Przetargi na najem lokali użytkowych

Pytanie:

Zamierzam przystąpić do przetargu na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminną. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3-miesięcznego czynszu określonego jako wywoławczy. Jest to zgodne z odpowiednim zarządzeniem Burmistrza określającym zasady wynajmu lokali użytkowych. Czy Burmistrz tworząc określone przepisy dotyczące zasad wynajmu lokali użytkowych ma prawo ustalać warunki uczestnictwa w nich w postaci wpłaty wadium? Czy dostateczną podstawą prawną do przyjęcia takiego zarządzenia jest Art 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym? Czy też wyznaczenie wysokości wadium stanowiącego równowartość 3-miesięcznego czynszu wynika z odrębnych przepisów? Czy w tym zakresie Burmistrz może - w uzasadnionych przypadkach - przyjąć np. wadium w wysokości 1-miesięcznego czynszu a w innych np. 10-krotnego lub całkowicie odstąpić od wadium?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, tryb przetargowy jest obowiązkowy w przy zawieraniu umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Z kolei zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustalanie zasad wynajmowania nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony należy do kompetencji rady gminy (a więc uchwalanie zasad najmu lokali na czas krótszy niż 3 lata może należeć do kompetencji burmistrza). Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Ustawa nie wskazuje jaki stopień szczegółowości powinien charakteryzować ustalone zasady.  Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami,  ani ustawy o samorządzie gminnym nie określają w tej sytuacji obowiązku wpłaty wadium, ani nie ustalają zasad określania takiego wadium w przypadku oddawania nieruchomości w najem, w związku z powyższym, można uznać, że kwestie te należą do uznania gminy. Burmistrz z kolei gospodaruje mieniem komunalnym biorąc pod uwagę zasady określone przez radę gminy. Jeżeli zasady te określają sposoby ustalania wysokości wadium i sytuacje, w których to wadium jest wymagane, burmistrz powinien dostosować się do tych zasad. Co do możliwości i zakresu kompetencji burmistrza orzecznictwo nie jest jednolite.

W jednym, z wyroków NSA (wyrok NSA z dnia 19 maja 1998 r, sygn. akt I SA 1998/97) zostało wskazane,  że art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g. upoważnia organ wykonawczy gminy (a więc obecnie burmistrza) do gospodarowania mieniem komunalnym i wydania - na jego podstawie - zarządzenia rozporządzającego mieniem w ramach zasad określonych uchwałą rady gminy (por. Piotr Dobosz w:  Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Kisiel Wiesław, Płażek Stefan, Chmielnicki Paweł (redakcja), Dobosz Piotr, Mączyński Marek, Kryczko Paweł, Bandarzewski Kazimierz, Warszawa 2004 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis).

Z kolei w innym orzeczeniu z  NSA stwierdził, że: „Sprawy najmu i dzierżawy lokali użytkowych należą do zakresu gospodarowania mieniem gminy, które to zadanie mieści się w zakresie spraw należących do zarządu gminy zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym" (tak: NSA w wyroku z dnia 28 lipca 1992 r., sygn. Akt SA/Wr 632/92).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY