

Prezes sądu apelacyjnego sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną jednostek organizacyjnych w kierowanym przez niego sądzie oraz nad sądami na obszarze właściwości sądu apelacyjnego.  Do wykonywania czynności nadzoru prezes sądu apelacyjnego wyznaczają sędziów wizytatorów. Sędziowie wizytatorzy wykonują swoje zadania przez:

  • przeprowadzanie wizytacji i lustracji w sądach; 
  • wizytowanie rozpraw i przedstawianie sędziom orzekającym oraz innym pracownikom sądów uwag i spostrzeżeń poczynionych w toku tych czynności; 
  • badanie, na zlecenie prezesa sądu apelacyjnego albo okręgowego, zasadności skarg i wniosków dotyczących czynności sędziów lub sądu, w szczególności sprawności lub toku postępowania sądowego. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli, a to oznacza, że nie mają uprawnień do bezpośredniego wpływania na treść orzeczeń wydawanych przez sędziów.

Regulacje prawne nie przewidują obowiązkowego wszczęcia wizytacji na wniosek którejś ze stron. Jeżeli jednak strona chciałaby złożyć taki wniosek, powinna go skierować do sądu apelacyjnego, nie mniej jednak uwzględnienie takiego wniosku nie będzie obligatoryjne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Nadzór wizytacyjny nad sędzią prowadzącym

Marionetka

17.6.2019 11:16:35

Re: Nadzór wizytacyjny nad sędzią prowadzącym

Czy to oznacza ,jak zwykle ,że Sędziowie to tzw.święte krowy i nic im nie zagraża za ich działalność przestępczą ,fałszerstwa ?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ