Procedura poprzedzająca wyburzenie budynku

Pytanie:

W 1976 r. moja teściowa otrzymała w spadku (testament) dom mieszkalny. Z niewiadomych dla mnie powodów postępowanie spadkowe nie zostało jednak przez nią przeprowadzone. Niemniej jednak od tego czasu to ona wynajmowała lokale w tej nieruchomości i płaciła od niej podatki. W 1989 r. zmarła. Po śmierci teściowej dalszym prowadzeniem nieruchomości zajęliśmy się my sami - ja i żona. Pod koniec lat 80-tych stan techniczny budynku znacznie się pogorszył. Powiatowy nadzór budownictwa nakazał wyburzyć budynek. Wszystkich lokatorów wykwaterowano. Jednak ze względu na brak pieniędzy i nieuregulowany stan prawny nieruchomości (w księdze wieczystej do dnia dzisiejszego jako właściciel figuruje wuj mojej teściowej) budynku nie wyburzyliśmy. Na początku lat 90-tych do budynku wprowadzili się za naszą wiedzą, ale bez naszej zgody (bez umowy najmu) dzicy lokatorzy. Od tej pory mieszkają tam nadal, pomimo aktualnej decyzji o konieczności wyburzenia budynku ze względów bezpieczeństwa (są o tym poinformowani). Z tego też względu nie została zawarta umowa o najem lokalu. Ostatnio sytuacja zmieniła się. W styczniu ubiegłego roku dzicy lokatorzy zostali zameldowani pomimo naszego sprzeciwu i pomimo tego, że budynek podlega wyburzeniu ze względów bezpieczeństwa. Przestali równocześnie płacić za wywóz MPK. Nie odpowiadają na nasze listy. Przez cały ten okres 31 lat opłacamy podatek od nieruchomości, a ostatnio także opłaty za MPK. Sami mieszkamy w innej miejscowości. Postanowiliśmy uregulować ten stan. Kiedy możemy zacząć wyburzanie budynku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pierwszej kolejności należy zadbać o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. Należy wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku należy złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej. Podstawą będzie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Następnym krokiem powinno być opróżnienie lokalu z osób zajmujących budynek. Jeżeli po wezwaniu do opróżnienia lokalu, osoby te nadal zajmują lokal bez tytułu prawnego, należy złożyć pozew o eksmisję do sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie nieruchomości. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka też o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, bądź o braku takiego uprawnienia. Jeżeli sąd nie przyznał zajmującym lokal uprawnienia do lokalu socjalnego, po uprawomocnieniu orzeczenia można przystąpić do egzekucji tego orzeczenia. Jeśli natomiast sąd przyzna uprawnienie do lokalu socjalnego, sąd nakaże jednocześnie wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Zgodnie z Prawem budowlanym zasadą jest, że rozbiórka budynku wymaga wydania przez właściwy organ (starostę) pozwolenia na rozbiórkę budynku. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę można przystąpić do czynności rozbiórkowych. Od tej zasady art. 31 ust. 1 Prawa budowlanego przewiduje wyjątki. Wydanie pozwolenia na rozbiórkę nie jest wymagane w przypadku rozbiórki budynków nie wpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości. W tym przypadku wystarczające jest zgłoszenie właściwemu organowi (staroście), w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót.

W przypadku wydania przez właściwe organy decyzji nakazującej wyburzenie budynku, występowanie do starosty o wydanie pozwolenia na rozbiórkę jest zbędne. Decyzja nakazująca wyburzenie rozbiórki stanowi wystarczającą podstawę do przeprowadzenia prac rozbiórkowych w zakresie wskazanym w tej decyzji. Brak jednak pewności czy decyzja wydana ok 15 lat temu jest nadal ważna, czy obowiązuje i czy nie została uchylona przez organ, który ją wydał. Te wątpliwości może rozwiać jedynie organ uprawniony do wydania decyzji.Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY