Praca w pełnym wymiarze - definicja

Pytanie:

Pracownik chce przejść na wcześniejszą emeryturę na podstawie wykonywania pracy w warunkach szczególnych. U tego samego pracodawcy pracuje jako mechanik samochodowy od 1968 r. Przez te wszystkie lata otrzymał szereg angaży, w których wpisywano mu jako stanowisko pracy np. ślusarz czy spawacz, pomimo że przez cały czas pracował jako mechanik samochodowy. Stanowisko mechanika samochodowego ma wpisane w angażach w latach 1981-82 i od 1995 r. do chwili obecnej. Pracodawca nie chce wydać świadectwa pracy w warunkach szczególnych twierdząc, że taka praca nie była wykonana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik złożył do sądu pozew o ustalenie wykonywania pracy w warunkach szczególnych, powołując się na fakt, iż w w wykazie A dział XIV pkt. 14 i 16 figurują prace wykonywane w kanałach remontowych przy naprawie pojazdów mechanicznych - czyli takie jakie wykonywał - co potwierdzili w sądzie świadkowie (i co wynika z części angażów). Sąd jednak przyjął argumentację pracodawcy, że nie była to praca wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy i powództwo oddalił. Rzeczywiście powód czasami wykonywał inne prace - jak np. pomalowanie kabiny czy naprawa silnika co nie wymagało przebywania w kanale, ale zdarzało się to tylko czasem - ogromną większość czasu spędzał w kanale. Przedstawiciel pracodawcy w sądzie stwierdził, iż bardzo trudno jest określić procentowo ile prac wykonywanych było w kanale, a ile na zewnątrz, w większości były to jednak prace wykonywane w kanale (taki jest zapis w protokole z rozprawy). Ponadto oczywistym jest, że nikt pracując jako mechanik nie spędza pełnych 8 godzin dziennie w kanale, musi też wykonywać inne polecenia przełożonych. Powód chciałby wnieść apelację. Czy istnieje jakaś definicja wykonywania pracy stale i w pełnym wymiarze czasu pracy (np. w orzecznictwie) i czy powód w tej sytuacji - pomimo że sporadycznie wykonywał inne prace - może w apelacji ubiegać się o uznanie, że praca w kanale remontowym była przez niego wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W ustawie o emeryturach pomostowych zawarta jest zasada, że za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach (lub w szczególnych charakterze) uważa się pracowników wykonujących po dniu wejścia w życie ustawy, w pełnym wymiarze czasu pracy (art. 3 ust. 4 i 5).

"Pełny wymiar czasu pracy" w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych z 2008 r. odnosi się do czasu pracy określonego w umowie o pracę pracownika zatrudnionego na stanowisku mechanika lotniczego, nie zaś do czynności związanych z bezpośrednią obsługą potwierdzającą bezpieczeństwo statków powietrznych na płycie lotniska, stanowiących tylko część obowiązków mechanika lotniczego – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 18 listopada 2010 r., sygn. III SA/Lu 243/10. Ten sam sąd uznał, że pełny wymiar czasu pracy w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych odnosi się do czasu pracy określonego w umowie o pracę, nie zaś do czynności stanowiących tylko część obowiązków pracownika (sygn. III SA/LU 242/10).

Ponadto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. 1983 r., Nr 8 poz. 43) ustawodawca zawarł zasadę, że okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy. Brak jest w orzecznictwie, którym dysponujemy odniesienia się do wskazanych cech wykonywanej pracy. Przykładowo jednak można przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2008 r., sygn. I UK 210/07, w którym sąd orzekł, że okres pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze w szczególnych warunkach w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.) może obejmować również czas krótkotrwałych, koniecznych szkoleń pracownika, zwłaszcza wstępnych. Na tej podstawie można próbować opierać argumentację przemawiającą za uznaniem pracy wykonywanej przez pracownika za wykonywaną stale.

W naszej ocenie powód nie ma konieczności wnoszenia w apelacji o uznanie, że praca w kanale remontowym była przez niego wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Takie samo roszczenie, tyle że „ubrane” w inne słowa zostało przecież zawarte w pozwie, w ramach którego powód dochodzi ustalenia wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Uznanie przez sąd, że taka praca była wykonywana jest równoznaczne z tym, że miało to miejsce stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: