e-prawnik.pl Porady prawne

Trwały zarząd

Pytanie:

Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała Rady Miejskiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Trwały zarząd

14.1.2013

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami:

Art. 45. 1. Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 2 oraz art. 60a ust. 3.

Tymczasem z ustawowego słowniczka wynika, że ilekroć w ustawie jest mowa o właściwym organie - należy przez to rozumieć starostę, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz organ wykonawczy gminy, powiatu i województwa w odniesieniu do nieruchomości stanowiących odpowiednio własność gminy, powiatu i województwa. Jeżeli więc nieruchomość należy do samorządu gminnego, organem właściwym będzie wójt/burmistrz/prezydent. Jednakże zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym:

Art. 18. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

Jeżeli więc zasady oddawania nieruchomości w trwały zarząd nie są w danej gminie ustalone uchwałą, dla każdorazowego oddania takiej nieruchomości w zarząd, konieczne jest wyrażenie zgody przez radę gminy. Zgoda udzielana jest uchwałą, natomiast organ wykonawczy wydaje decyzję.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ