Możliwość złożenia skargi konstytucyjnej

Pytanie:

W grudniu 2009 roku sąd rejonowy w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę wydał postanowienie nie uwzględniające wniosku prokuratora w przedmiocie zarządzenia obserwacji sądowo - psychiatrycznej wobec podejrzanego. W uzasadnieniu stwierdził,że skierowanie podejrzanego na badania psychiatryczne połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym byłoby co najmniej przedwczesne. Wskazał także, że w tej sprawie została sporządzona opinia sądowo - psychiatryczna po badaniu podejrzanego w 2007 roku. Od tego czasu podejrzany nie był skierowany na ponowne badania i nie została wydana opinia uzupełniająca, która powinna zostać sporządzona z uwagi na upływ czasu od daty wydania ostatniej opinii.Sąd wskazał,że prokuratura powinna dopuścić dowód z uzupełniającej opinii i dopiero po uzyskaniu tego dowodu podjąć dalsze czynności procesowe w sprawie. Prokuratura po uprawomocnieniu się tego postanowienia na które nikt nie złożył zażalenia wydała postanowienie o skierowaniu podejrzanego na ponowne badania psychiatryczne( uzupełniające badania psychiatryczne). Czy w tej sytuacji podejrzanemu służy możliwość złożenia skargi konstytucyjnej w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2007 roku dotyczącego właśnie badań psychiatrycznych bo uważa ,że takie postępowanie sądu nie jest zgodne z prawem?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W myśl art. 203 kpk badanie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Ponadto niezbędne jest zgłoszenie takiej konieczności przez biegłych lekarzy psychiatrów (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 1978 r., sygn. V KR 31/78). Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 lipca 2007 r. (sygn. SK 50/06) orzekł, że poprzednie przepisy kpk w zakresie w jakim nie stwarzają wystarczających gwarancji procesowych zapewniających sądową weryfikację zgłoszonej przez biegłych konieczności połączenia badania psychiatrycznego oskarżonego z obserwacją w zakładzie leczniczym oraz w zakresie w jakim nie wskazują maksymalnego czasu trwania tej obserwacji były niezgodne z Konstytucją. Trybunał argumentował, że badanie psychiatryczne połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym stanowi swoistą formę pozbawienia oskarżonego wolności osobistej, dlatego warunkiem zastosowania tego drastycznego środka powinno być uprzednie ustalenie istnienia wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przez oskarżonego zarzucanego mu czynu zabronionego. Warunku tego nie spełniał art. 203 § 1 kpk w dotychczasowym brzmieniu, który był na tyle nieprecyzyjny, że umożliwiał sądom nadmierną i nieproporcjonalną ingerencję w sferę, konstytucyjnie gwarantowanej, wolności osobistej. O potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym orzeka sąd, określając miejsce i czas trwania obserwacji. W postępowaniu przygotowawczym sąd orzeka na wniosek prokuratora. Na postanowienie o skierowaniu na badania psychiatryczne przysługuje zażalenie, które sąd ma obowiązek rozpatrzyć niezwłocznie. Zażalenie nie przysługuje natomiast na decyzję o odmowie poddania oskarżonego obserwacji w warunkach zakładu leczniczego, podobnie jak na decyzję o odmowie przedłużenia obserwacji - argument a contrario z art. 203 § 4 kpk (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 maja 2008 r., sygn. II AKz 214/2008).

Skargę konstytucyjną można wnieść po wyczerpaniu drogi prawnej, o ile droga ta jest przewidziana, w ciągu 3 miesięcy od doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia. Przysługuje ona wyłącznie w sytuacji, gdy skarżący uważa jego konstytucyjne prawa i obowiązki zostały naruszone, przy czym wnosi się ją w sprawie stwierdzenia zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji. W tej sytuacji skarga konstytucyjna nie będzie przysługiwać.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: