Separacja a rozliczenie z dzieckiem

Pytanie:

Sąd orzekł separację wyrokiem z dnia 13.12.2006. Wyrok uprawomocni się po 21 dniach (w 2007 roku). Od marca 2006 istnieje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Czy wobec powyższego za 2006 można rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 6 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie określa osoby uważane przez ustawodawcę za samotnie wychowujące dzieci: tj. jeden z rodziców albo opiekun prawny, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką rozwodnikiem albo osobą w stosunku do której orzeczono separację, jak również osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Przepisy normujące preferencyjny sposób opodatkowania nie wymagają, by rodzic wychowywał dziecko samotnie przez cały rok podatkowy. Gdyby ustawodawca przewidywał możliwość opodatkowania na preferencyjnych zasadach wyłącznie osób, które samotnie wychowywały dziecko przez cały rok podatkowy, zawarłby to w przepisach. Skoro jednak przepisy dotyczące opodatkowania tych osób nie zawierają takiego zastrzeżenia, należy uznać, iż ustawodawca nie stawia warunku wychowywania samotnie dziecka przez cały rok. Zatem preferencyjne opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci nie jest uzależnione od tego, czy osoba korzystająca z tego sposobu opodatkowania przez cały rok była osobą np. objętą separacją (tak: Informacja Izby Skarbowej w Krakowie z 12 marca 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygn. PD-3/005/2-102/2004).

Niemniej jednak skutki orzeczenia separacji należy wiązać dopiero z uprawomocnieniem się wyroku. Jak stanowi bowiem art. 365 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Zatem jeśli orzeczenie o separacji uprawomocni się dopiero w 2007 r., dopiero za ten rok rodzic będzie miał możliwość rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: