Potrącanie pożyczki z trzynastki

Pytanie:

"Pracownik (nauczyciel) otrzymał pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS, ratami potrącaną z listy płac. W tej chwili już nie pracuje (przebywa zagranicą) i nie spłaca pożyczki. W lutym zgodnie z przepisami zostanie mu naliczone wynagrodzenie dodatkowe "13". Czy jest możliwość potrącenia mu tego wynagrodzenia w całości na rzecz spłaty pożyczki mieszkaniowej? Jeżeli nie to jakie przepisy to regulują?"

Odpowiedź prawnika: Potrącanie pożyczki z trzynastki

Pojęcie potrącenie z wynagrodzenia za pracę oznacza zatrzymanie przez pracodawcę części należnego pracownikowi wynagrodzenia na pokrycie własnej wierzytelności wobec pracownika albo w wyniku zajęcia wynagrodzenia pracownika w sądowym lub administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Prawo pracy znacznie węziej niż prawo cywilne określa dopuszczalność ustawowego potrącenia właściwego. Pracodawca może potrącić z wynagrodzenia za pracę tylko enumeratywnie wyliczone swoje wierzytelności wobec pracownika. Są to:

 1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, 
 2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 
 3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 
 4. kary pieniężne przewidziane w art. 108.

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 
 • 75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, 
 • 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108. 

Zakładamy, że nie istnieje tytuł wykonawczy względem pracownika, gdyż pożyczka mu udzielona była potrącana z wynagrodzenia za pracę w wysokości umówionej. Wynagrodzenie dodatkowe roczne tzw. trzynastka jest normalnym wynagrodzeniem za pracę i podlega takiej samej ochronie. Przy czym jak już wyżej zostało podniesione pracodawca nie posiadający tytułu potrącać może z wynagrodzenia kwotę pożyczki w wysokości umówionej. Zatem w takiej samej wysokości może dokonać potrącenia z trzynastki. Należności inne niż wymienione w pkt 1 do 4 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Mogą być te raty potrącane po ich powstaniu co do zasady. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy o potrącaniu należności, które powstaną w przyszłości bez potrzeby każdorazowego potrącania po powstaniu zaległości z tytułu raty. W takim przypadku wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
 • 80 % minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu innych należności.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika