Przekraczanie granic w UE na starym dowodzie

Pytanie:

Czy do przekraczania granic państwowych wewnątrz Unii Europejskiej będę potrzebował paszportu? Spotkałem się bowiem z opiniami, że nadal jest on potrzebny na granicy, choć zapowiadano, że wystarczy dowód osobisty. Posiadam tzw, stary dowód osobisty. Zamierzam wyjechać na krótko na Słowację.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość danej osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy. Jednak wydaje się, iż dowodem osobistym w rozumieniu tego przepisu, uprawniającym do przekraczania granic jest tylko tzw. nowy dowód osobisty, wykonany zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Z 2000 r. Nr 112, poz. 1182). Zgodnie z par 4, dowód osobisty ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, trzyliterową serię i sześciocyfrowy numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i fałszowaniem. Choć przepisy nowelizujące ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych zachowały ważność dowodów osobistych wydanych przed 1 stycznia 2001 r., to jednak dokumenty te nie uprawniają do przekraczania granic między państwami UE. Jest to konsekwencją tego, że ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych, jak również przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie nie odwołują się już do dokumentu dowodu osobistego w "starej" formie. W związku z powyższym, do przekraczania granic między państwami członkowskimi UE, uprawniać będzie: paszport, oraz dowód osobisty wykonany w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego. Tak więc tzw. "stare dowody" osobiste nie uprawniają do przekraczania granic między państwami członkowskimi UE.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.3.2007

  Mały ruch graniczny z sąsiadami Unii

  Nowe rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 ustanawia zasady małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach państw członkowskich oraz wprowadza w tym celu zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach (...)

 • 21.7.2018

  E-dowody już niedługo

  Według projektu, od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

 • 20.11.2017

  Dowód osobisty - czyli co?

  Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty. (...)

 • 21.9.2018

  Jak będą wyglądały nowe dowody osobiste?

  MSWiA skierowało do konsultacji międzyresortowych rozporządzenie dotyczące wzoru graficznego nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Zmianie ulegnie m.in. umiejscowienie danych (...)

 • 12.12.2013

  Kodeks drogowy 2014 – kolejne zmiany

  Od Nowego Roku pewnym zmianom ulegnie ustawa – Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia.