Przesłanie pozwu pocztą a odpis i załączniki

Pytanie:

Kobieta zamierza wysłać pozew o podwyższenie alimentów. Czy może to zrobić pocztą? Czy w przesyłce ma być 2 egzemplarze pozwu? Czy także załączniki do pozwu powinny być w 2 egzemplarzach i jeśli tak czy drugi egzemplarz może być kserokopią?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pozew może być wysłany pocztą na adres właściwego sądu. Za datę wniesienia pozwu sąd będzie uważał datę nadania listu w placówce pocztowej. Art. 128 KPC stwierdza, iż do każdego pisma procesowego, a takim jest pozew, należy załączyć odpisy tego pisma oraz odpisy załączników do tego pisma, celem doręczenia ich innym osobom uczestniczącym w sprawie. W doktrynie przyjmuje się, że odpisem pisma procesowego jest dalszy jego egzemplarz zgodny z oryginałem; może to być kopia maszynowa tego pisma lub osobno wykonany jego duplikat, w tym wszelkiego rodzaju odbitki kserograficzne lub odbitki wykonane inną techniką. Orzecznictwo przyjmowało konieczność poświadczania zgodności odpisu, kopii (kserokopii) z oryginałem i stosowania w wypadkach tych uchybień [...] Przeważa jednak pogląd, iż nie jest wymagane poświadczanie zgodności tych odpisów z oryginałem (Jędrzejewska Maria, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające". Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis wydanie II).

Jak więc wynika z powyższego, odpisem takim jest odbitka kserograficzna pisma, czy też odbitka wykonana inną techniką, byleby była ona zgodna z oryginałem. W doktrynie i judykaturze przeważa więc pogląd i poświadczenie zgodności takiego odpisu z oryginałem pisma procesowego nie jest konieczne, stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2006 r. (III CK 369/2005), w którym SN stwierdził, iż odpisem w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w tym odpisem orzeczenia w rozumieniu art. 140 kpc, jest dokument wiernie odzwierciedlający treść oryginału orzeczenia albo jego kopia. Dokument ten nie musi być uwierzytelniony lub poświadczony za zgodność.

W związku z powyższym pozew można przesłać pocztą, w dwóch egzemplarzach - 1 dla sądu i 1 dla pozwanego. Dla zapewnienia należytego bezpieczeństwa i nie przedłużania postępowania, odpis pozwu najlepiej sporządzić w formie duplikatu podpisanego przez powódkę (lepiej nie przesyłać samej kserokopii, chyba że będzie ona poświadczona za zgodność przez powódkę), natomiast odpisy załączników można dołączyć (do odpisu pozwu) w postaci kserokopii.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.7.2018

  Nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy

  W ogłoszonym konkursie ZUS wybierze projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie (...)

 • 22.1.2016

  Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • 3.3.2016

  Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

  Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do Sądu, nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego (...)

 • 8.5.2018

  Nowe zwolnienia z opłaty od pozwu

  Nowelizacja dotyczy rozszerzenia katalogu pism, które nie będą podlegać opłacie. Opłata od pozwu nie będzie pobierana od kombatantów i ich zstępnych, od osób prawnych oraz jednostek (...)

 • 23.7.2013

  Zawieranie umowy w zwykłej formie pisemnej

  Umowy, co do zasady, mogą być zawierane w dowolnej formie - także ustnie. Bezpiecznie jest jednakże zawrzeć umowę w zwykłej formie pisemnej, bądź w formie kwalifikowanej. Artykuł opisuje sposoby (...)