Skarga konstytucyjna a wyczerpanie drogi prawnej

Pytanie:

Czy aby zaskarżyć przepis do TK. Czy aby zaskarżyć przepis do TK, to trzeba wyczerpać tok instancji, włącznie z kasacją (jeśli jest dopuszczalna), czy wystarczy, że orzeczenie, oparte na przepisie niezgodnym z Konstytucją (moim zdaniem), uprawomocniło się?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Konstytucji każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji. Zasady składania i postępowania w sprawie skargi konstytucyjnej regulują przepisy zwarte w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Skarga konstytucyjna może być wniesiona po wyczerpaniu drogi prawnej, o ile droga ta jest przewidziana. Zgodnie z powszechnie przyjętym stanowiskiem należy wyczerpać przewidziane prawem środki zwyczajne, a nie nadzwyczajne. Oznacza to, że dla złożenia skargi konstytucyjnej konieczne jest złożenie apelacji w postępowaniu cywilnym lub karnym natomiast nie ma obowiązku składania kasacji (w postępowaniu karnym) lub skargi kasacyjnej (w postępowaniu cywilnym). Termin do złożenia skargi wynosi w ciągu 3 miesięcy od doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.

Skarga lub zażalenie na odmowę nadania skardze dalszego biegu objęta jest przymusem adwokacko -radcowskim, co oznacza, że pisma te musi o adwokat lub radca prawny, chyba że skarżącym jest sędzia, prokurator, notariusz, profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: