Prowadzenie działalności przez osobę zagraniczną

Pytanie:

"Czy przedsiębiorca zagraniczny, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, może zarejestrować w Polsce działalność gospodarczą tylko w formie oddziału swojego przedsiębiorstwa zagranicznego, czy jednak może zarejestrować w Polsce odrębne, samodzielne przedsiębiorstwo?"

Odpowiedź prawnika: Prowadzenie działalności przez osobę zagraniczną

Zgodnie z ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy.

Obywatele innych państw niż wymienione powyżej, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Osoby zagraniczne inne niż wymienione powyżej mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Przez osobę zagraniczną rozumie się:

  • osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadającą obywatelstwa polskiego,

  • osobę prawną z siedzibą za granicą,

  • jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą;

Osoba zagraniczna nie jest jednakże tożsama z „przedsiębiorcą zagranicznym”, bowiem jest nim osoba zagraniczna wykonującą działalność gospodarczą za granicą.

Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle obecnych rozwiązań prawnych sytuacja przedsiębiorców zagranicznych zależy w tym obszarze od tego, czy mają oni status przedsiębiorcy zagranicznego z siedzibą na obszarze Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy też należą do pozostałych przedsiębiorców zagranicznych. Przedsiębiorcy zagraniczni z krajów UE, bądź państw stron układu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziałów i przedstawicielstw na podstawie wymaganych koncesji lub zezwoleń uzyskanych w państwie stanowiącym ich siedzibę.

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego.

Obecnie przedsiębiorca zagraniczny może wyłącznie prowadzić działalność gospodarczą w formie oddziału lub przedstawicielstwa. Ewentualnie jako osobna „osoba zagraniczna” mógłby utworzyć osobne przedsiębiorstwo.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika