Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

Pytanie:

Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą odpowiedzialną Konstytucyjnie i prawnie za Siły Zbrojne RP? Czy Prezydentowi RP można wytoczyć sprawę karną lub cywilną za niedopatrzenie obowiązków służbowych, jak i za zatajanie przestępstwa ściganego z mocy prawa, a o którym to przestępstwie Prezydent RP został skutecznie poinformowany?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z Art. 134 Konstytucji RP Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Prezydent Rzeczypospolitej mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych na czas określony. Na czas wojny Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W tym samym trybie może on Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych odwołać. Ponadto zgodnie z art. 5 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jako zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności: - na wniosek Ministra Obrony Narodowej określa główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowania do obrony Państwa, - na wniosek ministra właściwego do spraw obrony narodowej mianuje i zwalnia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dowódców okręgów wojskowych i rodzajów Sił Zbrojnych. Zgodnie z art. 145 Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego, podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego. Z dniem podjęcia uchwały o postawieniu Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu sprawowanie urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej ulega zawieszeniu. Zgodnie z Art. 4 ustawy o trybunale stanu prawo postawienia Prezydenta w stan oskarżenia przysługuje wyłącznie Zgromadzeniu Narodowemu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

nikt

1.4.2011 15:57:48

Re: Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

dupa


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.7.2018

  Jakie będą znaki wojsk obrony terytorialnej?

  Nowelizacja przewiduje wprowadzenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej symboliki przysługującej rodzajowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – orła wojskowego i flagi rodzaju sił zbrojnych.

 • 31.10.2018

  Modernizacja Sił Zbrojnych RP w dłuższej perspektywie

  Przewidziano wydłużenie z 10 do 15 lat okresu planistycznego przy określaniu szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

 • 15.4.2018

  Broń dla wojsk obcych

  Nowe przepisy umożliwią wyposażenie żołnierzy obcych wojsk stacjonujących w Polsce w broń i amunicję znajdującą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

 • 5.11.2018

  Co nowego dla żołnierzy?

  Uczestnicy misji zagranicznych, którzy wielokrotnie brali udział w działaniach poza granicami państwa, ale – z uwagi na charakter i potrzeby misji – jednorazowy czas ich trwania (...)

 • 20.2.2018

  Wyposażymy obce wojska?

  Żołnierze wojsk obcych stacjonujących w Polsce będą mogli zostać wyposażeni w broń i amunicję, jakimi dysponują Siły Zbrojne RP. Chodzi tu przede wszystkim o personel Dowództwa Wielonarodowej (...)