Realizacja ugody sądowej

Pytanie:

W Sądzie Pracy zawarłem Ugodę Sądowa z Pracodawcą - nalegał na to Sąd i Pracodawca, a ja w końcu się zgodziłem. Uzyskałem pełną dochodzoną kwotę do zwrotu w ratach przez 21 miesięcy od września do każdego 25 dnia miesiąca. Ugoda zapisana została w protokole z sesji, ale Sąd powiedział, że w każdej chwili mogę dostać wyciąg z Protokołu z klauzulą wykonalności dla komornika. Trochę teraz żałuję, bo boję się, że pracodawca nie będzie mi płacił tak jak deklarował w ugodzie, a poza tym istnieje realna groźba niewypłacalności, a może nawet upadłości. W jaki sposób mogę zabezpieczyć swoje roszczenia w przypadku nie realizowania ugody i mając na uwadze możliwą niewypłacalność lub upadłość pracodawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 730 § 2 kodeksu postępowania cywilnego sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Natomiast po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.

Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Konieczne będzie wykazanie złego stanu finansowego byłego pracodawcy. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m. in. poprzez zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego lub obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową.

Aby skorzystać z tego zabezpieczenia, powinien Pan zacząć od złożenia wniosku o nadanie ugodzie klauzuli wykonalności. Ugoda sądowa jest bowiem tytułem egzekucyjnym, a zaopatrzona w klauzulę - tytułem wykonawczym.

Jeśli ogłoszona zostanie upadłość przedsiębiorstwa, to sąd może w ramach zabezpieczenia zawiesić prowadzone przeciwko dłużnikowi egzekucje, zmienić lub uchylić zarządzenia tymczasowe wydane w celu zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności przez uchylenie dokonanych zajęć. Przepisu tego jednak nie stosuje się do egzekucji świadczeń alimentacyjnych, rent za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz należności za pracę. Proszę zwrócić uwagę, że ten wyjątek dotyczy prowadzonej egzekucji, a nie zajęcia dokonanego w celu zabezpieczenia. W razie ogłoszenia upadłości powinien Pan zgłosić swoją wierzytelność i wszelkie zabezpieczenia majątku przedsiębiorcy będą dokonywane w toku postępowania upadłościowego. Jeżeli złoży Pan wniosek do komornika o egzekucję (gdy były pracodawca nie będzie przekazywał pieniędzy w terminach wskazanych w ugodzie), to w razie ogłoszenia upadłości postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone z mocy prawa z datą ogłoszenia upadłości. Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym i niewydane przelewa się do masy upadłości, a wierzyciele, którzy prowadzili egzekucję, będą zaspokojeni według przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Przepisy te stosuje się odpowiednio, gdy na majątku upadłego ustanowiono zabezpieczenie w ramach postępowania zabezpieczającego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: