Przeliczenie roszczenia z obcej waluty na złotówki

Pytanie:

Chcemy wystąpić do sądu z pozwem przeciwko klientowi, który zalega z zapłata za usługę. Pozew musi zawierać wartość w polskich złotych. Faktura za usługę wystawiona jest w EURO, jakiego kursu należy użyć do przeliczenia wartości faktury na polskie złote? Czy będzie to kurs średni NBP z dnia wystawienia faktury czy kurs z dnia poprzedniego? Jakiego kursu należy użyć do przeliczenia wartości faktury na polskie złote?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy nie określają zupełnie po jakim kursie należy przeliczyć kwotę dochodzonego roszczenia. Podanie tej kwoty w złotówkach ma między innymi znaczenie dla ustalenia wartości przedmiotu sporu, a co za tym idzie – właściwości rzeczowej sądu oraz wysokości wpisu sądowego. Praktyka sądów w tym zakresie może być różna. Można też pokierować się orzeczeniem Sądu Najwyższego z 18 maja 1984 r., sygn.  I CR 121/84, opubl. OSNCP 1985, nr 1, poz. 15, zgodnie z którym oznaczenie kwotą pieniężną wartości przedmiotu sporu wyrażonego w walucie obcej (art. 19 § 2 kpc) powinno być dokonane przy uwzględnieniu obowiązującego w chwili wniesienia pozwu kursu walut obcych, ustalonego przez Narodowy Bank Polski na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z 1952 r., a obecnie przez Prezesa tego Banku na podstawie art. 26 prawa dewizowego z 1983 r. Oznaczenie przez powoda wartości przedmiotu sporu z pominięciem obowiązującego kursu walut obcych powinno z reguły spowodować sprawdzenie wartości przedmiotu sporu przez sąd (art. 25 § 1 kpc).

Jeśli zastosowany kurs miałby zostać zanegowany przez sąd lub pozwanego nastąpi to na początkowym etapie procesu. Zgodnie z art. 25 kodeksu postępowania cywilnego sąd może na posiedzeniu niejawnym sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu dochodzenie. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie nastąpić może jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: