Wycena nieruchomości wystawionej na przetarg

Pytanie:

Mieszkam w budynku gminnym, chcę go kupić w drodze bezprzetargowej. Burmistrz podał informację do lokalnej gazety o nieruchomościach, które będą przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym (nieruchomość, której części jestem najemcą również tam widnieje). Cena nieruchomości jest zaporowa i zdjęta z kosmosu. Podejrzewam, iż cena została specjalnie tak oszacowana by zniechęcić mnie do korzystania z prawa pierwokupu. Czy mam możliwość sprawdzenia w jaki sposób została oszacowana nieruchomość? Czy gmina ma obowiązek skorzystania z usług rzeczoznawcy, czy też może sama obliczyć sobie wartość nieruchomości? Czy mogę w jakiś sposób ubiegać się o kolejne oszacowanie, jeśli uważam, że coś jest nie tak?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, Komentarz - Małgorzata Krassowska Komentarz - Gerard Bieniekcenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu stosuje się następujące zasady ustalania cen: cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Z kolei, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej w celu realizacji roszczeń przysługujących na mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.,

Określenie wartości nieruchomości następuje w drodze określonej w ustawie o gospodarce nieruchomościami, wycena jest dokonywana przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń:  strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy oraz upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.  

Wyceny można dokonać wg różnych metod.  Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Organ administracji publicznej, który zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, jest obowiązany umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz sporządzanie z niego notatek i odpisów. Osoba ta może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z operatu szacunkowego lub wydania jej z operatu szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem tej osoby. Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY