Potrącenie wierzytelności z rachunku przez bank

Pytanie:

Czy Bank może na podstawie art. 498 oraz art. 499 KC zająć terminowe lokaty bankowe swojego dłużnika (dłużnik powstały w wyniku pomyłki banku)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wskazane artykuły 498 i 499 KC regulują instytucję potrącenia polegającą na umorzeniu dwóch przeciwstawnych sobie wierzytelności w następstwie złożenia oświadczenia woli przez jednego wierzyciela drugiemu wierzycielowi. Potrącenie jest jednak dopuszczalne tylko wtedy gdy spełnione zostaną następujące przesłanki; dwie osoby są równocześnie względem siebie wierzycielami i dłużnikami, przedmiotem świadczeń obu stron są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone co do gatunku, obie wierzytelności są wymagalne, wierzytelność osoby która dokonuje potrącenia jest zaskarżalna.

Przyjmując, iż wierzytelności banku i jego dłużnika są jednorodzajowe a ponadto wymagalne (musiały upłynąć terminy ich spełnienia) i zaskarżalna jest wierzytelność banku opowiedzieć należałoby się za dopuszczalnością potrącenia. W omawianej sytuacji wskazano jednak, iż bank tał się wierzycielem wskutek swojej pomyłki. Oznacza to iż brak jest materialnych podstaw do przyjęcia iż obie strony są względem siebie wierzycielami i dłużnikami, a tym samym nie można mówić o tym, iż spełnione zostały przesłanki potrącenia. W efekcie niezbędne jest wykazanie przez osobę pokrzywdzoną za pomocą stosownych dowodów, iż nie jest dłużnikiem banku z wierzytelności, która przez bank została przedstawiona do potrącenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Sylwia

23.2.2012 19:8:32

Re: Potrącenie wierzytelności z rachunku przez bank

A jak do tego się ma Art.42 punkt3, Art.45, Art.76 Konstytucji RP, Art.221, Art. 385par2, Art. 3851 par.1,3, Art. 3853 Kodeksu Cywilnego oraz klauzule niedozwolone-abuzywne?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 13.1.2017

  Potrącenie wierzytelności

  Potrącenie jest możliwe jeżeli jednocześnie dwie osoby są względem siebie zarówno dłużnikiem i wierzycielem. Jednakże potrąceniu mogą ulec tylko wierzytelności, których przedmiotem (...)

 • 13.5.2016

  Skuteczność oświadczenia o potrąceniu wierzytelności

  Prawo cywilne przewiduje szereg instytucji powodujących wygaśnięcie zobowiązania. Jedną z nich jest potrącenie. Jednakże aby potrącenie było skuteczne i przyniosło oczekiwane skutki prawne, a (...)

 • 11.5.2009

  Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych wolne od zajęcia

  Jak powszechnie wiadomo, jednym ze sposobów przeprowadzenia egzekucji komorniczej jest egzekucja z rachunku bankowego dłużnika. Podobnie jednak jak w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ustawodawca (...)

 • 27.8.2015

  Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela

  Instytucja potrącenia, zawarta w art. 498 i nast. k.c., określana jest także jako kompensata albo kompensacja.