Przedawnienie roszczenia po bezskutecznej egzekucji

Pytanie:

"Wobec bezskuteczności egzekucji, komornik sądowy umorzył w dniu 24.04.2006r. postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi - osobie fizycznej, wszczęte na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 20.06.2005r. Podstawą umorzenia był art. 824 par. 1 pkt. 3 k.p.c. Czy dziś możliwe jest ponowne skierowanie tej samej sprawy (tj. w oparciu o ten sam nakaz zapłaty wydany przez sąd) do komornika, w celu wyegzekwowania należnej od dłużnika kwoty, tzn. czy sprawa się nie przedawniła?"

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie roszczenia po bezskutecznej egzekucji

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego:

 

Art. 824. § 1. Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:

1)   jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;

2)   jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;

3)   jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

 

Umorzenie na podstawie pkt 3 nie pociąga za sobą żadnych szczególnych skutków, przejawiających się w uniemożliwieniu ponownego wszczęcia egzekucji. Jeżeli w przyszłości stan majątkowy dłużnika poprawi się, egzekucja będzie mogła zostać przeprowadzona. Złożenie wniosku o jej wszczęcie będzie możliwe tak długo, jak długo roszczenie określone tytułem wykonawczym się nie przedawni. Co do zasady okres przedawnienia wynosi 10 lat od czasu umorzenia egzekucji, albowiem zgodnie z Kodeksem cywilnym:

 

Art. 125. § 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

 

W czasie prowadzenia egzekucji przedawnienie nie biegnie, a po jej zakończeniu biegnie od nowa. Dlatego też roszczenie, o którym Pan wspomina, przedawni się dopiero po 10 latach od umorzenia egzekucji.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika