Łączenie innych funkcji z mandatem radnego gminy

Pytanie:

Czy Radny Gminy może sprawować swoją funkcję gdy: - jest kierownikiem Domu Pomocy Społecznej w którym przebywają osoby do utrzymania których Gmina dotuje? - jest główną księgową banku, który wygrał przetarg na obsługę finansową urzędu gminy? Obsługę finansową prowadzi oddział tego banku.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W odpowiedzi na pytanie należy powołać się na przepisy ustawy o samorządzie gminnym (u.s.g.). Zgodnie z art. 24a ust. 2 u.s.g. (174)Radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy. Zatem jeżeli Dom opieki społecznej stanowi gminna jednostkę organizacyjną to radny nie może łączyć funkcji kierownika w tej jednostce z mandatem radnego.

W zakresie drugiej osoby wskazanej w pytaniu może zachodzić zakaz, o którym mowa w art. 24e ust. 1 u.s.g Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 23a ust. 1. Dodatkowe zajęcia” to - z braku szczegółowych wskazań - jakiekolwiek czynności podejmowane przez radnego, przy czym słowo „dodatkowe” oznacza, że chodzi tu o czynności poza wykonywaniem mandatu. Jako kryterium prawidłowego wykonywania owych zajęć posłużyły sformułowania użyte w rocie ślubowania radnego (art. 23a), przy czym, o ile tam służą one opisowi prawidłowego wykonywania mandatu, o tyle tutaj służą raczej ocenie innych czynności niepolegających na jego wykonywaniu, ale mogących spowodować, iż jego sprawowanie nie będzie prawidłowe, a przynajmniej, że taki będzie społeczny odbiór (tak: Stefan Płażek [w:] Kisiel Wiesław, Płażek Stefan, Chmielnicki Paweł (redakcja), Dobosz Piotr, Mączyński Marek, Kryczko Paweł, Bandarzewski Kazimierz Najnowsze wydanie:  Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz; Warszawa 2010 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 624).

Należy zatem wskazać, iż kryterium oceny pracy Pani księgowej jako niekolidującego z funkcją radnego gminy jest bardzo nieostre i ocenne. Naszym zdaniem jednakże zachodzi w tym przypadku konflikt interesów, który nie pozwala na połączenie pracy jako księgowej w banku obsługującego gminę, w której ta Pani sprawuje funkcję radnego, chyba że zakres jej obowiązków wyklucza możliwość powstania takiego konfliktu. Jednakże społeczny odbiór zaistniałej sytuacji może nie być obiektywny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.2.2018

  Napoje alkoholowe mają być mniej dostępne...

  Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw ma na celu zmianę przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz (...)

 • 11.4.2017

  Opłata od posiadania psów

  Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, opłatę od posiadania psów. Opłatę tę pobiera się wówczas od osób fizycznych posiadających psy.

 • 28.6.2017

  Zmiana ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

  Nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw pozwoli ograniczyć zjawiska nadmiernego zadłużania się gmin. Zakłada też zmiany w zakresie wyborów (...)

 • 26.7.2018

  Koniec gminy Ostrowice

  Nowa ustawa ma na celu stworzenie podstaw prawnych zniesienia gminy Ostrowice oraz włączenia jej terytorium do gmin sąsiednich bez przenoszenia na gminy ciężarów związanych z obsługą i spłatą (...)

 • 24.3.2017

  Zarządzanie sądami

  Przyjęta przez parlament nowelizacja dotyczy rozdzielenia funkcji z zakresu administracji sądowej, związanych z wykonywaniem zadań orzeczniczych, należących do kompetencji prezesa sądu, od czynności (...)