Prawo administracyjne: Gmina - Porady prawne

Świadczenia z pomocy społecznej

Wystąpiłem do opieki społecznej o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej w związku ze złą sytuacja materialna i ewidentną potrzebą poprawienia funkcjonowania rodziny: trójka dzieci 7, (...)

Informacja publiczna a umowa handlowa

Zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy zawartej przez Urząd Miasta z firmą X na pracę o charakterze usługowym. Uzyskałem pisemną (...)

Zamiana nieruchomości

Gmina zamierza dokonać zamiany nieruchomości ze Skarbem Państwa. Czy konieczne jest podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w którym wymienione (...)

Trwały zarząd

Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała Rady Miejskiej?

Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości

Jestem dzierżawcą części nieruchomości komunalnej o powierzchni 0,1600 ha, którą użytkuję na poprawienie warunków zagospodarowania działki siedliskowej Aktualnie złożyłem wniosek o sprzedaż (...)

zmiana w ewidencji gruntów i budynków

Nowy właściciel nieruchomości złożył wniosek o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy zmiana właściciela nieruchomości (...)

Wywłaszczenie nieruchomości

Gmina uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania publicznego w którym część nieruchomości przewidziana jest pod urządzenie dróg publicznych. Odpowiednio więc do ustaleń planu a także w związku (...)

Plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w sposób wadliwy

Czy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w sposób wadliwy jest ważny?

Uchylenie MPZP w części

Jestem zainteresowany zakupem działki w mieście, który ma dość niejasny zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a mianowicie: \"nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania (...)

Pomieszczenie tymczasowe zapewnione przez gminę

Jakie standardy powinno spełniać pomieszczenie tymczasowe zapewnione przez gminę?

Odszkodowanie za ograniczenie korzystania z nieruchomości w zw. z uchwaleniem miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego - przesłanki

Kiedy mogę domagać się odszkodowania od gminy w przypadku sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, który obniżył wartość mojej nieruchomości?

Odszkodowanie za ograniczenie korzystania z nieruchomości w zw. z uchwaleniem miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego

W jaki sposób mogę się ubiegać o odszkodowanie od gminy po sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego, który znacząco obniżył wartość mojej nieruchomości?

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Które przepisy regulują jaki zestaw dokumentów (jeśli chodzi o mapy, a nie inne dokumenty np. zapewnienia od dostawców mediów) należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy? (...)

Łączenie działek

Chciałbym wystąpić o warunki zabudowy dla terenu położonego na dwóch odrębnych, sąsiednich działkach (odrębnych administracyjnie i własnościowo w sensie KW). Załóżmy, że organ wyda pozytywną (...)

Wiążąca ocena dopuszczalności inwestycji

Mam zamiar złożyć wniosek o pozwolenie na budowę stacji paliw. Na terenie planowanej inwestycji został uchwalony plan miejscowy. W planie wskazano teren inwestycyjne związane w ruchem komunikacyjnym. (...)

Tryb bezprzetargowy art. 37 ust. 2 pkt. 3 ugn

Gmina jest właścicielem nieruchomości zabudowanej przeznaczonej w mpzp pod usługi oświaty. Nieruchomość jest oddana w nieodpłatne użytkowanie osobie fizycznej prowadzącej na tej nieruchomości (...)

Obowiązek zapewnienia lokalu zastępczego osobie eksmitowanej

Kto jest obowiązany do zapewnienia osobie eksmitowanej lokalu zastępczego?

Brak lokalu zastępczego a odszkodowanie od gminy dla właściciela mieszkania

Kobieta, która wynajmuje ode mnie mieszkanie dostała nakaz eksmisji z sądu, ponieważ nie opłacała czynszu. Otrzymuje ona świadczenia z opieki społecznej. Czy w związku z tym gmina będzie musiała (...)

Osoby, które nie mogą być ławnikami w sądach

W związku z wyborami ławników sądów na kadencję 2012-2015 sekretarz gminy chce kandydować na ławnika sądu. Czy tutaj zachodzi jakaś sprzeczność z prawem? Czy w sprzeczności z prawem nie stoi (...)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania

W wyniku zmian w przepisach niektóre plany miejscowe utraciły swoją ważność po 31 grudnia 2003r. Następnie władze gminy uchwaliły nowy plan, co spowodowało obniżenie wartości mojej nieruchomości. (...)

Uchwały rady gminy

Obowiązująca ustawa o samorządzie gminnym przewiduje jako formę podejmowania decyzji i rozstrzygnięć przez Radę Gminy- formę uchwał. Tymczasem w statucie gminy zawarto zapis, że oprócz uchwał (...)

Zwrot udzielonej bonifikaty

Państwo XX nabyli w 2009 r. od gminy lokal mieszkalny. Została im udzielona bonifikata. 21.05.2010 r. pp. XX sprzedali lokal za kwotę 122.000,00 zł. 02.07.2010 r. pp XX nabyli nowy lokal za kwotę (...)

Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę wynoszącą 550 zł za miesiąc. (...)

Likwidacja jednostki budżetowej gminy

W naszej gminie istnieje Zakład Usług Komunalnych, który realizuje zadania zgodne z art.14 ustawy o finansach publicznych. Czy konieczna jest jego likwidacja tylko po to by w nazwie było Samorządowy (...)

System wypłaty wynagrodzenia wójta

Wójt gminy wybrany na kadencję 2010-2014 był poprzednio nauczycielem, w związku z jego wyborem od dnia na wójta, od 22.XI br. przebywał na urlopie bezpłatnym. Wiadomo,że nauczyciele otrzymują (...)

Łączenie innych funkcji z mandatem radnego gminy

Czy Radny Gminy może sprawować swoją funkcję gdy: - jest kierownikiem Domu Pomocy Społecznej w którym przebywają osoby do utrzymania których Gmina dotuje? - jest główną księgową banku, który (...)

Upoważnienie kadry kierowniczej przez byłego wójta

Wójt kadencji 2006-2010 nie wygrał wyborów na nową kadencję, w związku z powyższym na tym stanowisku od 6.XII będzie inna osoba. Czy upoważnienia wydane w różnych sprawach przez poprzedniego (...)

Emerytura a zwolnienie lekarskie wójta

Wójt Gminy od 23.11.br jest na zwolnieniu lekarskim, a zaprzysiężenie nowego wójta nastąpi w dniu 6 grudnia. Poprzedni wójt (ur. w 1948 r.) ma uprawnienia emerytalne( po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (...)

Pozwanie gminnego ośrodka kultury

Czy w pozwie mam wpisać adres Ośrodka Kultury, czy też adres Gminy. Nie chciałbym narazić sie na bezskuteczność doręczenia nakazu zapłaty. Pozew zamierzam złożyć do sądu gospodarczego. W przypadku (...)

Rokowania po nierozstrzygniętych przetargach

Gmina kilkakrotnie wystawiała do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną. Po nieudanych próbach postanowiono ogłosić rokowania na sprzedaż nieruchomości. Na ogłoszenie w (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika