Zamiana nieruchomości

Pytanie:

"Gmina zamierza dokonać zamiany nieruchomości ze Skarbem Państwa. Czy konieczne jest podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w którym wymienione zostaną działki przeznaczone do zamiany?"

Odpowiedź prawnika: Zamiana nieruchomości

Umieszczenie nieruchomości w wykazie jest wyrazem zasady jawności dysponowania nieruchomościami przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto celem sporządzenia wykazu jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym ubiegania się o nabycie praw do nieruchomości umieszczonych w wykazie oraz umożliwienie zgłaszania innych roszczeń dotyczących nieruchomości umieszczonych w wykazie zanim zostaną one zbyte, a także umożliwienie osobom uprawnionym zrealizowania przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (zwanej dalej w skórcie: UGN) właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Z powołanego przepisu wynika, iż obowiązek sporządzenia wykazu dotyczy jedynie enumeratywnie wyliczonych w nim sposobów zbycia nieruchomości. Oznacza to, iż inne formy zbywania nieruchomości nie są objęte obowiązkiem sporządzenia wykazu. Do form zbycia nie wchodzących w zakresy w/w obowiązku należy m.in. dokonanie zamiany nieruchomości czy też darowizny lub wniesienia nieruchomości aportem do spółki. Stanowisko takie zostało potwierdzone również w doktrynie prawniczej (por. m.in. E. Bończak-Kucharczyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Kometarz. Komentarz do art. 35, LEX 2011). 

Podsumowując należy stwierdzić, iż nieruchomość przeznaczona do zamiany nie podlega obowiązkowi sporządzenia wykazu oraz podania go do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 35 ust. 1 UGN a contrario. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika