Nieopłacenie zarzutów w sprawie gospodarczej

Pytanie:

Otrzymałam nakaz zapłaty z Sądu Gospodarczego. Do tego nakazu wniosłam sprzeciw w ustalonym terminie. Jednak nie uiściłam opłaty sądowej. Sąd odrzucił moje zarzuty podając w uzasadnieniu brak opłaty sądowej. Czy jest możliwość złożenia zażalenia do Sądu na odrzucenie moich zarzutów? Nakaz został wydany w postępowaniu nakazowym, złożone zostały zarzuty od nakazu zapłaty. Ja jestem strona pozwaną. Sąd odrzucił moje zarzuty (powołując się na brak opłaty sądowej), pisma nie zwrócił.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na postanowienie odrzucające zarzuty służy zażalenie, na zasadzie art. 394 § 1 kpc, gdyż jest to postanowienie kończące postępowanie w sprawie.

W tym miejscu należy jednak wskazać, co następuje. Zgodnie z art. 494 kpc § 1, sąd odrzuca zarzuty wniesione po upływie terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zarzuty, których braków pozwany nie usunął w terminie. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłacie podlega również pismo zawierające zarzuty od nakazu zapłaty. W razie wniesienia pisma zawierającego zarzuty pobiera się od pozwanego trzy czwarte części opłaty. Z kolei, zgodnie z art. 1302 § 3 kpc, sąd odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego środki odwoławcze lub środki zaskarżenia (apelację, zażalenie, skargę kasacyjną, skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, skargę na orzeczenie referendarza sądowego) podlegające opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu zaskarżenia. Zgodnie z § 4 tego artykułu, przepis wskazany powyżej stosuje się do pisma wniesionego w postępowaniu w sprawach gospodarczych także wówczas, gdy przedsiębiorcy nie reprezentuje adwokat lub radca prawny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: