Rozpatrzenie odwołania przez SKO

Pytanie:

Jaki termin rozpatrzenia odwołania od decyzji wójta obliguje samorządowe kolegium odwoławcze? Gdzie i kiedy można zażalić się na opieszałość SKO?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej (takim jest także samorządowe kolegium odwoławcze) obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Do wyżej określonych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. w sytuacji kiedy do podjęcia decyzji wymagane jest uzyskanie stanowiska innego organu), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt. 8 w związku z art. 3 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przysługuje skarga na tzw. bezczynność organów.

Zgodnie z doktryną i polskim orzecznictwem w przypadku bezczynności samorządowego kolegium odwoławczego, stronie nie przysługuje zażalenie na bezczynność organu; strona może jedynie wnieść skargę w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (do samorządowego kolegium odwoławczego)  lub skargę do sądu administracyjnego. W tym drugim przypadku strona jest zobowiązana przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego do wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa, polegającego na niezałatwieniu sprawy w terminie (kom. Piotr Przybysz). 

Do sądu administracyjnego skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

W.B.

18.6.2018 22:29:26

Re: Rozpatrzenie odwołania przez SKO

Cóż tu komentować? Każda nawet najmniejsza błahostka, jeśli użyje ją urząd urasta do rangi niezwykle poważnego problemu świadczącego o OLBRZYMIEJ pracy urzędu, olbrzymiej odpowiedzialności urzędniczej. W oczach tzw petenta urząd zawsze "spada" na cztery łapy. Całość negatywów zawsze obciąża "obywatela".Proszę zauważyć:Urząd wyznacza obywatelowi zwykle 7 dni na różne czynności administracyjne.Sam jest zobligowany do rozpatrzenia sprawy zwykle 30 dni. 30 dni, a jak jest w rzeczywistości???

jola

6.10.2017 3:58:5

Re: Rozpatrzenie odwołania przez SKO

Szok. Brak słów.

jajp

13.3.2016 19:55:50

Re: Rozpatrzenie odwołania przez SKO

elo

kristoforo 52

28.1.2011 13:28:47

Re: Rozpatrzenie odwołania przez SKO

po dwóch prawie latach sko w poznaniu raczyło wyznaczyć termin rozprawy i nie ustosunkowując się wcale merytorycznie do skargi postanowiło ją oddalić ze względu na - zgadnijcie - przekroczenie terminu jej złożenia przez część osób (składało ją kilkanaście podmiotów które zaskarżaną decyzję odbierały w różnych terminach)jak się ma 14 dni do 2 lat ano tak jak mały obywatel do Poważnego Urzędu

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: