Reklamacja pokrycia dachu

Pytanie:

"W grudniu 2001 r. zakupiłem papę termozgrzewalną na pokrycie dachu. W lipcu tego roku wykonawca i inspektor nadzoru budowlanego orzekli, że papa jest złej jakości i nie nadaje się do pokrycia dachu. Polski producent tej papy i sprzedawca twierdzą, że papa była właściwie składowana, posiada atesty i certyfikat, które uznają ten rodzaj papy za zgodny z obowiązującymi normami (gat. I). Do kogo i w jakiej formie wnieść reklamację – producenta czy sprzedawcy? Dysponuję rachunkiem wystawionym przez sprzedawcę materiałów budowlanych. Czy reklamacja powinna być uwzględniona i w jakim terminie? "

Odpowiedź prawnika: Reklamacja pokrycia dachu

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Korzystać z niej można wtedy, gdy rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność albo jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego. Sprzedawca nie może z odpowiedzialności z tytułu rękojmi się zwolnić, obciąża go ona niezależnie od tego, czy to on spowodował wadliwość rzeczy, czy ponosi w tym zakresie jakąkolwiek winę, a nawet - czy w ogóle wiedział lub mógł wiedzieć o tym, że sprzedawana rzecz jest wadliwa. Wada fizyczna może polegać na takiej cesze (lub braku cechy) rzeczy, która wywołuje: zmniejszenie wartości rzeczy ze względu na cel oznaczony w umowie - jeśli strony wyraźnie go wskazały, zmniejszenie wartości rzeczy ze względu na cel wynikający z okoliczności, jeśli celu nie wskazano w umowie, zmniejszenie wartości rzeczy ze względu na cel wynikający ze zwyczajnego przeznaczenia rzeczy, zmniejszenie użyteczności rzeczy, niekompletność (stan niezupełny) rzeczy. Jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku - tak jak w przypadku przedmiotowej papy termozgrzewalnej - kupujący może żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. Kupujący ma też uprawnienie do odstąpienia od umowy lub do żądania obniżenia ceny. Kupujący musi zawiadomić o wadzie fizycznej sprzedawcę w ciągu miesiąca od jej wykrycia lecz nie później, niż do upływu roku od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Jeżeli przy zakupie kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Gdy gwarancja nie wskazuje terminu, to przyjmuje się 1 rok od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim terminie i dostarczyć uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój koszt. Kupujący decyduje czy skorzysta z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi (względem sprzedawcy) czy może z gwarancji (względem producenta). W tym drugim przypadku najczęściej pośredniczy sprzedawca, choć umowa pomiędzy sprzedającym i kupującym może przewidywać, że uprawnień wynikających z gwarancji dochodzi się bezpośrednio u producenta.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika