Przysposobienie dziecka przez męża matki

Pytanie:

"Dziecko ma dwoje żyjących rodziców, rodzice nie byli małżeństwem. Teraz matka dziecka wyszła za mąż za innego mężczyznę. Czy mąż tej kobiety może przysposobić jej dziecko? Nawet w przypadku, gdy żyje ojciec dziecka i nie jest pozbawiony praw rodzicielskich? Czy ojciec dziecka może wyrazić zgodę na przysposobienie swojego dziecka przez innego mężczyznę - męża matki dziecka?"

Odpowiedź prawnika: Przysposobienie dziecka przez męża matki

Na podstawie art. 114 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra. Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego. Zgodnie z art. 116 kro przysposobienie przez jednego z małżonków nie może nastąpić bez zgody drugiego małżonka, chyba że ten nie ma zdolności do czynności prawnych albo że porozumienie się z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

Do przysposobienia potrzebna jest zgoda przysposabianego, który ukończył lat trzynaście. Sąd opiekuńczy powinien wysłuchać przysposabianego , który nie ukończył lat trzynastu , jeżeli może on pojąć znaczenie przysposobienia. Sąd opiekuńczy może wyjątkowo orzec przysposobienie bez żądania zgody przysposabianego lub bez jego wysłuchania, jeżeli nie jest on zdolny do wyrażenia zgody lub z oceny stosunku między przysposabiającym a przysposabianym wynika, że uważa się on za dziecko przysposabiającego, a żądanie zgody lub wysłuchanie byłoby sprzeczne z dobrem przysposabianego.

W myśl art.117 § 1 kro przysposobienie następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego na żądanie przysposabiającego. Zgodnie z art.119 §1 kro do przysposobienia potrzebna jest zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub nie są znani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Nie jest też potrzebna zgoda ojca, jeżeli jego ojcostwo zostało ustalone przez sąd, a władza rodzicielska nie została mu przyznana.

Przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. Skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego Przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego. Zgodnie z art.123 kro przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym. Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka ,władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom wspólnie.

Podsumowując. Dopuszczalne jest przysposobienie dziecka przez małżonka matki. Wymaga te jednak zgody samej matki. Przedstawiony stan faktyczny nie wskazuje na to czy biologiczny ojciec dziecko uznał czy też jego ojcostwo zostało ustalone w drodze postępowania sądowego. Jeśli ojciec dziecko uznał lub też sąd ustalił jego ojcostwo i przyznał mu władzę rodzicielską, wówczas do przysposobienia dziecka przez męża matki konieczna będzie zgoda ojca biologicznego. Gdyby jednak ojcostwo zostało ustalone w drodze orzeczenia sądu, a sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej, wówczas zgoda tego ojca nie będzie konieczna.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika