Przedawnienie obowiązku zapłaty opłaty parkingowej

Pytanie:

Dostałem upomnienie z urzędu miejskiego z wezwaniem do zapłaty za nieopłacony postój z lutego i maja 2002 r. W 2002 r. mandaty były wwłożone za wycieraczkę. Na upomnieniu napisano: "Na podstawie art. 15 par. 1 i par. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2005 r Nr 229, poz. 1954 ze zm.) wzywa się do uregulowania następujących należności...." Czy te kary mają umocowanie prawne i czy nie uległy przedawnieniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z pytania wynika, że prawną podstawą wezwania do uregulowania przez Pana należności za nieopłacony postój były przepisy Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 2 tej Ustawy przewiduje, że egzekucji administracyjnej podlegają m.in.:

 • podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199);
 • grzywny i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji publicznej;
 • należności pieniężne, inne niż wymienione powyżej, jeżeli pozostają we właściwości rzeczowej organów administracji publicznej;
 • należności przypadające od jednostek budżetowych, wynikające z zastosowania wzajemnego potrącenia zobowiązań podatkowych z zobowiązaniami tych jednostek.

Opłaty za postój w strefach płatnego parkowania (bo o nich mowa w pytaniu) mają swoje prawne umocowanie w przepisach Ustawy o drogach publicznych. Oraz w rozporządzeniu Rady ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych. Są one opłatami o charakterze publicznoprawnym, przedawnienie obowiązku uiszczania tych opłat uregulowane jest przeto w Ordynacji podatkowej. Na tej podstawie należy uznać, że roszczenie o zwrot nie opłaconej opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności tej opłaty.

Z powyższego wynika, że termin przedawnienia obowiązku uiszczenia opłaty parkingowej jeszcze nie upłynął. Warto jeszcze pamiętać, że kwestia przedawnienia nie powoduje sama przez się, że egzekucja administracyjna obowiązku uiszczenia opłaty parkingowej nie może być prowadzona - przedawnienie jest bowiem jedynie podstawą zgłoszenia zarzutu przez obowiązanego do organu egzekucyjnego. Wniesienie przez zobowiązanego zarzutu przedawnienia powoduje rozpatrzenie zarzutów i możliwość wydania postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów, a jeżeli zarzuty są uzasadnione – postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (art 34 par.4 i 59 par 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym we administracji)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.6.2017

  Jak uzyskać kartę parkingową?

  Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki. Od dnia 3 czerwca 2015 r. osoba zainteresowana może złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej do dowolnie (...)

 • 4.4.2012

  Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają?

  Po upływie terminu przedawnienia wierzyciel podatkowy nie może domagać się od dłużnika (podatnika) uregulowania zobowiązania, ponieważ mimo niespełnienia powinności ze strony dłużnika, wskutek (...)

 • 27.3.2015

  Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • 15.7.2017

  Czym jest użytkowanie wieczyste?

  Użytkowanie wieczyste to prawo o charakterze dość mocno zbliżonym do prawa własności, jednak nie tożsame z nim. W pewien sposób przypomina także ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie (...)

 • 17.2.2012

  Przerwanie i zawieszenie terminu przedawnienia należności względem ZUS

  Niezależnie od tego czy w danym przypadku należności względem ZUS przedawniają się z upływem 10 lat czy też 5 lat, okres ten może być dodatkowo wydłużony. Może bowiem dojść do sytuacji, (...)