Praca w święto 3 maja

Pytanie:

"Pracownik stale wykonuje pracę w soboty. W zamian ma udzielony wolny inny dzień w tygodniu. W tym roku sobota 3 maja jest dniem świątecznym ale pracownik będzie musiał przyjść do pracy. Jak rozliczać w opisanym przypadku czas pracy? Czy udzielić za sobotę 3 maja 2008 r. dwóch dni wolnych? Czy rozliczyć w inny sposób?"

Odpowiedź prawnika: Praca w święto 3 maja

Praca w święta jest niedozwolona w przypadkach innych niż wskazane przez ustawę. Nie mogą usprawiedliwić pracy w te dni szczególne potrzeby pracodawcy. Ponieważ praca ta jest wyjątkiem od reguły, iż dni te są dniami ustawowo wolnymi od pracy, jakakolwiek rozszerzająca interpretacja przyczyn je uzasadniających jest niedopuszczalna.

Praca w niedziele i w święto nie zawsze jednak musi być bezwzględnie zakazana. Praca w te dni jest dozwolona w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, w ruchu ciągłym, przy pracy zmianowej, przy niezbędnych remontach, w transporcie i w komunikacji, w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, w rolnictwie i hodowli, przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

  1. zakładach świadczących usługi dla ludności,

  2. gastronomii,

  3. zakładach hotelarskich,

  4. jednostkach gospodarki komunalnej,

  5. zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

  6. jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych, zapewniających całodobową opiekę,

  7. zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,

  8. w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Możliwość pracy państwa pracownika w sobotę 3 maja zależeć będzie od zakwalifikowania wykonywanej przez niego pracy (zakładu pracy) do jednej z wymienionych powyżej sytuacji. Zaznaczyć przy tym trzeba, że praca w placówkach handlowych w święta jest zakazana z mocy przepisu szczególnego(Art. 151[9a] ust. 1 k.p.)

Pracownikowi wykonującemu pracę w święto w opisanych powyżej przypadkach pracodawca jest obowiązany zapewnić dzień wolny od pracy w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie przez pracownika tego dnia wolnego przysługuje mu dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto. Jeżeli w wyniku braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy nastąpi przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy lub dobowej normy czasu pracy pracownikowi powinno być wypłacone (oprócz normalnego wynagrodzenia )odpowiednio 200 % albo 150 % wynagrodzenia wynikającego z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną (zgodnie ze stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy).

Zasady świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika