Przesłanie pozwu pocztą a odpis i załączniki

Pytanie:

Kobieta zamierza wysłać pozew o podwyższenie alimentów. Czy może to zrobić pocztą? Czy w przesyłce ma być 2 egzemplarze pozwu? Czy także załączniki do pozwu powinny być w 2 egzemplarzach i jeśli tak czy drugi egzemplarz może być kserokopią?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pozew może być wysłany pocztą na adres właściwego sądu. Za datę wniesienia pozwu sąd będzie uważał datę nadania listu w placówce pocztowej. Art. 128 KPC stwierdza, iż do każdego pisma procesowego, a takim jest pozew, należy załączyć odpisy tego pisma oraz odpisy załączników do tego pisma, celem doręczenia ich innym osobom uczestniczącym w sprawie. W doktrynie przyjmuje się, że odpisem pisma procesowego jest dalszy jego egzemplarz zgodny z oryginałem; może to być kopia maszynowa tego pisma lub osobno wykonany jego duplikat, w tym wszelkiego rodzaju odbitki kserograficzne lub odbitki wykonane inną techniką. Orzecznictwo przyjmowało konieczność poświadczania zgodności odpisu, kopii (kserokopii) z oryginałem i stosowania w wypadkach tych uchybień [...] Przeważa jednak pogląd, iż nie jest wymagane poświadczanie zgodności tych odpisów z oryginałem (Jędrzejewska Maria, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające". Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis wydanie II).

Jak więc wynika z powyższego, odpisem takim jest odbitka kserograficzna pisma, czy też odbitka wykonana inną techniką, byleby była ona zgodna z oryginałem. W doktrynie i judykaturze przeważa więc pogląd i poświadczenie zgodności takiego odpisu z oryginałem pisma procesowego nie jest konieczne, stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2006 r. (III CK 369/2005), w którym SN stwierdził, iż odpisem w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w tym odpisem orzeczenia w rozumieniu art. 140 kpc, jest dokument wiernie odzwierciedlający treść oryginału orzeczenia albo jego kopia. Dokument ten nie musi być uwierzytelniony lub poświadczony za zgodność.

W związku z powyższym pozew można przesłać pocztą, w dwóch egzemplarzach - 1 dla sądu i 1 dla pozwanego. Dla zapewnienia należytego bezpieczeństwa i nie przedłużania postępowania, odpis pozwu najlepiej sporządzić w formie duplikatu podpisanego przez powódkę (lepiej nie przesyłać samej kserokopii, chyba że będzie ona poświadczona za zgodność przez powódkę), natomiast odpisy załączników można dołączyć (do odpisu pozwu) w postaci kserokopii.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.7.2018

  Nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy

  W ogłoszonym konkursie ZUS wybierze projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie (...)

 • 22.1.2016

  Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • 3.3.2016

  Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

  Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do Sądu, nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego (...)

 • 8.5.2018

  Nowe zwolnienia z opłaty od pozwu

  Nowelizacja dotyczy rozszerzenia katalogu pism, które nie będą podlegać opłacie. Opłata od pozwu nie będzie pobierana od kombatantów i ich zstępnych, od osób prawnych oraz jednostek (...)

 • 23.7.2013

  Zawieranie umowy w zwykłej formie pisemnej

  Umowy, co do zasady, mogą być zawierane w dowolnej formie - także ustnie. Bezpiecznie jest jednakże zawrzeć umowę w zwykłej formie pisemnej, bądź w formie kwalifikowanej. Artykuł opisuje sposoby (...)