Prawo patentowe

Pytanie:

Firma zajmująca się pośrednictwem w sprzedaży usług i towarów wymyśliła nowatorski sposób rozliczania się ze współpracownikami. Czy sposób rozliczania może być objęty patentem w Polsce lub Unii Europejskiej a jeżeli nie to czy istnieje inna metoda, aby ten sposób chronić przed konkurencją?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przede wszystkim należy wskazać, że żeby dane rozwiązanie mogło zostać opatentowane musi jednocześnie spełnić trzy podstawowe przesłanki, pozwalające uznać je za wynalazek. Wynalazkiem jest rozwiązanie posiadające łącznie następujące cechy: nowości, przemysłowej stosowalności i poziomu wynalazczego. Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 28 ustawy prawo własności przemysłowej, za wynalazki nie uważa się w szczególności

1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; 

2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym; 

3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; 

4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; 

5) programów do maszyn cyfrowych; 

6) przedstawienia informacji. 

Na podstawie powyższych przesłanek trudno jest dopuścić możliwość udzielenia patentu na przedstawione przez Państwa rozwiązanie polegające na rozliczaniu się ze współpracownikami. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich przewiduje analogiczne do polskiej ustawy przesłanki rozwiązań, na które patent może zostać udzielony, jak i wyłączenia rozwiązań, które nie podlegają opatentowaniu. Stąd należy udzielić negatywnej odpowiedzi na pierwsze z przedstawionych przez Państwa pytań.

W przedmiotowej sprawie należy wskazać na stosowaną w obrocie gospodarczym umowę know-how, która funkcjonuje przede wszystkim jako zbiór określonych informacji stanowiących część przedsiębiorstwa. Przedmiotem takiej umowy są np.: nieopatentowane wynalazki i niezarejestrowane wzory użytkowe; informacje dotyczące sposobu stosowania opatentowanych wynalazków; wiedza techniczna (wiadomości i umiejętności techniczno produkcyjne umożliwiające właściwe działanie techniczne). Informacje techniczne i handlowe, znane jako know-how, mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie będą podlegały ochronie przewidzianej niniejszą ustawą. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 11 u.z.n.k., stanowi czyn nieuczciwej konkurencji , którego dopuszczenie się przez konkurencyjnego przedsiębiorcę zagrożone jest przewidzianymi ustawą sankcjami (szczególną uwagę proszę zwrócić na brzmienie art. 18 i nast. u.z.n.k.).

Podsumowując mimo braku możliwości uzyskania patentu na stworzone przez Państwa rozwiązanie, dotyczące sposobu rozliczania się ze współpracownikami, ze względu na niespełnianie wszystkich niezbędnych przesłanek uznania tego rozwiązania za wynalazek, rozwiązanie to podlega ochronie jako element tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how) na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.11.2007

  Co to jest patent europejski?

  Patent europejski jest patentem udzielanym przez Europejski Urząd Patentowy na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja Monachijska z 5.10.1973 r.). Patent europejski udzielany (...)

 • 12.11.2015

  Bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaku towarowego

  Określenia „przeszkody bezwzględne” oraz „przeszkody względne” są powszechnie używane jako kryteria, które są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy znak towarowy (...)

 • 27.6.2017

  Przed wakacjami - zabezpiecz mieszkanie

  Przed wakacjami różne instytucje - w ramachswojej właściwości - informują o ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, praw i obowiązków konsumentów przed rozpoczęciem (...)

 • 24.11.2017

  Druga ustawa o innowacyjności gotowa

  Celem nowelizacji, który powstał w MNiSW we współpracy z resortem rozwoju i finansów, jest zwiększenie wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej. Ustawa wprowadza możliwość (...)

 • 5.5.2019

  Nawet do 5390 zł miesięcznie dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

  Już od 2 maja można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Nabór potrwa do (...)