Reprezentacja gminy

Pytanie:

Kto jest upoważniony do podpisywania umów w urzędzie miasta z przedsiębiorcą? Czy może to być kierownik wydziału lub skarbnik?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładamy, że chodzi o zawarcie umowy z gminą. Reprezentuje ją wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Te osoby są uprawione do składania oświadczeń woli w imieniu gminy. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt/burmistrz/prezydent albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej. Przyjmuje się, że skarbnik nie może działać jako zastępca burmistrza/prezydenta (bo wtedy występowałby w podwójnej roli – raz jako zastępca, raz jako udzielający kontrasygnaty). Tak więc jego podpis będzie tylko kontrasygnatą i nie jest to wystarczające, by uznać, iż gmina złożyła oświadczenie woli.

Nie istnieje generalna reguła, która pozwoliłaby wskazać, kto jest zastępcą burmistrza, czy prezydenta miasta w danej gminie. Może nim być kierownik wydziału. Jednakże ustalenie, kto jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu danej gminy poza burmistrzem lub prezydentem, wymagałoby zapoznania się z upoważnieniem przez nich udzielonym (jeśli w ogóle takie istnieje w tej gminie).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Jacek

3.9.2009 15:20:13

Re: Reprezentacja gminy

Witam, Pytanie związane z przelewem wierzytelności z kontraktu w którym Gmina występuje jako Dłużnik. Czy przyjęcie/potwierdzenie w imieniu Gminy przelewu wierzytelniości wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Spółka cywilna - Zasady funkcjonowania, wady i zalety spółki cywilnej

  Spółka cywilna jest umową pomiędzy osobami fizycznymi bądź osobami prawnymi, na podstawie której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia celu gospodarczego przez (...)

 • Opłata za posiadanie psa

  Niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie tych zwierząt. Sprawdź, czy powinieneś zapłacić i na jakich zasadach.

 • Koniec gminy Ostrowice

  Nowa ustawa ma na celu stworzenie podstaw prawnych zniesienia gminy Ostrowice oraz włączenia jej terytorium do gmin sąsiednich bez przenoszenia na gminy ciężarów związanych z obsługą i spłatą (...)

 • Gmina udostępni dane z ewidencji ludności

  Nowe przepisy nadają organom gmin ustawowo określoną kompetencję do udostępniania danych z rejestru PESEL. Wniosek o dane będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

 • „Opieka 75+” nie tylko dla najstarszych

  Od 10 grudnia gminy będą mogły składać zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach nowej edycji programu „Opieka 75+”, na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług (...)

NA SKÓTY