Koszty komornicze a umorzenie egzekucji na wniosek

Pytanie:

"Po zlikwidowanej spółce cywilnej pozostały niezapłacone zobowiązania wobec jej kontrahenta. Komornik sądowy prowadził przez trzy lata nieskuteczną egzekucję. Następnie jeden z byłych wspólników spółki cywilnej zawarł z wierzycielem ugodę. Żadna ze stron nie powiadomiła o tym fakcie komornika. Po dwóch latach komornikowi przypomniała się ta sprawa i wtedy dopiero wierzyciel wniósł o umorzenie egzekucji. Czy komornik może żądać od dłużnika pokrycia kosztów w wysokości 15% za przeprowadzone czynności i od jakich kwot ewentualnie je wyliczy?"

Odpowiedź prawnika: Koszty komornicze a umorzenie egzekucji na wniosek

Zgodnie z art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, cała opłata stosunkowa wynosi 15 % wartości egzekwowanego świadczenia, jednak nie może być niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłatę ustala się w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez komornika wydatków, nakładu jego pracy oraz wartości wyegzekwowanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji. Opłatę tę komornik pobiera również w wypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 kodeksu postępowania cywilnego. W tym celu komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tytułu opłat w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności. Podstawą ustalenia wysokości opłaty są egzekwowane należności według stanu na dzień wyegzekwowania lub umorzenia postępowania egzekucyjnego.

W wyroku z dnia 8 maja 2006 r. TK uznał przepis art. 49 ust. 1 zd. 3 (Opłatę tę komornik pobiera również w wypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 kodeksu postępowania cywilnego) za niezgodny z Konstytucją. Zgodnie z w/w wyrokiem TK, art. 49 ust. 1 zdanie trzecie, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2004 r. Nr 236 poz. 2356), jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

W związku z powyższym, komornik nie może egzekwować od Państwa (dłużnika), w razie umorzenia postępowania i nieściągnięcia żadnej kwoty, opłaty stosunkowej wynikającej z art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

W powyższym przedmiocie proponujemy również zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Jakie opłaty może pobierać komornik?


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika