Rozpatrzenie odwołania przez SKO

Pytanie:

"Jaki termin rozpatrzenia odwołania od decyzji wójta obliguje samorządowe kolegium odwoławcze? Gdzie i kiedy można zażalić się na opieszałość SKO?"

Odpowiedź prawnika: Rozpatrzenie odwołania przez SKO

Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej (takim jest także samorządowe kolegium odwoławcze) obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Do wyżej określonych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. w sytuacji kiedy do podjęcia decyzji wymagane jest uzyskanie stanowiska innego organu), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt. 8 w związku z art. 3 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przysługuje skarga na tzw. bezczynność organów.

Zgodnie z doktryną i polskim orzecznictwem w przypadku bezczynności samorządowego kolegium odwoławczego, stronie nie przysługuje zażalenie na bezczynność organu; strona może jedynie wnieść skargę w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (do samorządowego kolegium odwoławczego)  lub skargę do sądu administracyjnego. W tym drugim przypadku strona jest zobowiązana przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego do wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa, polegającego na niezałatwieniu sprawy w terminie (kom. Piotr Przybysz). 

Do sądu administracyjnego skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa  


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Jerzy 2021-08-20 14:14:29

  Właśnie mija dziesiąty rok rozpatrywania przez urząd sprawy nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego. Syn jest już dorosły:) Chodzi o kwotę kilkuset złotych :))) Dziesiąty rok... Za trzy miesiące będzie przedawnienie, gramy na zwłokę, może się uda jeżeli nie to oczywiście zapłacę ale tutaj opieszałość organów jest skandaliczna, odsetki pewnie przewyższą wartość pobranego świadczenia. Ech żizń, kak by u tiebia była morda to ja by lał... Państwo, szlag....

 • W.B. 2020-06-18 22:29:26

  Cóż tu komentować? Każda nawet najmniejsza błahostka, jeśli użyje ją urząd urasta do rangi niezwykle poważnego problemu świadczącego o OLBRZYMIEJ pracy urzędu, olbrzymiej odpowiedzialności urzędniczej. W oczach tzw petenta urząd zawsze "spada" na cztery łapy. Całość negatywów zawsze obciąża "obywatela".Proszę zauważyć:Urząd wyznacza obywatelowi zwykle 7 dni na różne czynności administracyjne.Sam jest zobligowany do rozpatrzenia sprawy zwykle 30 dni. 30 dni, a jak jest w rzeczywistości???

 • jola 2019-10-06 03:58:05

  Szok. Brak słów.

 • jajp 2018-03-13 19:55:50

  elo

 • kristoforo 52 2013-01-28 13:28:47

  po dwóch prawie latach sko w poznaniu raczyło wyznaczyć termin rozprawy i nie ustosunkowując się wcale merytorycznie do skargi postanowiło ją oddalić ze względu na - zgadnijcie - przekroczenie terminu jej złożenia przez część osób (składało ją kilkanaście podmiotów które zaskarżaną decyzję odbierały w różnych terminach)jak się ma 14 dni do 2 lat ano tak jak mały obywatel do Poważnego Urzędu


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika