e-prawnik.pl Porady prawne

Skarga na burmistrza

Pytanie:

15.09.2006 r. Rada Miejska na sesji wyraziła zgodę na przydział mieszkania komunalnego rodzinie R. Do dziś burmistrz nie wydał decyzji. Według mojej wiedzy miał na to 7 dni. Cytuję: "Rada Miejska wyraża zgodę na przydział mieszkania Pani R. w trybie pilnym". Tyle protokół. Rozumiem, że jest to uchwała. Ale w mojej gminie dzieją się cuda. Nie znam się na procedurze, poinformowano mnie w urzędzie gminy, że w ciągu 7 dni burmistrz ma wydać (decyzję, postanowienie: sami nie wiedzą) o przydzieleniu bądź nie lokalu. Jeśli jest to uchwała, mniemam że musi być wiążąca dla burmistrza - a nie widzę innej interpretacji. Jaka jest dalsza procedura? Do jakiego organu należy złożyć skargę na burmistrza (notoryczne lekceważenie przepisów kpa)? Do jakiego organu odwołać się w przypadku decyzji negatywnej burmistrza niezgodnej z decyzją radnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Skarga na burmistrza

9.10.2006

Rada Gminy powinna uchwalić wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel (w razie gdy rada gminy nie określi w uchwale odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy).

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności:

  • wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;

  • warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;

  • kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego; 

  • warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach; 

  • tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;

  • zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;

  • kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Powyższe, uchwalone przez Radę Gminy, zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy uchwalane przez radę gminy są aktami prawa miejscowego (tak wyrok NSA z 20 marca 2002 r., II SA/Wr 177/02, OSS 2002, nr 3, poz. 73).

Z opisu sytuacji wynika, jakoby gmina powyższych, ogólnych, uchwał nie podjęła (jeśli jednak takie zasady są w gminie uchwalone, to najpierw należy je sprawdzić). W każdym razie w przedstawionej sytuacji rada podjęła uchwałę, która nie jest aktem prawa miejscowego, lecz „zwykłą” uchwałą.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należy m. in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Taką zgodę Rada Gminy wyraziła w drodze uchwały.

Generalnie rzecz biorąc zawarcie z Panią umowy najmu lokalu jest kwestią cywilnoprawną, a nie administracyjnoprawną. Pani i gmina (w imieniu której występuje burmistrz) jesteście w tej sprawie równorzędnymi podmiotami. Jeśli chce Pani zawrzeć umowę najmu lokalu komunalnego, kierowała Pani ofertę zawarcia tej umowy do gminy, lecz gmina tej umowy nie zawarła. Brak w opisanej sprawie podstaw do kwestionowania z Pani strony zachowania burmistrza polegającego na nie zawarciu z Panią umowy najmu. Z przedmiotowej uchwały nie wynika, by Rada Gminy zobowiązała wójta w jakikolwiek sposób do zawarcia z Panią umowy najmu. Wyraziła tylko zgodę na zawarcie takiej czynności prawnej. Jest to typowe dla sytuacji, w której burmistrz podjąłby decyzję o zawarciu umowy, na którą potrzebna jest zgoda rady. Burmistrz o nią występuje, otrzymują ją i zawiera umowę. Jest to więc typowe dla sytuacji, w której burmistrz chce zawrzeć umowę w imieniu gminy.

Trudno jednak w obecnej sytuacji wyciągać wnioski, że uchwała rady była czymś więcej niż udzieleniem zgody. Proszę jednak sprawdzić, czy rzeczywiście w Pani gminie nie uchwalono zasad wynajmu, o których była mowa na początku informacji (- taka uchwała powinna być podjęta).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ