Przeniesienie pozwolenia na budowę na nabywcę

Pytanie:

Poprzedni właściciel, od którego zakupiłem działkę dostał pozwolenie na budowę w ramach siedliska rolniczego na cały 1,09 ha i rozpoczął budowę domu jednorodzinnego. Po czym podzielił całość na 3 działki, z czego ja kupiłem tą część środkową (3060 m2) z rozpoczętą budową. Każda z trzech działek posiada bezpośredni dojazd do drogi gminnej. Jest to w dalszym ciągu ziemia rolna z pozwoleniem na budowę i rozpoczętą budową (postawione fundamenty). Ja nie zamierzam wprowadzać żadnych zmian w projekcie domu i chcę kontynuować budowę w celu zamieszkania z rodziną. Po zgłoszeniu w Starostwie Powiatowym Przeniesienia pozwolenia na budowę na mnie występuje sprzeczność zastosowania przepisu o zabudowie siedliskowej, gdyż dotyczyło to wcześniej całego areału 1,09 ha. Ja w tym celu staram się o dzierżawę rolniczą dwóch sąsiednich działek z przed podziału. Ponadto Uchwałą Rady Miejskiej z sierpnia 2006 r. na teren obejmujący przedmiotowe działki ma zostać sporządzony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, gdzie projektowane jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Czy w tym przypadku dzierżawa rolnicza dwóch działek z wcześniejszego areału pozwoli na przeniesienie na mnie pozwolenia na budowę, czy też mam występować o odrolnienie mojej działki w celu kontynuowania budowy (boję się o długi czas oczekiwania)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na wstępie należy zaznaczyć, że oczywiście istnieje możliwość przeniesienia ostatecznej decyzji pozwoleniu na budowę. Z taką sytuacją właśnie mamy do czynienia. Zgodnie z art. 40 prawa budowlanego, organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, za zgodą strony (zbywca nieruchomości), na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu (nabywca nieruchomości), jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę możliwe jest tylko wtedy, gdy osoba na którą ma być przeniesiona decyzja posiada uprawnienia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. w razie przeniesienia własności). Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę podlega opłacie skarbowej w wysokości 76 zł.

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Zgodnie z art. 40 ustawy prawo budowlane identycznie należy postąpić jak w przypadku przeniesienia pozwolenia na budowę w odniesieniu do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Organ budowlany wstrzymuje pracę budowlane między innymi w sytuacji, gdy pozwolenie na budowę w sposób istotny odbiega od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach np. podział nieruchomości. W ciągu 2 miesięcy organ budowlany powinien wydać odpowiednie decyzje mające na celu unormowanie zaistniałej sytuacji poprzez wstrzymanie decyzji. Może zakazać w tym terminie dalszych robót, nałożyć obowiązek wykonania określonych czynności, a w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę - nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz - w razie potrzeby - wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa wyżej (w przypadku istotnego odstąpienia), i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo - jeżeli budowa została zakończona - o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zatem możliwe jest również przeniesienie decyzji pozwalającej na wznowienie robót, jeśli zbywca był zobowiązany taką uzyskać po dokonaniu zmian poprzez podział nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Jozefa

8.9.2009 12:4:44

Re: Przeniesienie pozwolenia na budowę na nabywcę

Mam problem. Na swojej działce o pow. 8 arów rozpoczęliśmy w 1996 r. budowę domu. W 1997 odstąpiliśmy aktem notarialnym 77 m kw. działki sąsiadom, którzy mieli trudny dojazd do domu. Zmienił się nr działki - powstały 2 - nasza i sąsiada. W roku 2009 przekazaliśmy aktem notarialnym działkę z rozpoczętą budowa córce. Nie mieliśmy pojecia, że wystąpią trudności z przeniesieniem pozwolenia na budowę - jaka nas czeka procedura? Proszę o odp.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.3.2017

  Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

 • 6.2.2015

  Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.

 • 27.9.2017

  Umowa dożywocia - Na czym polega? Jak zawrzeć umowę dożywocia?

  Nasze społeczeństwo starzeje się w tempie podobnym do istniejącego w krajach wysoko rozwiniętych. Każdego roku mniej osób pracuje na emerytury coraz większej rzeszy osób nieaktywnych (...)

 • 22.6.2012

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwego organu. Co to jest zmiana sposobu użytkowania? Czy w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (...)

 • 19.8.2018

  Umożliwienie dochodzenia do własności starych lokali mieszkalnych

  Nowelizacja zakłada umożliwienie dochodzenia do własności w wypadku lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r. Ma to zlikwidować lukę prawną, powstałą po wejściu w życie ustawy (...)